Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dobrá škola pre 21. storočie
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA229-046333
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:148980 €
Sumár projektu:Projekt reaguje na aktuálnu potrebu zmeny obsahu a foriem učenia sa v súlade s potrebami a životným štýlom mladých ľudí v 21. storočí. Napĺňa priority a operačné ciele Programu Erasmus+ v SR na r. 2018, odporúčania MŠVaV SR pre šk. rok 2017/18 ako aj konkrétne potreby partnerských škôl. Ponúka žiakom, pedagógom a manažérom škôl medzinárodné vzdelávacie skúsenosti a rozvíja ich kompetencie potrebné pre pracovný a spoločenský život. Projekt podporuje mobility žiakov a učiteľov ako jedinečný zdroj osobných skúseností a počas 2 rokov počíta so 6 projektovými stretnutiami v 6 partnerských školách. Cieľovými skupinami sú stredoškolskí žiaci rôzneho veku a študijného zamerania, učitelia všeobecno-vzdelávacích aj odborných predmetov, vedenie partnerských škôl, rodičia žiakov, členovia miestnej komunity. Plánovaný počet zapojených žiakov v partnerstve 80, učiteľov 40. Zameranie aktivít projektu rozširuje tradičný obsah vzdelávania o nové aktuálne témy ako sú globálny pohľad na svet, sociálne, personálne a komunikačné kompetencie, ekologická, občianska, digitálna, mediálna, technická gramotnosť, zdravý životný štýl, a rozvíja chýbajúce zručnosti a kompetencie mládeže, najmä kritické myslenie a tvorivé riešenie problémov, tímová práca a kooperácia, multikulturalizmus. Úlohy v projekte sú naplánované pre žiakov, pedagógov aj manažérov škôl a budú sa prezentovať a realizovať počas projektových stretnutí. Žiaci pripravia prezentácie na tému Vitajte v našom meste a škole, Európsky rok kultúrneho dedičstva v našej krajine, Ahoj! Sobota plná nápadov, Stavme na zelenú!, Ja som dobrovoľník. A ty?, IKT – náš pomocník či nepriateľ?, Závislosti mladých ľudí. Na prezentácie budú nadväzovať interaktívne workshopy so zaujímavými úlohami. Učitelia a manažéri škôl pripravia prezentácie v 6 tematických blokoch: Riadenie školy, Kurikulum, Rozvoj žiakov, Rozvoj učiteľov, Sociálna klíma školy, Spolupráca s komunitou zameraných na vytvorenie modernej školy pre všetkých v 21. storočí. Pri realizácii projektu sa budú najčastejšie využívať metódy: pozorovanie, analýza, syntéza, dedukcia, komparácia, rozhovor, deskripcia, zdieľanie skúseností, hodnotenie, analýza dokumentov, prípadové štúdie, interpretácia, metódy zážitkové, optimálnej komunikácie, heuristika. Konkrétnymi výsledkami projektu budú prezentácie, videá, fotografický materiál, súťažné koncepty žiakov, itinerár po partnerských krajinách, anketové lístky, ukážky prác ľudového umenia, schéma/prac. list, myšlienková mapa, správy, výrobky, 3D produkty - postery, plagáty, metodické listy, vzorová dokumentácia využiteľná vo vyučovacom procese, hodnotiace hárky, dotazníky, opis postupu technickej inštalácie, recepty zdravých jedál a nápojov, zborník príspevkov partnerov z konferencie. Nehmotné výsledky budú zahŕňať rozvoj kognitívnych, osobných, kultúrnych, občianskych, komunikačných, digitálnych kompetencií. Účasť v projekte predpokladá široký dopad a dlhodobé prínosy pre všetkých účastníkov ako aj širšiu komunitu. Pre žiakov najmä získanie nových vedomostí, zručností a kompetencií, ich zdieľanie s rovesníkmi, zdokonalenie sa v AJ, tolerancia ku kultúrnej rôznorodosti, skúseností z medzinárodných projektových aktivít, rast motivácie k štúdiu, účasť v projekte ako benefit a pridaná hodnota k štúdiu. Pre učiteľov najmä osobný rast, získanie nových materiálov a skúseností, implementácia vhodných metodík a postupov do vlastného vyučovania, skvalitnenie interakcie učiteľ - žiak. Pre manažérov škôl najmä rast kapacity pre modernizáciu a internacionalizáciu školy, rozšírenie siete partnerov v zahraničí, inovácia kurikula a rast kvality vyučovania, nové skúsenosti s tvorbou a realizáciou európskych projektov, zlepšenie imidžu a postavenia školy v konkurenčnom prostredí, zvýšenie záujmu žiakov ZŠ o štúdium v škole.
Koordinátor:Stredna odborna skola,Pod amfiteatrom 7, Levice
Levice