Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zahrajme sa spolu
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060115
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:2810 €
Sumár projektu:Názov projektu: Zahrajme sa spolu Začiatok projektu: 01. 11. 2019 Koniec projektu: 31. 10. 2020 Národná agentúra žiadajúcej organizácie: SK01 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Ciele projektu: 1. Zabezpečiť vzdelávanie detí v cudzom jazyku kmeňovou učiteľkou. Vytvoriť vhodné komunikačné prostredie. 2. Sprostredkovať profesijný rozvoj pedagógov v oblastiach diagnostiky a špecifických prístupov v práci s deťmi so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami. Zabezpečiť spoluprácu s konkrétnym špecialistom. Vytvoriť sieť spolupráce medzi odborníkmi a zákonným zástupcom. 3. Zabrániť jednotvárnej pohybovej činnosti pomocou tradičných a netradičných pohybových aktivít a hier, zabezpečiť účasť na sezónnych športových aktivitách. 4. Zlepšiť kvalitu medziľudskej komunikácie, asertivitu prostredníctvom sebareflexie. Počet účastníkov: 2 Profil účastníkov: Vybraní zamestnanci majú najviac skúseností s riešením problémov, kolegyne ich rešpektujú, sú to vedúci pedagogickí zamestnanci, ktorí dokážu sprostredkovať získané informácie pedagogickej verejnosti. Majú viac ako 20 rokov pedagogickej praxe. Obaja zamestnanci vyštudovali odbor predškolská pedagogika na Univerzite Komenského v Bratislave. Okrem bežnej profesijnej činnosti majú skúsenosti s vedením kolektívu, snažia sa udržiavať dobrú klímu na pracovisku, pomáhajú kolegyniam s metodickým poradenstvom, pripravujú a zúčastňujú sa hospitácií a pozorujú konkrétne problémy vo výchovno-vzdelávacej činnosti, spolupracujú s inými inštitúciami a odovzdávajú skúsenosti a poznatky mladej generácii v rámci študentskej praxe. Podieľajú sa na spolupráci so zriaďovateľom a zákonnými zástupcami pri uskutočňovaní rôznych aktivít a podujatí nielen na školskej úrovni, ale aj na úrovni obce, regiónu. V súčinnosti so zriaďovateľom a občianskymi združeniami, získavajú finančné prostriedky na modernizáciu priestorov materskej školy, podporu školských a mimoškolských aktivít a projektov. Opis plánovaných aktivít: November 2019 až február 2020 - príprava na vzdelávací kurz, organizácia dopravy, komunikácia s partnerom, podpis dokumentov, príprava podkladov. Apríl 2020 - realizácia kurzu - Angličtina zábavou pre deti a učiteľa, Prečo si deti vzájomne ubližujú - prejavy príznakov šikanovania v MŠ, Špecifické prístupy práce s dieťaťom s PAS v MŠ, Tradičné a netradičné pohybové činnosti a hry v MŠ, Zdravá a efektívna komunikácia, asertivita, duševná hygiena. Máj až október 2020 - šírenie výsledkov (pomocou regionálneho média, časopisu Predškolská výchova), informovanie kolegov (prezentácia na metodickom zasadnutí), výchovno-vzdelávacia činnosť s deťmi na základe získaných poznatkov (realizácia projektu cez portál eTwinning, využitie tradičných a netradičných pohybových aktivít v rámci dňa, praktické využitie terapeutických hier pri riešení problémov pri práci s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri prejavoch šikanovania v materskej škole). Október 2020 - koniec projektu (31. 10. 2020) odovzdanie záverečnej správy o realizácii projektu. Krátky opis očakávaných výsledkov: Získame skúsenosti s vedením projektu,budeme schopní a pripravení predložiť ďalšie žiadosti o grant, ďalšie projekty. Nadobudnuté skúsenosti využijeme pri ďalšom rozvoji vzdelávania pedagogických zamestnancov. Zdokonalenie kľúčových kompetencií, získanie nových prístupov, metód na realizovanie princípov spravodlivých vzdelávacích príležitostí. Potencionálne dlhodobé prínosy: Projekt prispieva k európskym prioritám v národnom kontexte, pretože podporí atraktivitu učiteľského povolania, zlepší zručnosti a kompetencie pedagógov a detí v oblasti gramotnosti a podporí kritické myslenie, zvýši úroveň vzdelávania v mobilitách, zvýši kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti v materských školách.
Koordinátor:Materská škola Limbach
Limbach