Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Budúcnosť volá,pripravuj ma škola!
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060205
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9775 €
Sumár projektu:Zámerom predkladaného projektu ,,Pripravuj ma škola, budúcnosť volá" je prostredníctvom vytýčených cieľov reagovať na potreby meniaceho sa trhu práce a potreby rozvoja kompetencií žiakov pre ich budúci osobný a profesijný život. Prax potvrdzuje,že tradičná škola a zastaralé metódy sú často dosť neefektívne. Práve realizáciou projektov Erazmus+ naša organizácia postupne začala pomalý proces premeny,v ktorom nechceme prestať. Tentokrát sme sa rozhodli preškolením piatych účastníkov zasiahnuť tieto štyri hlavné oblasti: 1. Implementovať robotiku a STEM do kurikula školy v predmete informatika, pretože je to veľmi potrebné nielen pre lokálne závody, ale pre pracovný trh vo všeobecnosti. Chceme žiakom poskytnúť vedomosti a zručnosti v tejto oblasti a veľmi dôležitú motiváciu pre prácu s robotikou. Učiteľ informatiky si aktualizuje a modernizuje know-how Posilnia sa jeho jazykové vedomosti. Aktívne ich využije ich pri zapojení do medzinárodnej súťaže FLL a medzinárodných projektov. Vytvorí nový súbor metodík zameraných na vyučovanie robotiky pomocou nových metód a bádateľských zručností.Žiaci sa budú vzdelávať pomocou moderných vzdelávacích metód a pomôcok.Vedomosti nadobudnuté pri vyučovaní robotiky v praxi budeme zdieľať aj mimo organizácie. 2. Rozšíriť poznatky z oblasti inkluzívneho vzdelávania, pretože vidíme akútnu potrebu vyškoliť viac expertov. Počet žiakov s prvkami inakosti stále narastá a my máme záujem, aby sme im dokázali byť čo najviac nápomocní. Navyše stúpa počet detí, ktoré sú ovplyvnené ťažkým prežívaním zlých situácií v rodinách. Tieto prežívajú traumy, ktoré sa negatívne odrážajú na ich školskej práci. Máme záujem vyškoliť všetkých pedagógov našej školy na skoré odhaľovanie týchto stavov a okamžitú cielenú pomoc a podporu žiakom. Tiež chceme skvalitniť prácu asistentov učiteľa.To dosiahneme zdieľaním poznatkov z kurzu ŠVVP- spolupráca učiteľa a asistenta. Účastníčka zaškolí našich asistentov učiteľa. Tí budú erudovanejší a budú pracovať efektívnejšie. Inkluzívne vzdelávanie na 1.stupni sa výrazne zlepší. 3. Poskytnúť podnetné vzdelávacie prostredie spojené s rozvíjaním emocionálnej inteligencie žiakov, pretože vidíme obrovskú potrebu vytvoriť z našej školy miesto, kde budú žiaci a učitelia pracovať vo vzájomnej zhode, porozumení a rešpekte. Empatia, seba-prijatie a zvládanie záťažových situácií sú devízy pre budúcnosť každého dieťaťa. Škola je miestom, kde deti trávia veľkú časť svojho detstva a získavajú postupné nasmerovanie na svoj budúci život.Je dôležité, aby sa v tomto prostredí eliminovali negatívne pocity a deti mohli naplno rozvíjať svoj potenciál, ktorý nepochybne v každom je. Skúsenosti z mobility bude účastníčka šíriť prostredníctvom aktivít pre pedagógov,žiakov a rodičov. 4. Zefektívniť a zatraktívniť vyučovací proces využitím nových foriem vyučovania mimo triedy. Účastníčka po absolvovaní kurzu vytvorí súbor inovatívnych metód a stratégií , ktoré sú vhodné pri vyučovaní mimo triedy. Podnieti pedagógov školy a blízkeho okolia takéto metódy a stratégie vyučovania využívať a tým motivovať všetkých žiakov k učeniu sa. Chceme v jednotlivých expedíciách poprepájať vyučovacie predmety a vytvoriť tak komplexný celok vedomostí. Učivo bude tak spojené nielen s osnovami, ale hlavne s reálnym časom a priestorom. Plánujeme tiež prispôsobiť outdoorový areál školy pre výučbu žiakov. Získané kompetencie učiteľov a žiakov budeme následne využívať zapájaním sa do medzinárodných projektov. Naša organizácia posilní svoj medzinárodný rozmer. Zároveň podnieti ostatných pedagógov k ďalšiemu vzdelávaniu a rozvíjaniu komunikačných kompetencií v cudzích jazykoch. Inovatívne metódy sú zárukou predchádzania syndrómu vyhorenia pedagógov. Modernizácia vyučovacieho procesu podnieti žiakov k väčšej aktivite. Prepojením jednotlivých cieľov projektu máme záujem posunúť našu organizáciu na nový level. Ako napovedá názov samotného projektu "Pripravuj ma škola, budúcnosť volá! "- chceme, aby žiaci a učitelia našej organizácie pracovali vo vzájomnej symbióze a rešpekte a spoločne dosiahli vedomosti, ale predovšetkým zručnosti potrebné pre 21.storočie. Aby sa naša organizácia stala bezpečným a radostným miestom, kde bude každý žiak bez negatívnych emócií primerane rozvíjať svoj potenciál a pripravovať sa sa na budúcnosť. Uvedený projekt ovplyvní 42 pedagógov 470 žiakov (z toho 62 so ŠVVP) a ich rodičov a širokú odbornú i laickú verejnosť. Bude mať tiež evidentný medzinárodný dopad.
Koordinátor:Základná škola
Žarnovica