Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávanie - naša priorita
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060208
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12540 €
Sumár projektu:Naša základna škola sa úspešne zapája do projektov, ktoré zvyšujú kvalitu vyučovacieho procesu. Našou hlavnou prioritou je efektívne začleňovanie IKT technológii do vyučovacieho procesu za účelom zmodernizovania vyučovania na našej škole. Snažíme sa o zavádzanie nových metód a technológií do výučby v širokom spektre vyučovacích predmetov, no zároveň dbáme o vyvážený prístup k životnému prostrediu. Prostredníctvom tímovej práce chceme naučiť žiakov riešiť problémy, rozvíjať komunikačné schopnosti, pracovať v tíme. Žiakom ponúkneme medzinárodné výmeny, umožníme nájsť si kamarátov v európskych krajinách, spoločne pracovať na pridelených úlohách, navštíviť cudzie krajiny, stráviť pár dní na zahraničných školách a byť členom zahraničnej rodiny, počas projektových stretnutí s partnerskými školami. Tieto hodnoty nadobúdajú žiaci nielen novými vyučovacími metódami, aktívnym učením sa, ale tiež neformálnym učením sa, ako sú výlety, exkurzie, projekty a výmenné pobyty. Využijeme všetky dostupné metódy a formy, aby sa žiaci naučili učiť sa. Sú to metódy rozvoja kritického myslenia, metódy rozvoja tvorivého myslenia, ako je brainstorming, kooperatívne vyučovanie, projektové vyučovanie, globálna výchova. Vytvoríme pre žiakov vhodné prostredie, založené na vzájomnej dôvere a rešpekte. Uvedomujeme si potrebu naučiť žiakov byť aktívnymi európskymi občanmi. Chceme budovať modernú školu s kvalitným manažmentom, ktorý podporuje tvorivosť učiteľov a žiakov. V rámci európskej mobility chceme vyslať našich zamestnancov na štrukturované kurzy, ktoré sú zamerané na rozvoj ich komunikačných a digitálnych zručností. Rozvíjanie týchto zručností korešponduje naším európskym plánom rozvoja školy. Do vzdelávania sa zapoja 1 zástupca vedenia školy,1 učiteľ prvého stupňa a 4 učitelia druhého stupňa, aby získali ďalšie zručnosti a kompetencie potrebné k ich ďalšej inovatívnej práci. Získané vedomosti potom využijú pri participácií na ďalších projektoch, uplatnia ich v svojej pedagogickej praxi a odovzdajú svojim kolegom. Prednáškami a realizáciou otvorených hodín predstavia a prakticky predvedú poznatky, ktoré získajú na vzdelávaní. Učitelia na seminároch ponúknu svojim kolegom metodické materiály a konkrétne pracovné listy s možnosťou ich implementácie do školského vzdelávacie programu. Súčasťou aktivít bude doplnenie školského blogu venovanému projektom výzvy KA101.Pomocou blogu sprostredkujeme poznatky aj širokej verejnosti. Po absolvovaní vzdelávania získava škola zaškolených pedagógov, schopných využívať nové poznatky a metódy v praxi, ale aj prezentovať nové metódy vo vyučovaní v rámci iných škôl v meste. Taktiež realizovať medzinárodné výmenné pobyty žiakov s cieľom zlepšenia ich komunikačných zručností. Vypracujeme dotazník pre účastníkov školenia a pre žiakov. V dotazníku pre žiakov budeme monitorovať spokojnosť s novými metódami vo vyučovaní, ochotu prijímať nové informácie sprostredkované IKT technológií. V prípade výmenného pobytu monitorovať proeurópsky pohľad. V dotazníku pre učiteľov monitorovať spokojnosť so vzdelávaním. Výzvy európskeho charakteru dokážu napĺňať iba skúsení zamestnanci školy, ktorí sú riadení skúseným manažmentom. Preto je nevyhnutné podporovať jazykové vzdelávanie zamestnancov a prehlbovanie ich jazykových kompetencií. Takýto zamestnanci budú mať možnosť vzdelávať sa na medzinárodných konferenciách a seminároch zameraných na modernizáciu vzdelávacieho procesu a transformáciu školy na modernú školu. Naši učitelia sú držiteľmi mnohých certifikátov potvrdzujúcich zručnosti a kompetencie v oblasti IKT a moderných metodológií vzdelávania. Tieto budeme neustále aktivizovať a dopĺňať, aby sme mohli pokračovať v zapájaní sa do aktivít a projektov nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni. Škola bola a je zapojená na národnej úrovni do mnohých projektov, ako napríklad eTwinning, Digitálna škola, Zelená škola. V škole máme učiteľa, ktorý je ambasádorom eTwinningu. Naša škola v školskom roku 2017/2018 obdržala titul eTwinningova škola ako jedna 21 škôl na Slovensku. Radi poskytneme svoje skúsenosti v tejto oblasti aj iným školám v zahraničí a sme pripravení privítať zahraničných kolegov na pôde našej školy s cieľom ďalšieho rozvoja spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami, vzájomnej výmeny skúseností a osvedčených postupov nielen v oblasti vyučovacieho procesu, ale aj riadenia a fungovania školy, vrátane jej auto-evalvácie, personalistiky, administratívy a stravovania. Tieto aktivity budú nástrojom pre motiváciu na získavanie zručností a kompetencií v cudzom jazyku tak, aby sa do medzinárodných projektov postupne dokázali zapojiť všetci pedagogickí zamestnanci školy. Štyria pedagógovia absolvovali medzinárodné školenia prostredníctvom Erasmus+ projektu. Vedomosti získané v tomto vzdelávaní, ďalej šíria medzi svojich kolegov.
Koordinátor:Základná škola, Wolkerova v Bardejove
Bardejov