Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posilnenie kvalifikovanosti učiteľov - cesta k zvýšeniu kvality vzdelávania
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060285
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:25590 €
Sumár projektu:Súkromná spojená škola je organizáciou, ktorá sa už 12 rokov venuje vzdelávaniu a výchove detí a žiakov s diagnózou autizmus. Škola má viacero organizačných zložiek, ako je materská škola, základná škola a praktická škola. Jej súčasťou je Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré je zamerané na diagnostiku, terapiu a poradenstvo porúch autistckého spektra. Každoročne nám pribúdajú žiaci s touto diagnózou ako aj klienti v terapiách. Je preto nevyhnutné ustavične sa vzdelávať a rozširovať u každého zamestnanca škálu rôznych prístupov a metodík, ktoré sú pre jednotlivé vekové kategórie a skupiny žiakov podľa ich funkčnosti rokmi overené a efektívne. Jednotlivci, zamestnanci, ktorí prejdú školeniami v inštitúciách venujúcich sa problematike autizmu a rôznych prístupov, majú možnosť posilniť svoje personálne kapacity a kvalifikovanosť, zlepšiť validizáciu svojich kompetencií, vedomostí a zručností. Posilnením kompetencií jednotlivých zamestnancov chce naša organizácia získať schopnosť odštartovať zmeny súvisiace s internacionalizáciou a modernizáciou našej organizácie. Naši zamestnanci musia byť kvalifikovaní nielen v oblasti metodík a prístupov k žiakovi, poznať obsah vzdelávania a prípravy a nástroje na rozvoj kľúčových kompetencií, ale tiež poznať jednotlivé vývinové obdobia žiakov, zmeny v ich správaní a schopnosti nadobúdať vedomosti, ktoré sa v jednotlivých vývinových obdobiach menia. Musia vedieť vnímať žiaka v kontexte školy, rodiny a spoločnosti. Za základe týchto kľúčových oblastí sme si definovali medzi základné ciele: 1. Posilnenie diagnostických zručností. 2. Posilnenie v oblasť rozvoja komunikácie a sociálnych zručností u detí a mladých ľudí s autizmom. 3. Práca s veľmi náročnými klientmi s autizmom. V priebehu projektu absolvujú vybraní zamestnanci mobilné aktivity: hospitácie (jobshadowing) a štruktúrované kurzy. Hostiteľské organizácie sme vyberali hlavne podľa hlavného zamerania ich činnosti, ktoré korešpondujú s potrebami našej organizácie a priamo súvisia s cieľmi stanovenými našou organizáciou v Európskom pláne rozvoja . Zamestnanci zúčastňujúci sa mobilitných aktivít v projekte sú rozdelení do 5 skupín podľa toho, či ide o odborného alebo pedagogického zamestnanca, podľa dĺžky jeho praxe v práci s autistami. Projektu sa zúčastnia aj asistenti učiteľa. Jednotlivé kurzy a hospitácie sme vyberali podľa potrieb jednotlivých skupín zamestnancov a podľa toho, či si potrebujú vedomosti v danej oblasti rozšíriť, upevniť, prehĺbiť, alebo získať nové. Celkovo sa projektových mobilitných aktivít zúčastní 21 účastníkov s podporou grantu, 8 účastníkov bez podpory grantu. Z toho sa 17 zamestnancov zúčastní štruktúrovaných kurzov v ČR a UK s podporu grantu a 7 zamestnancov bez podpory grantu. 4 zamestnanci sa zúčastnia hospitácií (job-shadowing) v ČR s podporu grantu a 1 zamestnanec bez podpory grantu. Práca s deťmi a mladými ľuďmi s autizmom je tímový proces, preto je nevyhnutné posielať na väčšinu kurzov minimálne dvoch zamestnancov, pretože aj nácviky jednotlivých funkčných oblastí dieťaťa sa vykonávajú v tandemovej spolupráci. Diagnostický proces u odborných zamestnancov je taktiež vždy tímovou záležitosťou minimálne dvoch zamestnancov. Medzi očakávané výsledky patrí zlepšenie diagnostických zručností odborných zamestnancov, posilnenie ich odborných kompetencií, ktoré sa priamo premietne do diagnostickej, terapeutickej a poradenskej praxe pri práci s dieťaťom s autizmom a jeho rodinou. Ďalej je to osvojenie si nových prístupov a metodík na rozvoj komunikácie a sociálnych zručností, čo je najviac narušenou oblasťou detí s autizmom, a tým posilnenie kompetencií pedagogických zamestnancov, ktoré sa priamo premietne do vzdelávacieho procesu. Očakávame tiež získanie nových skúseností a náplne práce pri práci s náročnými klientmi, nástroje, ako predchádzať agresívnym prejavom klientov, prípadne nástroje, ako tieto ťažké situácie zvládať, aby pri práci nebol ohrozený ani pedagóg ani klienti. Očakávaným dlhodobým prínosom pre organizáciu je schopnosť organizácie odštartovať zmeny, ktoré súvisia s jej modernizáciou. Zavedenie nových prístupov a metodík do praxe. Nadviazanie medzinárodnej spolupráce s organizáciami, ktoré sa venujú klientom s autizmom. Prenesenie týchto nových skúseností a osvojených vedomostí do terapeutickej a poradenskej práce s rodinou. Diseminácia nových metodík a prístupov prostredníctvom školení medzi odbornou i laickou verejnosťou. To všetko má za následok zlepšenie kvality života našich detí a mladých ľudí s autizmom, ich rodín, zlepšenie vzdelávania a dostupnosti kvalitného vzdelávania pre čo najväčší počet detí, dostupnosť kvalitnej diagnostiky, poradenstva a terapií.
Koordinátor:Súkromná spojená škola
Prešov