Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skvelá škola
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-059972
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16590 €
Sumár projektu:Projekt sme vytvorili tak, aby naplnil potreby našej Materskej školy. Podarilo sa nám zosúladiť kurzy určené pre predprimárny stupeň vzdelania, ako aj kurzy určené pre vedúcich pedagogických zamestnancov tohto stupňa škôl. Projektu sa zúčastnia štyria pedagogickí zamestnanci z materskej školy v Banskej Štiavnici. Vychádzal z našich potrieb a priorít Európskeho plánu rozvoja školy. Banská Štiavnica sa stáva veľmi populárna pre turizmus, ale aj pre ľudí z celého sveta ako miesto na život. Stáva sa interkultúrnym a preto cítime potrebu zdokonaliť sa v tejto oblasti a týmto smerom posunúť aj našu Materskú školu, najmä v myslení a konaní zamestnancov. Bez schopnosti správne prezentovať svoje názory a pohľady vedenie školy nedokáže dostatočne motivovať svojich zamestnancov a podporiť ich cestu smerom k multikulturalite. Pre vedenie materskej školy je veľmi dôležité zdokonalenie sa v komunikačných zručnostiach s ľuďmi rôznych kultúr, v prezentačných zručnostiach vlastnej školy, aby títo ľudia pochopili, že sme tu pre nich. Chýba nám táto skúsenosť a preto privítame možnosť žiadať v tomto projekte o grant na účasť v takto zameranom kurze pre riaditeľku aj zástupkyňu materskej školy. Zástupkyňa sa bude viac zameriavať na získanie kompetencií v oblasti verejného vystupovania a prezentácie Materskej školy navonok, získa nové informácie o trendoch a štýloch vo vedení škôl a školských zariadení a o spôsobe šírenia interkultúrneho povedomia smerom dovnútra, ale i von. Riaditeľka materskej školy si vybrala kurz, ktorý jej pomôže zlepšiť si riadiace kompetencie poskytnúť konštruktívnu spätnú väzbu učiteľom, stanovovať si ciele, vytvárať akčné plány tak, aby dokázala usmerňovať učiteľky v súlade so zmenami ktoré plánujeme. Jedná sa o zmeny v Školskom vzdelávacom programe, ktorý treba nevyhnutne smerovať k multikulturalite, internacionálnemu cíteniu, väčšiemu dôrazu na ohľaduplnosť a emocionalitu detí, čo je možné docieliť len trpezlivou a tvorivou učiteľkou. Práve na tvorivosť sme sa zamerali pri výbere kurzu pre učiteľky, v ktorých chceme získať schopnosť vytvoriť učebné prostredie, kde deti získajú nezabudnuteľné vzdelávacie skúsenosti. Jedna z účastníčok sa o tvorivé učenie bude usilovať získaním nových tvorivých metód, vrátane hier, divadelných, rôznych umeleckých, ale najmä hudobných aktivít, ktoré ozvláštnia a zatraktívnia učenie detí predškolského veku. Druhá účastníčka sa viac zameria na manažment triedy s praktickými i teoretickými poznatkami, ktoré budú viesť k efektívnej motivácii, k schopnosti detí prijímať pravidlá. Získa informácie o tom ako správne odmeňovať a zabrániť nežiadúcemu správaniu detí kreatívnymi technikami a nápadmi, čo by malo viesť k výraznému zlepšeniu klímy triedy. Riaditeľka spolu so zástupkyňou si zvolili ďalší kurz, ktorý nadväzuje na predchádzajúce kurzy a týka sa praktického vzdelávania v reálnom školskom prostredí, ktorého cieľom je získať pohľad na vlastnú pedagogickú a riadiacu prax v celoeurópskom kontexte. Nadväznosť týchto kurzov ne nevyhnutná pre očakávané pozitívne výstupy tohto projektu. Dvojica vedúcich pedagogických zamestnancov potrebuje získať a zosúladiť sa v pohľade na trendy a inovácie v oblasti predškolskej pedagogiky, pretože ich rovnaký rozhľad a skúsenosť vedie k rovnakým požiadavkám na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy, ale aj na smerovanie školy ako takej. Z týchto dôvodov máme pocit, že sme si kurzy vybrali tak, aby boli efektívne a ich výsledky budú mať pozitívny dlhodobý dopad pretože sú v súlade s víziou našej materskej školy.
Koordinátor:Materská škola, Ul.1.mája č.4, 969 01 Banská Štiavnica
Banská Štiavnica