Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jazykovo zdatní učitelia zvyšujú kvalitu vzdelávania
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060074
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17355 €
Sumár projektu:Sme technickou školou a naši žiaci, prevažne chlapci, skôr inklinujú k technickým predmetom než k jazykom, preto sa snažíme zaujať ich a motivovať aj k jazykovému vzdelávaniu. Dnes už nepostačujú len doteraz známe vzdelávacie metódy a formy, preto sme sa rozhodli pre účasť našich pedagógov na metodickom a jazykovom kurze na Malte. Medzi ciele tejto mobility patrí potreba rozvoja komunikačnej kompetencie našich pedagógov, a tým zlepšenie získavania nových poznatkov a informácií prostredníctvom čítania zahraničného študijného materiálu v oblasti ich odboru a možnosť konfrontovať svoje vlastné skúsenosti s kolegami z iných krajín EU. Našim cieľom je tiež modernizácia vyučovacieho procesu najmä výmenou skúseností s inými pedagógmi z krajín EU. Potreba zlepšovať vedomosti našich žiakov si vyžaduje neustálu aktivitu najmä zo strany pedagógov a tou je aj osvojenie si nových metód a foriem výučby, odstránenie stereotypu a zatraktívnenie vyučovania cudzieho jazyka. Nadobudnutie jazykových zručností našich pedagógov, fluencia a sebaistota vo vyjadrovaní im umožní v budúcnosti aktívne sa zapojiť do práce so žiakmi na ďalších projektoch programu Erasmus+. Účasť školy na kurze európskeho rozmeru pomôže budovať interkultúrne povedomie učiteľov, rozšíriť ich poznatky o kultúre, histórii, tradíciách a zvykoch európskych krajín a následne pretaviť tieto poznatky ako aj hodnoty tolerancie a spolupráce svojim žiakom a dôkladne ich pripraviť na to, aby sa stali plnohodnotnými občanmi Európy. Rozhodli sme sa aj pre účasť na štruktúrovanom kurze v Štokholme zameranom nielen na spoznanie európskych vzdelávacích systémov, metód a vyučovacích prístupov, ale aj na získanie kontaktov na kolegov z rôznych krajín EU, s ktorými plánujeme nadviazať ďalšiu spoluprácu na projektoch KA2 programu Erasmus+. Priamy kontakt s kolegami z iných krajín EU, neformálne rozhovory a uvoľnenejšia atmosféra poskytnú doplňujúce informácie, ktoré často nie je možné získať na základe e-mailovej komunikácie. Takéto vzťahy pomôžu k inicializácii ďalšej spolupráce so školami podobného zamerania v Európe. Oboch mobilít sa zúčastní 6 pedagogických pracovníkov (odborných aj všeobecnovzdelávacích predmetov) školy na základe výberového konania. Medzi kritéria výberu účastníkov patrí ochota zdokonaliť sa v anglickom jazyku, implementovať nadobudnuté poznatky do vyučovacieho procesu, záujem zmodernizovať a zatraktívniť vyučovanie a osvojiť si moderné, účinné a zaujímave prístupy vo výučbe angličtiny. Uchádzači musia preukázať iniciatívu dozvedieť sa o nových metodických prístupoch a školských systémoch iných európskych krajín a zároveň iniciovať nadviazanie spolupráce so školami podobného zamerania, resp. inštitúciami vhodnými na absolvovanie stáži,kvôli budúcej spolupráci na projektoch Erasmus+ Medzi aktivity jazykového a metodického kurzu organizovanom ACE English Malta v čase od 19. augusta do 8.septembra 2019 patrí zdokonalenie jazykových kompetencií v autentickom prostredí, získanie prehľadu o aktuálnych vyučovacích metódach krajín EU, vrátane Malty a ich porovnanie, získanie inštrukcií a nápadov ako tvoriť vlastné materiály, osvojenie si súčasných praktických vyučovacích idey s využitím moderných technológií, získanie návodov ako využívať hudbu, piesne, drámu a príbehy pri učení sa jazyka, oboznámenie sa s metódami na sebazlepšenie a sebauvedomenie si svojich silných a slabých stránok a aktivizovanie interakcie a výmeny informácii a skúseností s ostatnými účastníkmi kurzu z rôznych krajín EU. Cieľom štruktúrovaného vzdelávacieho kurzu vo Švédsku v Štokholme v marci 2020 je participácia na otvorených hodinách na školách vo Švédsku a bezprostredná interakcia s pedagógmi a manažmentom, získanie informácií o školách a vzdelávacích inštitúciách v hostiteľskej krajine a detailný prehľad o vzdelávacích systémoch v Európe, tiež možnosť zlepšiť vlastné učebné stratégie v priateľskom a neformálnom prostredí, spoznať nové inovatívne prístupy, formy a metódy vzdelávania a široké spektrum osvedčených vzdelávacích aktivít a spoznať a spolupracovať s účastníkmi kurzu s rôznych krajín EU a formovať tak partnerstvo a iniciovať budúcu spoluprácu na projektoch KA2. Očakávame, že naši pedagógovia získajú v autentickom prostredí fluenciu v bežných konverzačných témach cez komunikáciu v každodenných situáciách a naučia sa vyhľadávať a spracovávať informácie z rôznych zahraničných odborných časopisov a metodických publikácii z ich odboru. Pripravia si pracovný list s najpoužívanejšou odbornou terminológiou v angličtine, ktorú budú využívať na hodinách a tým umožnia žiakom osvojiť si odborné názvoslovie cez praktické aktivity v danom študijnom odbore. Získajú tiež poznatky o kultúre, zvykoch, tradíciách danej krajiny, ale aj o odbúravaní stereotypov a multikultúrnom prostredí. Dlhodobým prínosom bude aj nový pohľad na vzdelávanie cez oboznámenie sa s novými vyučovacími prístupmi a metódami,možnosť diskusie o ich pozitívach a negatívach, ich vyskúšanie a integrácia do praxe.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola strojnícka
Prešov