Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cudzí jazyk moderne, tvorivo a efektívne
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060130
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6430 €
Sumár projektu:Európsky plán rozvoja našej školy spočíva v zlepšovaní kvality vyučovacieho procesu formou modernizácie, ktorú chápeme ako uplatňovanie nových trendov vo výučbe cudzích jazykov (napr. didaktický prístup CLIL) s podporou nových moderných informačno-komunikačných technológií, ktoré smerujú k využívaniu cudzieho jazyka ako nástroja na realizovanie projektov a partnerstiev v rámci celej Európy a sú prostriedkom na internacionalizáciu našej školy. Neustále zdokonaľovanie sa v jazyku a spôsoboch ako ho učiť sú skutočnou náplňou celoživotného vzdelávania učiteľa. Z pohľadu našej organizácie je v procese modernizácie školy kľúčovým prvkom práve pedagóg a rozvoj jeho jazykových a odborných kompetencií, jeho moderný prístup k vyučovaciemu procesu a žiakom, ochota vzdelávať sa a držať krok s meniacim sa okolitým svetom. Učiteľ, ktorý vie prehodnocovať učebné plány a osnovy podľa aktuálnej potreby svojich žiakov a ich ďalšieho vzdelávania, ktorý dokáže zavádzať inovatívne vyučovacie metódy a kreativitu do vyučovacieho procesu, vie prepojiť obsah nejazykových predmetov a cudzí jazyk, je z nášho pohľadu nevyhnutný predpoklad pre moderné školstvo. Náš plán mobility - účasť učiteľov na kurzoch "CLIL Secondary" a "Languauge and Methodology Refresher" nielenže zlepší ich jazykové, odborné, digitálne a profesijné zručnosti, ale zároveň umožní: - zaradiť do inovovaného školského vzdelávacieho programu vyučovanie predmetu geografia v anglickom jazyku na 2. stupni, - zaradiť CLIL na niektorých hodinách matematiky a prírodovedy na 1. stupni a matematiky na 2. stupni, - rozvíjať kritické myslenie žiakov pri spojení obsahu nejazykového predmetu s cudzím jazykom, - využiť nové informačno-komunikačné technológie vo výučbe (komunikácia cez počítač, využívanie internetu, využívanie interaktívnych tabúľ a rôznych digitálnych zdrojov, padlet, Messenger a ostatné prostriedky komunikácie cez počítač, využívanie blogov pre učiteľov a žiakov), - získať zručnosť spolupracovať na európskych projektoch, ktoré vytvárajú pre žiakov možnosť kooperácie s inými školami vyučujúcimi rovnaký cudzí jazyk v rámci Európy, oslovenie potenciálnych partnerov a manažovanie projektov, - získavať moderné interaktívne vyučovacie materiály, - tvoriť vlastné digitálne vyučovacie zdroje a materiály, - pripraviť podobné vzdelávacie aktivity a poradenstvo pre ostatných učiteľov na našej škole, - zorganizovať otvorené hodiny pre ďalších kolegov (nielen z našej školy), - zorganizovať workshopy pre rodičov, - nadobudnúť, zdieľať a šíriť poznatky o interkultúrnych aspektoch života v Británii. Účastníkmi kurzov budú dvaja učitelia anglického jazyka vybratí vo formálnom výbere podľa vopred nastavených kritérií. Očakávaným dopadom je rozvoj ich jazykových, odborných, digitálnych a profesijných kompetencií, ktoré zabezpečia záujem žiakov o cudzí jazyk a motiváciu učiť sa ho a využívať v reálnom živote. Očakávame vyššiu zaangažovanosť našich žiakov v učení sa cudzích jazykov, zvýšené povedomie o európskych krajinách a efektívnosť vyučovania, keďže budú vo väčšej miere využívané digitálne technológie, ktoré sú súčasným žiakom blízke. Didaktický prístup CLIL vytvára rovnováhu medzi jazykovým a odborným vzdelávaním. Nejazykový predmet sa rozvíja prostredníctvom cudzieho jazyka a cudzí jazyk prostredníctvom nejazykového predmetu. Cudzí jazyk sa využíva ako nástroj vzdelávania, nie len ako výsledok procesu vyučovania. Prínos tohto projektu pre našu školu spočíva vo vyššej úrovni výučby cudzích jazykov a v príležitosti nadviazať partnerstvo v komunite eTwinning alebo medzi školami a učiteľmi z iných krajín Európy, ktorí sa tiež zúčastnia kurzov. Medzinárodné partnerstvá medzi školami poskytujú množstvo príležitostí pre zúčastnených, napríklad obohatenie vzdelávania, šírenie kultúry a tradícií školy.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou Václava Mitucha, Horné Srnie
Horné Srnie