Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európska škola 21.storočia
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060105
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:10820 €
Sumár projektu:Projekt „Európska škola 21.storočia“ bol vypracovaný na základe analýzy potrieb a stanovených cieľov školy s rešpektovaním hlavných vízií a koncepcie pre dané obdobie. Základná škola na Námestí mládeže 17 vo Zvolene sa dlhodobo snaží o modernizáciu vzdelávania a implementáciu inovácií v súlade s aktuálnymi európskymi trendmi v prostredí súčasnej európskej spoločnosti so špecifikami geopolitickej, demografickej a kultúrnej rozmanitosti. Hlavným cieľom našej inštitúcie v rozmeroch tohto projektu je prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie zamestnancov zabezpečiť rozvoj kompetencií žiakov potrebných pre život v 21.storočí v podmienkach Slovenskej republiky, ktorá je členom EÚ a preto aj v podmienkach ostatných krajín Európskej únie. Naším prioritou je v spolupráci s rodičmi a miestnou komunitou vzdelávať a pripraviť našich absolventov, ktorí budú úspešní v ďalšom vzdelávaní a na trhu práce v krajinách EÚ. Projekt zahŕňa nasledujúce aktivity s dopadom na učiteľov, žiakov a inštitúciu: V spolupráci s odborným partnerom dvaja pedagogickí zamestnanci anglického jazyka absolvujú štruktúrované kurzy v Írskej republike s cieľom osobného a odborného rastu. Nadobudnuté poznatky a kompetencie aplikujú vo výchovno-vzdelávacom procese v oblasti metodiky CLIL v medzipredmetových vzťahoch na Geografii a Dejepise, čím významne zvýšia expozíciu anglického jazyka vo výučbe. Ďalšou oblasťou modernizácie bude implementácia kompetencií 21.storočia vo výučbe, sú to predovšetkým: kritické myslenie, autonómne učenie sa, projektové vyučovanie, výučba riešením problému a IKT kompetencie. Osvojenie si týchto kompetencií žiakmi prispeje k vyššej motivácii, rozvoju cudzojazyčných kompetencií a tým k lepšiemu uplatneniu na trhu práce a v živote v podmienkach EÚ. V druhej hostiteľskej inštitúcii v Taliansku dvaja pedagogickí zamestnanci absolvujú štruktúrované kurzy zamerané na prístup k inklúzii a oblasť komunikácie s rodičmi žiakov. V práci s problémovými žiakmi si učiteľ upevní kompetencie v oblasti motivácie, predchádzania a riešenia špecifických konfliktov začlenených žiakov, čím sa zvýši motivácia i prospech žiakov a bude sa predchádzať predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a neprospievaniu žiakov. Pozitívne bude ovplyvnené klíma v triedach i v škole a posilní sa povedomie žiakov v rešpektovaní inakosti. Efektívna komunikácia s rodičmi výrazne prispieva k úspešnosti žiakov v škole – v prospechu aj správaní. Učitelia budú aplikáciou nových stratégií komunikácie s rodičmi efektívnejšie výchovne pôsobiť na žiakov, čím budú predchádzať patologickým javom v prostredí školy ako sú agresia, šikanovanie, negatívne vzťahy medzi žiakmi. Absolvent kurzu využije efektívnu komunikáciu s rodičmi aj na pôde Rady školy a tým prispeje k vyššej zainteresovanosti rodičov na živote školy, tvorbe a uplatnení základných európskych hodnôt v škole u žiakov aj v prostredí miestnej komunity. V rámci všetkých mobilít si účastníci budú rozvíjať komunikačné kompetencie v cudzom jazyku, čo im umožní odborný rast v budúcnosti v podmienkach EÚ. Diseminačné postupy budú aplikovať v podmienkach vlastnej inštitúcie i širšieho okolia a tým prispejú k šíreniu nadobudnutých skúseností medzi kolegami, miestnou komunitou a v pedagogickej obci prostredníctvom webového portálu a organizovaním workshopov. Skúsenosťami nadobudnutými v hostiteľskej krajine posilnia svoje kultúrne povedomie i európske občianstvo, ktoré implementáciou do vzdelávacieho procesu sprostredkujú aj žiakom. Prispejú tým k uvedomeniu si európskych hodnôt nielen žiakmi, ale aj rodičovskou komunitou. Týmto spôsobom budú pomáhať predchádzaniu nežiadúcich postojov v spoločnosti ako sú: xenofóbia, rasizmus, neúcta voči inakosti či aktuálne strach z migrácie niektorých národnostných, náboženských a sociálnych skupín. Škola sa realizáciou tohto projektu výrazne priblíži k európskym moderným štandardom 21.storočia.
Koordinátor:Základná škola
Zvolen