Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Škola pre všetkých
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060198
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:28280 €
Sumár projektu:Kontext: Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji sa postupne premenila na veľkú školu s množstvom žiakov, fluktujúcimi pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami a s potrebou rozširovať priestorové podmienky. V súčasnosti má škola 861 žiakov, 45 učiteľov, 14 vychovávateľov, 1 špeciálneho pedagóga a 2 asistentky učiteľa. Škola dosahuje pekné umiestnenia v súťažiach, predmetových olympiádach, sme zapojení do niekoľkých medzinárodných projektov. Pedagógovia organizujú pre žiakov kultúrno-spoločenské akcie. Bojujeme však s výchovnými problémami žiakov (nevhodné správanie, agresivita, psychické a fyzické ubližovanie), s nižším záujmom o učenie, čítanie, s ľahostajnosťou k okoliu. Trápime sa s prijatím inkluzívneho modelu vzdelávania, s vytvorením priestorov pre žiakov s individuálnymi potrebami a s kvalifikovanosťou pedagogických zamestnancov v oblasti práce so žiakmi so ŠVVP a inovatívnych metód. Ako odpoveď na tieto zmeny a výzvy je projekt Škola pre všetkých. Našou víziou je bezpečné prostredie, v ktorom sa budú deti učiť pre život, nie pre známky, spolupráca na všetkých úrovniach (žiaci, učitelia, odborní zamestnanci, rodičia, verejnosť, obec), škola efektívneho učenia sa a hlavne škola, v ktorej sa podporujú tí, ktorí to potrebujú. Rešpektuje sa individualita. Naše nedostatky: K naplneniu tejto vízie nám ešte veľa chýba. Sú to predovšetkým kompetencie zamestnancov v oblasti špecifických potrieb žiakov; kompetencie zamestnancov v oblasti inovatívnych prístupov k vyučovaniu a výchove, multisenzorickom prístupe, učebných štýloch žiakov; kompetencie vedenia školy v oblasti budovania tímu a tímovej spolupráce, motivácie a práce s učiteľským kolektívom; kvalitný systém špeciálno-pedagogickej podpory a poradenstva pre žiakov so ŠVVP; kvalitné materiálno-technické zabezpečenie; motivácia a inšpirácia z iných škôl a vzdelávacích systémov; vnútorná motivácia, tímový duch pri plánovaní, organizácii a realizácii projektov a aktivít. Ciele projektu: Ciele projektu vychádzajú z potrieb našej školy v oblasti kompetencií pedagogických zamestnancov a pozitívneho zviditeľnenia školy na verejnosti. Ciele sme rozdelili do štyroch oblastí: 1. Zvýšiť kompetencie učiteľov v oblasti inklúzie a vzdelávania a výchovy žiakov so ŠVVP. Zlepšiť výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov so ŠVVP. 2. Zvýšiť kompetencie učiteľov v oblasti inovatívnych techník vo vzdelávaní a výchove. Zlepšiť výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov prostredníctvom inovatívnych prístupov k vzdelávaniu. 3. Zvýšiť kompetencie vedenia v oblasti budovania tímu a tímovej spolupráce, motivácie zamestnancov, teoretických a praktických východísk práce s učiteľmi. 4. Pozitívne zviditeľňovať školu na verejnosti, mimo iné zapojením sa do medzinárodných projektov. Počet a profil účastníkov: Mobilít na zvýšenie kompetencií v určených oblastiach sa má zúčastniť 11 zamestnancov, učiteľov prvého i druhého stupňa. Väčšina z nich ešte nemala možnosť zúčastniť sa kvalitného vzdelávania v zahraničí. Vyše polovica z vybraných učiteľov je na našej škole prvým až tretím rokom. Ich motivácia zlepšovať svoje kompetencie v prospech našich žiakov je vysoká a očakávame od nich i prenášanie vedomostí na kolegov a šírenie medzi verejnosťou. Opis plánovaných aktivít: Vybrali sme štyroch partnerov pre náš projekt. Deväť účastníkov sa zúčastnia vynikajúco hodnotených kurzov vo Veľkej Británii. Sedem z nich absolvuje rôzne mobility v Pilgrims v Canterbury, 1 v Inlingua Edinburgh a 1 v IPC Exeter. Dve učiteľky prvého stupňa posielame na kurz Škola hrou v Olomouci (Agamos). Vzdelávacie kurzy Teaching Difficult Learners, Inclusive Education for All a Škola hrou sú zamerané na zvýšenie kompetencií v oblasti inklúzie. Kompetencie učiteľov v oblasti inovatívnych metód zvýšia kurzy How to motivate your students, 21st Thinking Skills, Teacher Training, CLIL for Secondary, Practical Uses of Technology, Creative Methodology a Škola hrou. Pre zvýšenie kompetencii vedenia školy v oblasti budovania tímovej spolupráce a motivácie zamestnancov navštívi zástupkyňa riaditeľky kurz How to be a Teacher Trainer. Krátky opis očakávaných výsledkov: Od projektu očakávame zvýšenie kompetencií našich zamestnancov v uvedených oblastiach, atraktívnejšiu výuku pre našich žiakov a ďalší posun vo vnímaní našej školy rodičmi a verejnosťou. Zlepší sa začlenenie žiakov so špeciálnymi potrebami a ich motivácia na vyučovaní. S tým by mali súvisieť lepšie vzdelávacie výsledky. Potenciálne dlhodobé prínosy: Pedagogická prax sa dostane do súladu s teóriou inkluzívneho vzdelávania. Žiaci so špeciálnymi potrebami sa nebudú cítiť odstrčení, ale budú vnímaní ako rešpektovaná súčasť kolektívu. Naši učitelia vnesú život do vyučovacích hodín a urobia ich atraktívnejšími. Dúfame, že pedagogický kolektív sa lepšie zomkne ako tím. Dúfame, že vo vzťahoch prevládne tolerancia a kooperácia nad súťaživosťou a nevraživosťou.
Koordinátor:Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji