Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moderný manažment v materských školách II.
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060100
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:11600 €
Sumár projektu:Mesto Martin sa opäť rozhodlo vytvoriť konzorcium a spojiť všetkých 10 mestských materských škôl a spoločne všetkým vytvoriť možnosť ďalšieho vzdelávania, rozšírenia vedomostí, schopností a zručností, získania inovatívnych prístupov a nadviazania partnerstva v zahraničí s cieľom skvalitnenia výchovy a vzdelávania v materských školách a zatraktívnenia učiteľského povolania. Náš projekt je určený 10-tim vedúcim pedagogickým zamestnancom materských škôl a obsahuje aktivity, ktoré majú prispieť k rozvoju profesionálnej úrovne účastníkov: odborná príprava vo forme hospitácie „job shadowing“ v materských školách v Českej republike v septembri 2019; Cieľom nášho projektu je: - Získať informácie, vedomosti, skúsenosti pozorovaním (job shadowing) výchovno-vzdelávacieho procesu v partnerských materských školách v meste Jičín v Českej republike; - Porovnať vzdelávacie systémy v Českej republike; diskutovať s pedagógmi a vedením českých materských škôl o problematike zavedenia povinnej školskej dochádzky a skúsenostiach s povinným predprimárnym vzdelávaním; - Získať inovatívne metódy práce s deťmi predškolského veku, formy práce, moderné prístupy vo vzdelávaní, moderné metódy hodnotenia (evalvácia materskej školy), komunikácie a spolupráce s rodičmi; - Zlepšiť úroveň manažérskych kompetencií a zručností účastníkov vo vzťahu k riadeniu školy a spolupráce s rodičmi a tým modernizovať a zvýšiť kvalitu poskytovanej výchovy a vzdelávania v mestských materských školách; - Získať skúsenosti a informácie so vzdelávaním a výchovou detí pochádzajúcich z iného ako domáceho prostredia (migranti, cudzinci, deti z iných kultúr a sociálne a ekonomicky slabého prostredia) aj vzhľadom na skutočnosť, že detí z tohto prostredia v jednotlivých krajinách pribúda; - Zatraktívniť učiteľské povolanie a zabrániť vzniku syndrómu „vyhorenia“ u pedagógov; - Nadviazať spoluprácu a partnerstvo s pedagógmi v zahraničí. V projekte Moderný manažment v materských školách II. v rámci programu ERASMUS+ chceme pokračovať aj v roku 2019, aby sme prispeli k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania v materských školách v Európe. Účasťou na plánovaných aktivitách, na ktorých sa naši pedagógovia stretnú s pedagógmi z Českej republiky, poskytnú príležitosť na vzájomné sa obohatenie skúsenosťami, pomôže rozvíjať odborné schopnosti a dá možnosť spolupráce s pedagógmi v Európe. Plánované aktivity podporia výmenu osvedčených postupov a testovanie inovatívnych prístupov, ktoré riešia spoločné problémy, akými sú napr.: efektívna spolupráca a komunikácia školy s rodičmi, edukácia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deťmi zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia, kritériá hodnotenia školy, skúsenosti so zavedením povinnej školskej dochádzky detí v MŠ a mnohé ďalšie. Realizácia plánovaných aktivít posilní väzby s krajinami v Európe ale aj ďalšími sektormi podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní. Účastníci aktivít spracujú nasledovné výstupy pre pedagogických zamestnancov vo svojich materských školách, rodičov a verejnosť: - powerpointovú prezentáciu s použitím fotografií a odprezentujú získané údaje a informácie svojim pedagógom a pedagógom nezapojených škôl do projektu, - informácie a powerpointovú prezentáciu zverejnia na webovom sídle školy, - letáčik (brožúrku) s informáciami o projekte ako aj ponuke danej MŠ a jej zameraní a odovzdajú rodičom detí pri zápise do MŠ, - informácie o projekte a zverejnia ich prostredníctvom informačnej tabule pre rodičov detí o účasti na aktivitách v zahraničí a prínose projektu pre materskú školu. Z hľadiska dlhodobého prínosu pre organizácie, ktoré sú doň zapojené, umožní náš projekt zaviesť do edukačného procesu v predprimárnom vzdelávaní nové metódy a formy práce, príklady dobrej praxe, zvýši motiváciu pedagógov a profesionalitu výkonu učiteľov, zvýši konkurencieschopnosť materských škôl a prispeje k zviditeľneniu Európskej únie a programu Erasmus+. Z hľadiska dopadu projektu si uvedomujeme význam šírenia jeho výsledkov medzi kolegami a organizáciami spolupracujúcimi na výchove a vzdelávaní a taktiež šírenie výsledkov smerom k odbornej a širokej verejnosti. Na šírenie výsledkov projektu budeme preferovať najmä pracovné stretnutia, letáčiky s informáciami, zverejnenie výsledkov v médiách a informácií a fotografických a video záznamov na webových sídlach organizácií zapojených do projektu. Práca na tomto projekte nás motivuje k intenzívnejšej práci v programe Erasmus+ a naším zámerom je uchádzať sa a podať projekt v aj v oblasti strategické partnerstvo, s cieľom zintenzívnenia spolupráce s partnermi v krajinách EÚ v oblasti predprimárneho a primárneho vzdelávania, rozvoja športu a v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Koordinátor:Mesto Martin
Martin