Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nechceme zostať stáť, ale neustále sa zlepšovať
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060199
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12860 €
Sumár projektu:Našim úsilím je neustále sa zlepšovať, meniť, aplikovať nové metódy, zachytiť aktuálne trendy. Preto sme navrhli projekt: Nechceme zostať stáť, ale neustále sa zlepšovať. Projekt je naplánovaný na dvanásť mesiacov, od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2020. Ciele, ktoré sme si stanovili v projekte úzko súvisia s víziou našej školy - byť školou, v ktorej sa učia kompetentní žiaci. Našim cieľom je rozvíjať kompetencie žiakov vo všetkých oblastiach. V najbližších piatich rokoch by sme sa chceli zamerať na rozvoj jazykových kompetencií žiakov, preto máme záujem skvalitniť vyučovanie cudzích jazykov - využívaním najnovších metód, použitím kvalitných materiálov a efektívnym riadením vyučovacieho procesu. Nechceme vyučovať „školskú“ angličtinu odrezanú od reality. Chceme vyučovať moderne, modernú angličtinu a s podporou multikultúrneho povedomie. Preto je potrebný rozvoj multikultúrneho povedomia učiteľov a vzdelávanie zamerané na zmeny, ktoré nastali v anglickom jazyku i hovorovú angličtinu. Našou snahou je zamerať sa na skvalitnenie výučby anglického jazyka nielen na vyučovacích hodinách určených časovou dotáciou, preto sme sa rozhodli využiť metódu CLIL. Stanovili sme si teda tieto ciele projektu: Oboznámiť sa s najnovšími metódami na výučbu cudzích jazykov a prezentovať ich ostatným učiteľom cudzích jazykov na škole, Získať vyššie jazykové kompetencie a vedieť ich efektívne využiť vo vyučovacom procese, Budovať multikultúrne povedomie a podporovať ho vo svojej triede, Poznať zmeny v anglickom jazyku, slovnej zásobe, výslovnosti a tieto využiť na hodinách anglického jazyka, Oboznámiť sa s metódou CLIL teoreticky i prakticky a zaviesť ju do vyučovania na prvom stupni základnej školy. Do projektu sme zapojili štyroch účastníkov z rôznych oblastí štruktúry školy - vedenie školy, vedúcich MZ, PK a učiteľov prvého i druhého stupňa. Dôvod takéhoto výberu je i následné posúvanie získaných skúseností - aby sme zabezpečili šírenie nových vedomostí a zručností do celej školy. Vybrali sme štyri účastníčky projektu, ktoré sa zúčastnia vybraných mobilít. Ide o štrukturované kurzy: Language and Methodology Refresher, Bringing British Culture to Life, Contemporary English a Primary CLIL. Kurzy sme vyberali na základe nami definovaných cieľov projektu tak, aby témy a ciele kurzu s nimi korešpondovali. Kurzov sa zúčastnia učiteľky s dlhodobou praxou, ktoré majú potrebu zlepšovať svoje jazykové schopnosti, doplniť slovnú zásobu, zachytiť nové metódy a trendy a použiť ich vo výučbe, zistiť nové trendy v modernej angličtine, v lexikálnych zmenách jazyka, podeliť sa so svojimi skúsenosťami vo workshopoch a v neposlednom rade zaviesť metódu CLIL do vyučovania. Štrukturované kurzy sú naplánované v čase od 15. júla 2019 do 29. februára 2020. Očakávame, že pomocou projektu dokážeme naplniť nami určené ciele. Konkrétne očakávame, že účastníci projektu prinesú do svojej organizácie zefektívnenie vyučovania, z čoho budú mať prospech aj ich kolegovia, žiaci a celá škola. Po realizovaní mobilít budú učitelia poznať najnovšie metódy výučby cudzích jazykov, budú ich aplikovať vo vyučovacom procese a podelia sa so svojimi vedomosťami i s ostatnými kolegami. Predpokladáme, že vyučovanie anglického jazyka bude prebiehať na vyššej jazykovej úrovni, nakoľko učitelia získajú vyššiu jazykovú kompetenciu a dôveru v používaní anglického jazyka. Učitelia budú vyučovať modernú angličtinu, takú aká sa reálne v súčasnosti používa, pretože budú poznať nedávne zmeny vo vývoji anglického jazyka, slovnej zásoby, výslovnosti, spoznajú hovorový jazyk. Očakávame, že výsledky projektu sa prejavia i v multikultúrnom vyučovaní. Učitelia získajú väčšie multikultúrne povedomie, vrátane sociálnej a jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a budú podporovať multikultúrne povedomie u žiakov vo svojej triede. Učitelia nielen získajú informácie o britskej kultúre a ich tradíciách, ale ich reálne i zažijú. V neposlednom rade účasť na kurze nám otvára možnosť nadviazať partnerstvá medzi školami a učiteľmi z iných krajín Európy. Projekt je zameraný i na širšiu verejnosť Najviac budú na verejnosť vplývať diseminačné aktivity, ktoré plánujeme zrealizovať. Budeme realizovať vzdelávania a workshopy pre kolegov a učiteľov z okresu Liptovský Mikuláš. Témou budú výstupy zo štrukturovaných kurzov, príkladov dobrej praxe, ale i informácie o Erasme plus. Taktiež budeme realizovať otvorené hodiny pre rodičov našich žiakov, kde budeme prezentovať nové metódy, CLIL a celý projekt. Náš projekt a Erasmus plus budeme propagovať i prostredníctvom webovej stránky školy, ale i v regionálnych médiách.
Koordinátor:Základná škola Márie Rázusovej - Martákovej
Liptovský Mikuláš