Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIVERZITA - Dôkladná Integrácia Vedie k Efektívnemu Rozvoju Žiaka Iniciovaného Talentom k Aktivite
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060189
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:26500 €
Sumár projektu:Projekt DIVERZITA vychádza z potrieb ZŠ A. Sládkoviča Sliač - plánu kontinuálneho vzdelávania a koncepcie rozvoja školy. Naším hlavným cieľom je aktualizovať a inovovať v minulosti absolvované vzdelanie pedagogických zamestnancov a získané kompetencie so zámerom efektívnejšieho, modernejšieho, interaktívnejšieho, aktivizujúcejšieho, zážitkovejšieho, sociálne a kultúrne variabilnejšieho výchovno-vzdelávacieho procesu. Doposiaľ sme síce realizovali početné projektové aktivity, no často bez dostatočnej odbornej prípravy, neraz svojpomocne. Predpokladáme, že ak postupne zabezpečíme ďalšie odborné vzdelávanie našich pedagógov v metodike, didaktike, špeciálnej pedagogike - skvalitní to nielen samotnú profesiu a osobnosť učiteľa, ale bude to viesť k motivovanejšiemu, aktívnejšiemu, kooperatívnejšiemu, kriticky zmýšľajúcemu, tolerantnejšiemu a kultúrne rozhľadenejšiemu žiakovi. Všetky nadobudnuté zručnosti a kompetencie by sa mali odzrkadliť aj na živote školy, ktorý by mal byť obohatený o rozličné metodické, didaktické, kultúrne, umelecké, historické, sociálne prvky a prístupy nielen v školskej, ale i mimoškolskej činnosti. Našimi hlavnými projektovými aktivitami sú odborné a metodické štruktúrované kurzy, ktoré absolvujú naši 10 pedagógovia vo 8 krajinách EÚ so zameraním na inklúziu a prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami; ako aj na problémové správanie žiakov a odstraňovanie edukačných bariér. Aplikáciou nadobudnutých poznatkov a zručností do vyučovania by malo dôjsť k neustále sa zlepšujúcej sociálnej klíme v škole v jednotlivých triedach; k vyučovaniu založenom na partnerstve žiak - učiteľ; k rešpektovaniu kultúrnej a sociálnej inakosti. Našou snahou je aj po skončení projektu pokračovať v spolupráci a šírení myšlienok, ako aj výsledkov s ostatnými potencionálnymi partnermi (z kurzov) cez ďalšie projekty, spoločné podujatia a akcie založené na dlhodobom partnerstve škôl. Uvedomujeme si, že vzdelávanie je len prvým krokom, ale najdôležitejšou súčasťou je jeho uplatnenie v podobe vedomostí a zručností v reálnom svete - ako na strane pedagógov, tak aj žiakov.
Koordinátor:Základná škola A. Sládkoviča
Sliač