Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európska projektová práca na gymnáziu
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060087
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:38250 €
Sumár projektu:Gymnázium Šrobárova 1 patrí medzi gymnázia s najdlhšou tradíciou v Košiciach. Už takmer 130 rokov poskytuje vzdelanie 15 - 19 -ročným žiakom. V tomto školskom roku prišlo k zmene vedenia školy a nové vedenie sa snaží o kompletnú rekonštrukciu školy, a to nielen doslovnú - rekonštrukcia tried, školského dvora, ale aj o modernizáciu a zlepšenie vyučovacieho procesu. Súčasťou koncepcie rozvoja školy je príprava žiakov na meniaci sa európsky trh práce prostredníctvom motivovaných a kompetentných učiteľov. Chceme zlepšovať sociálne, jazykové a medzikultúrne zručnosti našich žiakov, aby sa zlepšili ich príležitosti na európskom trhu práce. To si vyžaduje školu, ktorá poskytuje žiakom zručnosti na najvyššej úrovni prostredníctvom inovatívnych metód učenia a efektívneho riadenia projektov. Zaujímajú nás zahraničné školské systémy, najmä tie, ktoré sú celosvetovo veľmi kladne hodnotené. Hospitácie na zahraničných školách môžu našim kolegom veľkou inšpiráciou. Znalosť cudzích jazykov bezpochybne patrí medzi najdôležitejšie pri uplatnení sa na trhu práce. A dnes nestačí ovládať len jeden cudzí jazyk, ale minimálne dva. Na škole rozširuje ponuku druhého cudzieho jazyka o španielčinu a zároveň chceme zaviesť čiastočnú výuku prírodovedných predmetov v anglickom jazyku v triede s rozšíreným vyučovaním ANJ. Taktiež je v popredí vyučovanie prírodovedných predmetov. Záleží nám aj na telesnom rozvoji našich žiakov. Aj toto boli dôvody, prečo sme sa rozhodli podať tento projekt. Naším cieľom je zvýšiť úroveň vyučovania cudzích jazykov, prírodovedných a humanitných predmetov, ako aj telesnej výchovy a naučiť sa novým metódam a technikám a takto zatraktívniť cudzie jazyky študentom. Do projektu sú zapojení viacerí pracovníci gymnázia. Do mobilít budú transparentne vybratí účastníci, ktorí pocestujú do európskych krajín. Každý účastník mobility bude motivovaný, aktívny, komunikatívny, tvorivý a ochotný učiť sa nové veci. Títo účastníci budú potom svoje poznatky šíriť medzi ďalšími kolegami z nášho gymnázia, prípadne z nášho okolia. Predpokladáme, že tento projekt prinesie zaujímavejšiu a atraktívnejšiu výuku, nové impulzy pre vedenie a pedagogický zbor na zmeny v rámci školy. Vyškolení kolegovia v rámci projektového manažmentu prinesú ďalšie zaujímavé projekty, partnerskú školu v zahraničí, čoho následkom bude zvýšený záujem študentov o štúdium na našej škole. Využívanie nových metód na hodinách sa prejaví zvýšeným záujmom o výber voliteľných seminárov z jednotlivých predmetov, maturitu z cudzieho jazyka alebo prírodovedných a humanitných predmetov, dobrými výsledkami na Sprachdiplome a zvýšeným záujmom o štúdium v jazykovej triede. Prostredníctvom tohto projektu dúfame, že sa rozšíria kompetencie našich kolegov s cieľom propagovať našu školu, vytvoriť inovatívne prostredie pre vzdelávanie a čo najviac umožniť všetkým žiakom dosiahnuť úroveň kompetencií zodpovedajúcu ich schopnostiam a zručnostiam. V rámci šiestich kurzov ďalšieho vzdelávania a hospitácií v iných európskych krajinách získajú naši učitelia zručnosti v oblasti riadenia projektov, medzipredmetovej výučby a mediálnej gramotnosti. Projekt bude okrem toho zameraný na zlepšenie jazykových kompetencií, výučbu medzikultúrnych zručností, toleranciu pri práci s európskymi partnerskými krajinami a možnosť získať trvalo aktívnych partnerov pre výmenu žiakov. Vybraní kolegovia budú pripravení na pobyt v zahraničí, jazykovo a interkultúrne. Po absolvovaní mobilít využijú získané poznatky na rozvoj školy a budú vzdelávať ostatných kolegov. Očakávame že výsledkom kurzov a hospitácií budú motivovaní kolegovia, ktorí budú pokračovať vo vzdelávaní a integrujú svoje nápady do vyučovacích hodín.
Koordinátor:Gymnázium
Košice