Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kvalitní a moderní učitelia tvoria kvalitnú školu
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-059977
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6325 €
Sumár projektu:Naša obchodná akadémia je škola s dlhoročnou tradíciou poskytovania odborného ekonomického vzdelania na vysokej úrovni v bratislavskom regióne. Napriek tomu, že disponuje stabilným kádrom erudovaných učiteľov, snahou školy je neustále napredovať a poskytovať vzdelanie, ktoré obsahom ale aj formou zodpovedá potrebám praxe a súčasne zohľadňuje potreby žiakov. Cestou, ako zabezpečiť zvyšovanie kvality vzdelávania na našej škole a súčasne aj uspieť v konkurencii ostatných škôl podobného zamerania je neustále zvyšovanie kvality učiteľov a to získavaním nových zručností a kompetencií v rôznych oblastiach, resp. ich rozšírením a upevňovaním. Základným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu školy a vzdelávania a to nielen zmenou obsahu vzdelávania (s cieľom priblížiť sa v čo najväčšej miere podmienkam a potrebám praxe), ale aj vytvorením kvalitného tímu pôsobiaceho na škole, ktorý na jednej strane disponuje odbornými znalosťami, ale má aj inovatívny prístup, používa moderné a efektívne techniky učenia, ktoré zdieľa ostatným učiteľom a žiakom, je inšpiratívny a proaktívny, so znalosťami psychológie, zvláda náročnejšie komunikácie so žiakmi či rodičmi a prispieva k rozvoju každého jednotlivého žiaka bez ohľadu na skutočnosť, či žiak má alebo nemá určité zdravotné znevýhodnenie. Rovnako pociťujeme ako škola potrebu zvyšovať kvalitu získavaním priamych skúseností aj zo zahraničného prostredia a inovatívne postrehy, názory a skúsenosti z medzinárodného prostredia zapracovať do časovo-tematických plánov a používať aktivizujúce metódy a formy vyučovania na viacerých odborných či všeobecno-vzdelávacích predmetoch. Prostriedkom získania nových vedomostí, zručností a kompetencií učiteľov je aj absolvovanie inovačného vzdelávacieho kurzu v špecializovaných oblastiach. Medzi kľúčové oblasti, v ktorých pociťujeme potrebu sa zlepšiť, patrí osvojenie techník efektívneho učenia, vytváranie pamäťových máp, práca so žiakmi so zdravotným znevýhodnením a podobne. Kvalitnú školu tvoria kvalitní učitelia, ktorí sú majú ochotu a chuť pracovať na sebe a na rozvoji žiakov a nie sú vyhorení. Preto ďalšou z oblastí vzdelávania na inovačnom kurze je téma vyhorenia učiteľov. V projekte plánujeme účasť na kurze pre 5 zamestnancov, z toho 4 učitelia (pôsobiaci tiež ako triedny učiteľ, predseda predmetovej komisie, výchovný poradca) a 1 člen vedenia školy. Väčšina učiteľov pôsobiacich na našej škole má dlhoročné skúsenosti, preto získanie nových zručností v oblasti moderných a efektívnych techník vzdelávania či prevencie proti vyhoreniu sú pre všetkých učiteľov našej školy vysoko aktuálne. Predpokladáme, že absolvovaním kurzu zameraným na vyššieuvedené oblasti, ich osvojením a šírením medzi ostatných žiakov a učiteľov z našej školy, ale aj iných škôl, sa podarí uľahčiť žiakom osvojenie si nových poznatkov pomocou pamäťových techník, umožniť učiť sa efektívne, skrátiť čas prípravy žiakov na vyučovanie. Očakávame, že v širšom kontexte sa tým upraví aj vzťah učiteľ - žiak na viac pozitívny a partnerský. Cieľom je šíriť tieto techniky aj medzi všetkých ostatných učiteľov a sprostredkovať ich učiteľom iných škôl. Z dlhodobého hľadiska je výrazným prvkom projektu možnosť predísť u učiteľov vyhoreniu a prispieť tým k vytvoreniu priaznivej a pozitívnej atmosféry v škole. Dlhodobým prínosom a pridanou hodnotou je pre žiakov, učiteľov aj manažment využívanie techník na efektívne učenie a zapamätanie si aj v bežnom živote. V prípade žiakov je prínosom ich využitie aj v ďalšom vzdelávaní po skončení štúdia na našej škole. Pre všetky zúčastnené subjekty očakávame dlhodobý efekt v rámci procesu celoživotného vzdelávania.
Koordinátor:Obchodná akadémia Račianská, Bratislava
Bratislava