Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spoznajme sa ešte lepšie
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA229-046412
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:32560 €
Sumár projektu:Projekt pod názvom "Spoznajme sa ešte lepšie." Sedemdesiat rokov žili naše národy v spoločnom štáte Čechov a Slovákov. Sedemdesiat rokov sa vyvíjal jeden veľký školský systém, v ktorom sme sa vzdelávali jazykovo i mentálne a povahovo sme si boli tak blízki ako žiadne iné dva národy na svete. Rozdelením sa od r. 1993 začali paralelne rozvíjať dva podobné školské systémy, ktoré k sebe boli opäť priblížené vstupom oboch krajín do EU. Po období rozdeľovania prežívame obdobie zbližovania a spájania. Našim projektom chceme dosiahnuť, aby mladá generácia, ktorú vychovávame a vzdelávame v partnerských školách, v budúcnosti našla cestu k sebe a pracovala na spoločných nadnárodných projektoch, ktoré napomôžu nielen Čechom a Slovákom, ale štátom celej EU. Predkladaným projektom chceme dosiahnuť znovupoznávanie našich materinských jazykov, vzájomnú výmenu skúseností a vytváranie nových priateľstiev na športovom poli. Hllavným cieľom mobilitného projektu je poskytnúť učiteľom nástroje na zefektívnenie ich činnosti, dať im priestor na rozvoj kreativity, zvýšiť ich odborné sebavedomie, získať informácie o inom vzdelávacom systéme a všetky získané pozitívne podnety preniesť do každodennej práce so žiakmi. Účastníci projektu: -32 žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania, ktorí si dvoma vzájomnými mobilitami vymenia osvedčené postupy a skúsenosti v atletike a vo florbale. - 12 pedagogických zamestnancov, ktorí si výmenou dobrej praxe zdokonalia kompetencie v predmetoch: telesná výchova, materinský jazyk, matematika, biológia a technika. V projekte sú naplánované dve krátkodobé mobility žiakov a 8 krátkodobých školiacich podujatí. Vzhľadom na dĺžku trvania projektu rôznorodosť aktivít a počet účastníkov, budeme využívať širokospektrálnu a pestrú metodiku práce. Realizáciou projektu očakávame nasledovné výsledky: Pedagogickí zamestnanci: - zvýšia si odborné kompetencie, - zvýšia si profesionálny a kariérny rozvoj, čo prispeje k zefektívneniu a modernizácii vyučovania, - zvýšia si úroveň vedomostí o vzdelávacích zdrojoch a postupoch a budú inovatívnejší pri svojom učení, - zvýšia si úroveň vedomostí o inej krajine a jej kultúre, - zdokonalia sa v schopnosti projektovej organizácie, - získajú kritický pohľad na svoje doterajšie vyučovanie, - zvýšia si motiváciu a uspokojenie v každodennej práci Žiaci: - uvedomia si dôležitosť jazyka iného národa - zvýšia si sebavedomie, - zoznámia sa s inými spôsobmi vyučovania, - získajú kritický a rešpektujúci vzťah k svojmu vzdelávaciemu systému, - uvedomia si sami seba ako súčasť Európy, - zdokonalia si základné kompetencie ( jazykové, sociálne, kultúrne, umelecké, digitálne), - budú rozvíjať športové kompetencie a zručnosti, - uvedomia si hodnotu a kultúru iných krajín, - získajú schopnosť spolupracovať a vážiť si také hodnoty ako rovnoprávnosť, sebavedomie a motivácia, - posilní sa ich európske multikultúrne povedomie a tolerancia k iným národom - spoznajú históriiu, kultúru, tradície a zvyky partnerov. Dopad na účastníkov: - zdokonalenie odborných kompetencií a získanie nových inovatívnych a kreatívnych metód a postupov vo vyučovaní, - zdokonalenie a obohatenie jazykových zručností, - uvedomenie si hodnoty a kultúry iných krajín, - skúsenosti s projektovaním, - zvýšenie sebavedomia účastníkov, - vyššia motivácia, - zlepšenie športových výkonov. Dopad na účastnícke organizácie: - sebavedomejší zamestnanci s vyššou odbornou, jazykovou a projektovou spôsobilosťou, - modernizácia výchovno - vzdelávacieho procesu, zavádzaním nových inovatívnych a kreatívnych metód, - vyššie umiestnenia žiakov na okresných, regionálnych a štátnych športových súťažiach, - vyšší imidž organizácie. - získajú nové kontakty a nových priateľov, Za dlhodobé prínosy projektu považujeme nadobudnutie a zdokonalenie kompetencií žiakov, pedagogických zamestnancov a riadiaceho tímu.
Koordinátor:Zakladna skola Jozefa Horaka
Banská Štiavnica