Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávanie potrebuje komplexné príležitosti
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060258
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:24955 €
Sumár projektu:Kontext projektu Názov projektu: Vzdelávanie potrebuje komplexné príležitosti Skratka projektu: ENCO Trvanie: od 01.06.2019 do 31.05.2021 V kontexte európskeho plánu rozvoja školy, swot analýzy, potrieb školy a rôznorodosti školy plánujeme realizovať rôzne štrukturované kurzy s cieľom posilniť európsky rozmer školy a realizovať nadnárodné aktivity. Ciele projektu 1. zvyšovať a optimalizovať kompetencie učiteľov a žiakov v gramotnostiach na rôznych úrovniach (zložkách) školy rešpektujúc heterogénnosť žiakov 2. motivovať pedagógov k celoživotnému vzdelávaniu 3. eliminovať predčasné ukončenie školskej dochádzky, eliminovať zlyhávanie žiakov vo vzdelávaní z rôznych aspektov 4. podporovať inklúziu žiakov rozvojom rôznych zručností (umeleckej, praktickej, informatickej) a ich začlenenie do majoritných tried 5. podporovať kooperáciu, kreativitu, kritické myslenie účasťou na mobilitách a implementáciou získaných zručností do výuky Počet a profil účastníkov Projekt je určený pre 17 účastníkov, rovnako mužov i žien vo veku od 23 po 63 rokov s minimálnou úrovňou znalosti anglického jazyka na úrovni B1. Účastníci sú z materskej školy, základnej školy, základnej umeleckej školy, gymnázia i manažmentu školy. Sú vyberaní tak, aby sa dosiahli ciele projektu a prebehla efektívna diseminácia výsledkov a účinná implementácia získaných kompetencií do výuky tak, aby sa dopad projektu šíril aj po jeho skončení. Opis plánovaných aktivít A. prípravné aktivity pred mobilitami - zamerané na výber účastníkov, informácie o krajine, mobilite, organizačné záležitosti B. samotné mobility pedagógov v zahraničí - 17 mobilít účastníkov zameraných na rozvoj gramotností, podporu inklúzie, elimináciu predčasného ukončenia dochádzky a edukáciu zameranú na podporu týchto kompetencií C. diseminácia výsledkov mobilít a projektu Očakávane výsledky Predpokladáme nárast počtu žiakov maturujúcich z matematiky o 5 %, zlepšenie výsledkov Testovania 5 a Testovania 9 v priemere o 3-5 %, zlepšenie priemerného prospechu triedy z predmetov matematika, materinský jazyk, cudzí jazyk, umelecké predmety, humanitné predmety aspoň o 0,2 %. Výsledkom bude zvýšenie počtu účastí pedagógov na workshopoch, školeniach, podujatiach najmenej o 10 %. Od školského roku 2019/2020 vypracujeme aktualizovať školský vzdelávací program, ktorý sa bude inovovať počas realizácie projektu a aj po jeho skončení v súlade so získanými kompetenciami účastníkov mobilít. Dlhodobé prínosy Predpokladáme zvýšenie uplatniteľnosti na trhu práce, eliminácia tzv. syndrómu vyhorenia, posilnenie sebavedomia, zvýšenie vnútornej a vonkajšej motivácie a statusu povolania pedagóga, zlepšenie kompetencií v práci so žiakmi pri eliminácii predčasného ukončenia dochádzky (štúdia), aplikácia nových foriem vo vyučovaní matematiky a čitateľskej gramotnosti, posilňovanie kompetencií s krajinami, ktoré uvažujú o vstupe do EÚ. Predpokladáme, že nastene eliminácia predčasného ukončenia školskej dochádzky (štúdia) vplyvom externých a interných činiteľov. U žiakov ďalej docielime zvýšenie konkurencieschopnosti a uplatniteľnosti v ďalšom štúdiu a na trhu práce, rozvoj talentu, posilnenie prezentačných zručností, čitateľskej, matematickej gramotnosti. Dôjde k zmene pozície žiaka ako objektu vzdelávania do role aktívneho účastníka vzdelávania účasťou na projektoch a rovesníckom vzdelávaní. Ako dlhodobý prínos bude aj aktívna spolupráca s mestskou časťou, dobrovoľníckymi združeniami, charitatívnymi organizáciami, mládežnickými centrami, dokumentácia aktivít na webe a nadviazanie spolupráce s partnerskými školami v zahraničí účasťou na mobilitách. Dlhodobým prínosom je aj zapojenie žiakov do samotného procesu chodu školy tým, že sa budú podieľať na vytváraní programov práce a procese rozhodovania.
Koordinátor:Spojená škola sv. Košických mučeníkov
Košice