Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Budovanie a rozvoj personálnych kapacít na úrovni školy
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060069
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:33325 €
Sumár projektu:Potreba projektu vyplýva zo súčasných požiadaviek kladených na kvalitu a pripravenosť učiteľov používať inovatívne formy a metódy práce, bilingválnosť absolventov a tým aj medzinárodného trhu práce. Celoživotné vzdelávanie sa preto stáva nevyhnutnou súčasťou života tak zamestnancov, ako aj školy. Zámerom projektu je rozvoj ľudských zdrojov, ktorý predstavuje novú koncepciu školy, ktorá sa zameriava na rozvoj pracovnej schopnosti školy ako celku, na budovanie dynamického systému znalostí, ktorý prispeje k zvýšeniu výkonnosti školy prostredníctvom vzdelávania orientovaného na jednotlivých zamestnancov. Hlavným cieľom projektu je ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov prostredníctvom zahraničných mobilít. Škola potrebuje zlepšiť všeobecné jazykové kompetencie členov manažmentu školy a učiteľov neangličtinárov, ktorí na škole zastávajú strategické pozície s medzinárodnou pôsobnosťou. Zároveň potrebuje zdokonaliť komunikačné jazykové kompetencie učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov fyzika, chémia, biológia a dejepis, ktoré budú vyučovať v bilingválnej forme v anglickom jazyku. Špecifickým cieľom projektu je komplexné rozširovanie metodiky CLIL a ďalšie zavádzanie inovatívnych metód do edukácie a ich využívanie na hodinách ostatných predmetov. Žiaci si tak prehĺbia vedomosti z angličtiny, posilní sa ich sebadôvera pri komunikácii a zvýši sa ich motivácia k štúdiu nielen cudzích jazykov. Projekt sme rozfázovali na štyri etapy. V prvej uskutočníme prípravné podporné aktivity súvisiace s realizáciou projektu. V druhej časti realizujeme vzdelávacie aktivity, ktoré pozostávajú z 13 zahraničných mobilít, z toho 9 je zameraných na rozvoj jazykových spôsobilostí na Malte a 4 na kurzy profesionálneho rozvoja v UK, zamerané na výmenu osvedčených postupov a inovácií (CLIL). V rámci vzdelávacích aktivít projektu uskutočníme 3 odborné informačné stretnutia, na ktorých sa sústredíme na využívanie internacionálnych komunikačných nástrojov platforiem eTwinning a School Gateway. S podporou platformy European Schoolnet Academy pripravíme učiteľom informačné podujatie s prístupom k moderným trendom vo vzdelávaní formou online kurzov, s prioritným zameraním na metodiku FCL a STEM. V tretej diseminačnej etape projektu zorganizujeme 3 metodické workshopy a 4 otvorené hodiny pre učiteľov školy, ktorí sa projektových aktivít nezúčastnili, ale aj pre ostatných učiteľov v okrese. Súčasťou procesu diseminácie bude tvorba 3 medzinárodných multidisciplinárnych projektov na internacionálnej platforme eTwinning vo virtuálnom prostredí TwinSpace s podporou participácie viacerých kolegov, čím zatraktívnime výučbu, zvýšime motiváciu učiteľov učiť sa, získame nové kontakty, budeme môcť učiť sa od nich a zlepšovať svoje jazykové, profesijné a internacionálne schopnosti. Pre žiakov školy, ale aj žiakov v regióne pripravíme v rámci Európskeho dňa jazykov "Jazykový deň" s využitím interaktívnych vstupných relácií podporovaných skupinovou prácou a kolaboráciou. V poslednej záverečnej fáze zhodnotíme a vyhodnotíme aktivity a dopad projektu. Vypracujeme záverečnú správu a vytvoríme odporúčania pre budúce zlepšenia. Súčasťou realizácie projektu sú aj pravidelné monitorovacie aktivity, ktoré budeme poriadať v rámci efektívnych porád a mítingov. Dosahovanie cieľov projektu budeme posudzovať pravidelnými stretnutiami projektového tímu s vedením a monitorovaním postupu plnenia vytýčených cieľov pozorovaním výkonu učiteľov. Na konci dohodnutého obdobia, spravidla po zrealizovaní projektovej aktivity, zhodnotíme dosahovanie stanovených cieľov pozorovaním, priebežnými hodnotiacimi hárkami a pohovormi, ktoré budú zamerané na kľúčové dimenzie: plnenie pracovného plánu a pridelených projektových úloh, fungovanie v pracovnom tíme a úsilie venované osobnému rozvoju a rozvoju druhých. Šírenie informácií o výsledkoch, iniciatívach a záveroch projektu budeme širšej verejnosti sprístupňovať prostredníctvom propagačného mixu nástrojov. Informovanie ostatných o projekte bude v budúcnosti vplývať na ďalšie organizácie a prispeje k zviditeľneniu školy. Od projektu očakávame nové perspektívy, nových ľudí, nové metódy a formy, nové poznatky - to, a ešte viac by sme chceli položiť na tie základy, ktoré už máme. K tomu, aby tieto základy pretrvali a aby sme na nich ďalej stavali, prispejú kvalitní pedagógovia našej školy svojím elánom a neutíchajúcim entuziazmom. Pod správnym vedením a v pokojnej atmosfére chceme žiaka naučiť naplno rozvinúť svoj potenciál, aby zostal sám sebou, ale aby bol pripravený na každú zmenu, ktorá ho v živote stretne. Výsledky projektu budeme formou ich uplatňovania vo výchovno vzdelávacom procese využívať z dlhodobého hľadiska aj po skončení trvania projektu.
Koordinátor:Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky
Malacky