Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naberme vedomosti z EU a prenesme ich do školy.
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060222
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6080 €
Sumár projektu:SPŠ v Dubnici nad Váhom je odborná škola patriaca medzi najlepšie stredné školy na Slovensku. Výučbe sa venuje 62 plne kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a študuje tu 634 študentov v 4 študijných odboroch: strojárstvo, elektrotechnika, mechatronika, technické a informatické služby. SPŠ má za jeden z cieľov Európskeho plánu rozvoja školy inováciu odbornej prípravy. Škola je v neustálom pohybe a rozvoji a nepretržite hľadá možnosti na zlepšenie. Má snahu, aby absolventi boli žiadaní na trhu práce nielen v SR, ale aj v zahraničí. Jedným z prostriedkov k naplneniu týchto cieľov sú mobility zamestnancov školy do zahraničia, kde zúčastnení získajú novú inšpiráciu, poznatky, skúsenosti a nápady na modernizáciu vzdelávacieho procesu. Cieľom projektu „Naberme vedomosti z EU a prenesme ich do školy“ je umožniť zamestnancom odborné vzdelávanie v zahraničí a rozvoj pedagogických zručností. Účastníci získajú touto cestou nové kompetencie, ktoré sa budú dať preniesť aj do iných predmetov. Naplnia sa tak potreby ich ďalšieho vzdelávania v súlade s konceptom rozvoja školy. Významným prínosom bude tiež výmena skúseností s vyučujúcimi rovnakých alebo podobných predmetov na zahraničných školách a ich sprostredkovanie kolegom po návrate do vysielajúcej školy. Mobility budú realizované formou 4 štruktúrovaných kurzov, ktoré absolvujú 4 zamestnanci školy, ktorí prejavili záujem participovať na projekte. V roku 2019 počas letných prázdnin sa dvaja učitelia odborných predmetov zúčastnia dvoch štruktúrovaných kurzov a v čase jesenných prázdnin 2019 jeden učiteľ odborných predmetov a technik zo školy absolvujú vzdelávanie v ďalších dvoch kurzoch. Nakoľko nikto z účastníkov projektu ešte nemá skúsenosti s projektmi Erasmus+, bude to pre nich výzva a súčasne motivácia pre ďalších učiteľov zapojiť sa do podobných projektov v budúcnosti a modernizovať výchovno-vzdelávací proces na SPŠ. Obsahy kurzov sú zamerané na digitálne technológie a prácu s nimi. Používaním moderných IKT na vyučovacích hodinách majú za cieľ zvýšiť motiváciu študentov pri učení. Nové vedomosti zatraktívnia hodiny programovania a zároveň pomôžu zaradiť voľne dostupné online programy do výučby. Účastníci pripravia učebný materiál z vedomostí získaných na kurze pre zdieľanie s inými kolegami. Škola sa tak stane miestom s atraktívnym vzdelávacím prostredím. Študenti budú mať možnosť získať nové kompetencie a zručnosti pre využitie v praxi alebo ďalšom štúdiu. Využitím nových metód bude možné prispôsobiť učebný plán špecifickým potrebám študentov. Vďaka diseminačným aktivitám projektu bude z neho profitovať nielen žiaci našej školy, ale aj pedagógovia a žiaci na iných školách.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola
Dubnica nad Váhom