Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Učme sa inovatívne
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060104
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:7795 €
Sumár projektu:Náš projekt Učme sa inovatívne má za cieľ prehĺbiť vedomosti pedagogických zamestnancov SSŠ o inovatívnych metódach. Zameriame sa na metódu vyučovania anglického jazyka Jolly Phonics, vyučovanie matematiky podľa metodiky prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. a implementáciu zásad a princípov PYP programu do primárneho vzdelávania. Traja vyučujúci absolvujú stáž na školách, ktoré tieto metódy úspešne uplatňujú. Budú mať možnosť pozorovať vyučovacie hodiny, realizovať tandemové vyučovanie a rozbor vyučovacích hodín, čo im umožní získať podnety na zmeny vo vzdelávaní. Následne účastníci projektových aktivít v spolupráci s ostatnými učiteľmi pripravia návrhy na úpravu školských vzdelávacích programov a upravia tematické výchovno-vzdelávacie plány vo vyučovacích predmetoch matematika a anglický jazyk. Koordinátorka PYP programu absolvuje vzdelávací kurz v zahraničí zameraný na tvorbu formatívneho hodnotenia, čo zakomponuje do školského vzdelávacieho programu a pripraví informáciu pre rodičov žiakov. Metóda RWCT - Reading, Writing, Critical Thinking podporí rozvoj kritického myslenia a čitateľskú gramotnosť u žiakov školy a bude uplatňovaná takmer v každom vyučovacom predmete. Školenie absolvuje riaditeľka školy ako výchovná poradkyňa a vyučujúca slovenského jazyka a dejepisu, ktoré zabezpečia disemináciu získaných informácií všetkým učiteľom jazykových a humanitných vyučovacích predmetov, ktorí ju budú uplatňovať. Dôležitou súčasťou projektu bude aj diseminačná fáza, v rámci ktorej plánujeme oboznámiť širokú verejnosť o získaných vedomostiach . Plánovaná konferencia pre pedagógov a rodičov žiakov škôl Košického kraja poskytne informácie o metodikách a ich prínose pre vzdelávanie žiakov. Jej účastníci budú mať možnosť navštíviť otvorené vyučovacie hodiny realizované pomocou metodiky Jolly Phonics a uplatňovania princípov vyučovania matematiky podľa prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. Na konferenciu plánujeme pozvať aj odborných prednášajúcich a zrealizovať vzdelávacie podujatie pre učiteľov školy z regiónu. Inovatívne metódy skvalitňujú vzdelávanie, vzbudzujú záujem žiakov o učenie sa, rozširujú a upevňujú ich vedomosti. Veríme, že disemináciou skúseností inšpirujeme aj iné školy, aby začlenili princípy inovatívneho vzdelávania do výučby.
Koordinátor:Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
Košice