Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Učitelia bilingválneho štúdia držia krok s najnovšími trendmi v oblasti vzdelávania
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060204
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:22710 €
Sumár projektu:Projekt s názvom "Učitelia bilingválneho štúdia držia krok s najnovšími trendmi v oblasti vzdelávania" je rozvrhnutý na obdobie 12 mesiacov, so začiatkom realizácie 01.06.2019 a plánovaným ukončením realizácie 31.05.2020. Projekt má za cieľ čo najlepšie pripraviť absolventov študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium (slovensko-anglické) na maturitnú skúšku na úrovni C1 Európskeho referenčného rámca a zároveň zabezpečiť kvalitu vzdelávania uvedeného študijného odboru aj z dlhodobého hľadiska. Kvalita vyučovacieho procesu je hlavným predpokladom úspešnosti absolventov školy pri pokračovaní v štúdiu na vysokých školách, ako i pri uplatnení sa na trhu práce. Študenti bilingválneho študijného odboru sú ambiciózni mladí ľudia, ktorí majú záujem na sebe pracovať, prehlbovať svoje vedomosti, pokračovať v štúdiu na vysokých školách doma i v zahraničí, prípadne uplatniť sa v domácich, ale i zahraničných firmách. Prostredníctvom mobility pedagogických zamestnancov a ich účasti na štruktúrovaných kurzoch s rôznym zameraním, bude možné pripraviť absolventov tohto študijného odboru vo všetkých oblastiach výučby. Projekt predpokladá vyslanie ôsmych pedagogických zamestnancov na štruktúrované kurzy do zahraničia. Ide o učiteľov anglického jazyka, ale i odborných predmetov, ktorí vyučujú alebo je predpoklad ich vyučovania v bilingválnom študijnom odbore, sú iniciatívni a ochotní pri plnení úloh, zapájajú sa do projektovej činnosti a sú vzhľadom na zváženie predmetovej komisie vhodnými kandidátmi na zabezpečenie rozvoja potrieb školy. Učitelia sa v rámci spolupráce s partnerskými organizáciami Bell educational services Ltd. vo Veľkej Británii a Executive training institute Ltd. na Malte, ktoré majú dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním dospelých, zúčastnia nasledovných kurzov: "Contemporary English", "Creativity in the classroom", "Teaching exm classes", "Technology enhanced learning", "Language teaching methodology", "Practical methodology with CLIL", "Fluency and English language development" a "Proffesional communication skills". Prostredníctvom rôznych navrhovaných aktivít projektu bude možné uplatniť európsku dimenziu vo vzdelávaní; aktivizovať sa v európskom priestore, nadviazať medzinárodnú spoluprácu, modernizovať výchovno-vzdelávací proces; vo väčšej miere využívať nové informačno-komunikačné technológie, on-line aplikácie, zvýšiť kvalitu vzdelávania v bilingválnom študijnom odbore; zabezpečiť kontinuitu vzdelávania pedagogických zamestnancov, poskytovať kvalitnú jazykovú prípravu; rozvinúť komunikačné zručnosti, lexikálne vedomosti a tiež napomôcť mladým ľuďom pri lepšom uplatnení na trhu práce prostredníctvom poskytovania kvalitného odborného vzdelávania a prípravy. Účasť pedagogických zamestnancov na mobilitách bude mať dopad aj na študentov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia (v slovenskom jazyku), kde budú môcť učitelia, vyučujúci aj v tomto študijnom odbore využiť svoje nadobudnuté kompetencie. Predpokladom úspešného šírenia výsledkov projektu je aj účasť zástupcu vedenia školy na jednom zo štruktúrovaných kurzoch. Projekt bude mať prínos nielen pre školu, jej pedagogických zamestnancov, žiakov, rodičov ale aj pre širšiu verejnosť. Poznatky, skúsenosti a nadobudnuté kompetencie budú využité pri spolupráci s vybranými základnými, strednými a vysokými školami doma i v zahraničí. Zamestnávatelia v rámci odbornej praxe žiakov ocenia pripravenosť mladých ľudí pre trh práce, využívanie moderných aplikácií, ich komunikačné a jazykové zručnosti. V neposlednom rade budú mať výsledky projektu pozitívny dopad na zriaďovateľa - Žilinský samosprávny kraj, šírenie dobrého mena školy v rámci kraja. Príklady dobrej praxe budú môcť byť poskytnuté aj ďalším školám v regióne.
Koordinátor:Obchodná akadémia
Žilina