Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovanie kompetencií pedagogických zamestnancov v regióne
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060083
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:30485 €
Sumár projektu:Účastníkmi projektu sú pedagogickí zamestnanci 7 stredných odborných škôl v rámci konzorcia. Všetci účastníci projektu sa aktívne podieľajú na ďalšom vzdelávaní, zúčastňujú sa odborných seminárov a školení organizovaných metodickým centrom, resp. súkromnými firmami v relevantných oblastiach. Účastníci majú skúsenosti z participácie na medzinárodných aktivitách ako aj z účasti na príprave mobilitných projektov pre žiakov Spojenej strednej školy. Projektových aktivít sa zúčastnia 14 pedagogickí zamestnaní, vrátane vedenia školy a to formou štruktúrovaných kurzov anglického jazyka, podnikateľských zručností, IKT a CLIL v Nemecku, ČR, Grécku, Írsku a na Malte. Za hlavné ciele projektu: -prispieť k zvýšeniu úrovne odbornej a pedagogickej spôsobilosti učiteľov -pripraviť pedagogických zamestnancov na medzinárodné mobility - ako sprevádzajúce osoby, tiež pre odborné mobility v zahraničí - prostredníctvom jazykových kompetencií umožniť a uľahčiť pedagógom prístup k medzinárodným odborným a metodickým materiálom - zlepšenie kvality práce a činností vykonávaných v prospech študentov a účastníkov vzdelávania - zlepšenie riadiacich schopností a stratégie internacionalizácie - transfer nadobudnutých poznatkov a skúseností do obsahovej náplne vzdelávania - osobnostný a jazykový rozvoj účastníkov projektu Za najdôležitejší dopad projektu považujeme zlepšenie cieľových jazykových kompetencií účastníkov: • Zlepšiť vedomosti a metodológiu vo vyučovaní podnikateľských kompetencií • Komunikovať v cudzom jazyku v rôznych situáciách života, písomne, hovorovo, na všeobecné i odborné témy • Voliť adekvátnu komunikačnú stratégiu a jazykové prostriedky • Efektívne pracovať s cudzojazyčným textom vrátane odborného, vedieť ho spracovať a využívať ako zdroj poznatkov • Získavať informácie o svete, zvlášť o krajinách študovaného jazyka, a získané poznatky vrátane odborných zo svojho odboru využívať na komunikáciu • Využívať vybrané metódy a postupy efektívneho štúdia cudzieho jazyka na ďalšie vzdelávanie Realizácia projektu je v súlade s európskym plánom rozvoja školy a predstavuje pridanú hodnotu z pohľadu školy v týchto oblastiach: -škola získa predpoklady na prispôsobenie svojich cieľov jednotnému európskemu trhu práce, - škola získa informácie o organizácii celoživotného vzdelávania v zahraničí -zvýši sa atraktívnosť a konkurencieschopnosť školy -nadviazanie kontaktov s organizáciami v zahraničí umožní rozvíjať ďalšiu spoluprácu v rámci iných projektov -zabezpečí sa inovácia ŠkVP(obsah, metódy, know-how),zvýši sa konkurencieschopnosť absolventov školy na trhu práce tak v SR ako aj v EÚ -skúsenosti pomôžu pri zavádzaní CLIL metódy v škole - účastníci projektu sa stanú multiplikármi jeho výsledkov a budú motivovaní k príprave a realizácii vlastných národných resp. medzinárodných projektov
Koordinátor:Spojená škola
Detva