Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európske skúsenosti vytvárajú nové príležitosti
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA116-046159
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:30640 €
Sumár projektu:Cieľom projektu „Európske skúsenosti vytvárajú nové príležitosti“ je podporiť žiakov a zamestnancov pri využívaní, rozvíjaní a získavaní svojich odborných a jazykových zručností účasťou na odbornej praxi v jednej z európskych krajín. Cieľom mobility učiacich sa je zlepšiť ich odbornosť a využitie príležitostí na trhu práce. Cieľom mobility zamestnancov je ich profesionálny rozvoj. Mobilitný projekt je určený pre žiakov a zamestnancov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Krupine, ktorí vycestujú na odbornú prax do partnerskej organizácie v Poľsku. Plánujeme vyslať spolu 12 žiakov - 6 žiakov z odboru autoopravár-mechanik a 6 žiakov z odboru mechanik strojov a zariadení. Pedagogickí zamestnanci by boli 4 - dvaja z odboru obchod a služby a dvaja z odboru potravinárstvo. Žiaci sa zúčastnia trojtýždňovej odbornej praxe na pracoviskách tréningového centra prijímajúcej organizácie v Krakowe. Pre zamestnancov je pripravená týždňová odborná príprava. Predpokladaný termín obidvoch aktivít je február-máj 2019. Naša stratégia internacionalizácie je zameraná na rozvíjanie vzdelávacieho procesu inovovaním ponúkaných vzdelávacích programov, na zvyšovanie odbornosti žiakov a zamestnancov našej školy a na rozvoj medzinárodnej spolupráce. Účastníci získajú nové skúsenosti v odbornom vzdelávaní na medzinárodnej úrovni. V jednotlivých etapách projektu aplikujeme prvky systému ECVET. Žiaci sa zúčastnia v prijímajúcej organizácii odbornej praxe, pri ktorej dosiahnu vzdelávacie výstupy opísané prostredníctvom vedomostí, zručností a kompetencií. Účastníkovi, ktorý úspešne uskutoční vzdelávacie výstupy, sa prenesie ich hodnotenie do príslušného predmetu. Uznanie nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetencií – vzdelávacích výstupov – sa premietne do kvalifikačného profilu absolventa – implementácia do vzdelávacieho programu, Dodatok k vysvedčeniu. Účastníci získajú Certifikát a Europass – mobilita. Žiaci získajú odborné kompetencie - autoopravár: zisťovanie chýb, odhad, či sú potrebné opravy a aké sú dôležité, vykonávanie opráv a výmena poškodených častí, testovanie vozidla na kontrolu opravy, montáž a servis príslušenstva, ako sú rádiá a alarmy, - mechanik strojov a zariadení: voľba materiálov na rezanie alebo spájanie, postup podľa inštrukcií a výkresov, kontrola a skúšanie rezov/plôch a spojov pomocou presných meracích prístrojov, ovládanie poloautomatického zariadenia na bodové zváranie používaného často vo výrobných linkách, údržba CNC strojov. Budú rozvíjať svoje osobnostné schopnosti, zvýši sa ich sebavedomie, sebadôvera, lepšie prijmú zodpovednosť, zlepšia sa v sebahodnotení, spolupráci, budú rozvíjať medziľudské vzťahy. Spoznajú prijímajúcu organizáciu, kultúru hostiteľskej krajiny. Budú sa učiť orientovať v cudzom prostredí. Uvedomia si svoje európske občianstvo a v praxi si overia uplatňovanie zásady rovnosti príležitostí obyvateľov EÚ na pracovnom trhu. Zlepšia si svoje jazykové zručnosti z anglického jazyka v odbornej terminológii – nástroje a pomôcky používané pri diagnostike, opravách a montáži automobilov, strojov a zariadení, aj pri komunikácii v každodennom živote – ubytovanie, cestovanie, nakupovanie, prezentácia našej školy, Slovenska. Získané medzinárodné skúsenosti by mali pozitívne ovplyvniť postoj žiakov k celoživotnému vzdelávaniu, ktoré je dôležité pre uplatnenie sa na európskom trhu práce. Motivujú žiakov k účasti na ďalších medzinárodných programoch. Cieľom odbornej prípravy pedagogických zamestnancov školy je preniesť nadobudnuté skúsenosti, nové myšlienky, metódy a prístupy k vyučovaniu do praxe u nás – inovácia vzdelávacieho programu. Učitelia spoznajú partnerskú inštitúciu, budú môcť porovnať odbornú prípravu u nás a v Poľsku. Ich medzinárodná mobilita im pomôže vo vzťahu k rozvíjaniu jazykových kompetencií. Zvýši sa záujem zamestnancov zapájať sa do projektov. Pre školu je potrebný aktívny prístup zamestnancov, pretože všetci sú zodpovední za jej medzinárodný rozvoj. Výsledky projektu a získané skúsenosti budú zverejnené na webových stránkach. Pri realizácii aktivít projektu vytvoríme partnerstvo s prijímajúcou organizáciou Tellus Education Group. V prípravnej fáze projektu sme sa s partnerskou organizáciou dohodli na pracovných podmienkach a dokumentoch potrebných k realizácii projektu, určili sme úlohy, zodpovednosť a vyriešili finančné otázky. Keďže ešte nie všetci účastníci budú mať 18 rokov, je potrebná prítomnosť sprevádzajúcich osôb. Sprevádzajúce osoby monitorujú účastníkov počas výkonu práce a tým pádom vedia lepšie vyhodnotiť ich pôsobenie na pracovnej stáži. Ich úlohou je pomáhať žiakom pri komunikácii v cudzom jazyku, pomôcť zabezpečiť bezproblémový priebeh realizácie mobilít, pripraviť fotodokumentáciu.
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb
Krupina