Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávanie bez bariér
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060245
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:2810 €
Sumár projektu:Projekt bol koncipovaný pre učiteľky materských škôl, preto sme využili možnosť, zapojiť s doňho. Našim cieľom je byť aktívnym účastníkom projektu, získať a prehĺbiť si svoje profesijné kompetencie smerom k inklúzii,k edukačnému procesu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.Rozšíriť si svoje profesijné kompetencie, načerpať nové skúsenosti a zážitky.Chceli by sme prispieť k medzinárodnej spolupráci učiteľov predprimárneho vzdelávania.Zapojíme sa do projektu aktívnou účasťou našich dvoch pedagogických zamestnankýň na vzdelávacích kurzoch v ČR v Olomouci. Na realizácii a plynulom chode projektu sa bude podieľať širší pedagogický kolektív, . V kurze, ktorý sa bude zaoberať špecifickými prístupmi v práci s dieťaťom s PAS v MŠ a tradičnými a netradičnými metódami efektívnej komunikácie, či pohybovými činnosťami a výučbou zábavnej angličtiny, chceme získať nové skúsenosti , ktoré nám v budúcnosti pomôžu vyriešiť problém začlenenia do vzdelávania v našej materskej škole detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Takýchto detí , ktoré sa do našej MŠ hlásia je čoraz viac a my im nedokážeme momentálne vyhovieť.Nemáme skúsenosti s prácou s takýmito deťmi. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zapojiť sa do projektu a získať poznatky od pedagógov, ktorí už majú skúsenosti s prácou s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou, s prvkami autizmu. Očakávame, že absolvovaním tohto kurzu lepšie pochopíme reakcie takýchto detí a naučíme sa s nimi pracovať a začleňovať ich počas vzdelávania medzi ostatné deti. Očakávame,že naberieme nové skúsenosti , postupy, náležitosti, aby sme si mohli dovoliť prijať do MŠ a aj takéto deti a zabezpečiť im plnohodnotné inkluzívne vzdelávanie vo vyhovujúcom prostredí.Zistené skutočnosti, nadobudnuté poznatky a prenesené skúsenosti z kurzu by sme chceli implementovať do školského vzdelávacieho programu ,, Krok za krokom k radostnému detstvu" a do ďalšieho rozvoja koncepcie našej MŠ, preto by bolo vhodné oboznámiť sa aj s tým, ako sa s konkrétnymi cieľmi zaoberajúcimi sa tradičnými a netradičnými metódami efektívnej komunikácie, či pohybovými činnosťami a výučbou zábavnej angličtiny vysporiadavajú pedagógovia v materských školách Českej republike. A získané skúsenosti by sme uplatnili pri vytvorení inovatívneho zábavného krúžku angličtiny pre naše deti Z uvedených dôvodov si myslíme, že účasťou na kurzoch nadobudneme skúsenosti aj s manažovaním takéhoto projektu a z dlhodobého hľadiska nám to možní zapojiť sa do podobných projektov.
Koordinátor:Materská škola A. Grznára 1444 Považská Bystrica
Považská Bystrica