Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Think together
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060300
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:19460 €
Sumár projektu:Naša inštitúcia má bohaté skúsenosti s projektovou činnosťou. Nakoľko sme malá škola (počet pedagogických zamestnancov je 15-už s učiteľmi aj na veľmi nízky pracovný úväzok), príprava a realizácia projektov je skupinová činnosť všetkých učiteľov. Vyberáme témy, na ktorých môžu všetci pracovať bez ohľadu na svoju aprobáciu. Pri nadnárodných stretnutiach však niektorí učitelia pociťujú jazykovú bariéru. Samotní zamestnanci si to uvedomujú, z vlastnej iniciatívy chodia aj na kurzy anglického jazyka. Svoje vedomosti si však potrebujú utvrdiť v cudzojazyčnom prostredí a získať motiváciu do ďalšieho učenia sa. Podľa doteraz realizovaných akcií a na základe doterajších skúseností našej školy plánujeme počas dvoch rokov postupne vyslať 4 zamestnancov na dvojtýždňový zdokonaľovací jazykový kurz do anglicky hovoriacich krajín. Predpokladáme, že získajú potrebnú motiváciu do ďalšieho vzdelávania a zdokonalenie ich jazykových kompetencií nám značne pomôže v realizácii medzinárodných projektov. Jedného zamestnanca - riaditeľku plánujeme vyslať na dva kurzy v oblasti zvyšovania kvality školy, organizácie hodnotenia a kontroly, resp. vedenia. Získané kompetencie nám pomôžu pri určení strategických cieľov školy a vypracovať koncepčný zámer rozvoja školy na ďalšie obdobie. Jej získané vedomosti sa môžu zúročiť aj pri koordinovaní medzinárodných projektov, pri ich hodnotení a kontrole. Plánujeme vyslať učiteľov na kurz v oblasti prístupov 21. storočia k vyučovaniu a na kurz "4 K" (kreativita, kolaborácia, kritické myslenie a komunikácia). Považujeme za mimoriadne dôležité účasť viacerých učiteľov rôznych aprobácií kvôli obsahu kurzu (praktické precvičovanie na osvojenie si správnych techník a postupov) a následnej kvalitnej diseminácie. Cieľom kurzu je poukázať ako meniace sa technologické, sociálne a psychologické stavy 21. storočia vyžadujú posun paradigmy vrámci triedy. Vyžaduje to otvorenú myseľ k novým možnostiam, podporu meniacich sa vzdelávacích a komunikačných potrieb súčasnej generácie a ukázanie nových horizontov kreativity pre učiteľov. Účastníci získajú nové nápady, nové prístupy a čerstvý pohľad na svoje vlastné vyučovanie. V oblasti využitia IKT nástrojov a programovania vo vyučovaní potrebujeme vyškoliť jedného zamestnanca, ktorí má nielen potrebné digitálne zručnosti a jazykové vedomosti na zvládnutie kurzu, ale aj potrebnú motiváciu, entuziazmus a iniciatívu na to, aby získané vedomosti vedel zmysluplne integrovať do vyučovania a krúžkovej činnosti. Po prieskumu trhu kurzov sme zistili, že na Slovensku sa kurzy s podobnou tematikou neorganizujú. Aj pre tento dôvod sme sa rozhodli pre zahraničné mobility. Predpokladáme, že absolvovanie takéhoto kurzu nám pomôže vypestovať nové návyky vo vyučovaní, ktoré podporia použitie IKT žiakmi. A na podporu zdravej psychohygieny plánujeme poslať učiteľov aj na kurz mentálneho zdravia: na zvládnutie syndrómu vyhorenia a stresového manažmentu. Naučia sa spoznať znaky vyhorenia nielen na sebe, ale aj na iných, naučia sa rôzne techniky na zvládnutie stresu, tipy a triky proti vyhoreniu a pod. Sme presvedčení, že každý učiteľ by sa mal pravidelne zúčastňovať takéhoto kurzu. Hlavným cieľom tohto projektu je teda rozvinúť jazykové, manažérske, digitálne a didaktické kompetencie pedagógov, ktorí tvoria neoddeliteľnú súčasť medzinárodných projektov na našej škole. 1. Prostredníctvom ovládania anglického jazyka budú mať učitelia rôznych predmetov možnosť aktívne sa zapájať a realizovať nadnárodné stretnutia a projekty. Uľahčí sa práca samotných realizátorov, aspoň v niektorých fázach, nakoľko budú istejší v ústnej a v písomnej komunikácii. Pri nadnárodných stretnutiach sa budú môcť aktívne zapojiť do diskusií. 2. Rozvinutím manažérskych kompetencií sa uľahčí práca riaditeľky, získa nové inšpirácie na prácu a na koncepčný zámer rozvoja školy, podporí sa jej motivácia k celoživotnému vzdelávaniu, po absolvovaní kurzov bude šíriť získané vedomosti aj pre kolegov a širšiu pedagogickú obec. 3. Kurzy orientované na podporu didaktických a digitálnych kompetencií ukážu učiteľom rôzne metódy a nástroje vyučovania v oblasti vzdelávacích prístupov 21. storočia, kreativity, digitálnych technológií, programovania a kódovania, ktoré sa dajú využiť v bežnom vyučovaní a ktoré nútia žiakov chápať proces vyučovania trošku inak, nútia ich aktívne sa zapájať do vyučovania a zmysluplne využívať IKT nástroje. Po absolvovaní týchto kurzov predpokladáme aktívnejší prístup k vyučovaniu tak zo strany učiteľov ako aj žiakov. Dopad projektu bude širokospektrálny pre rôzne skupiny: pre samotných účastníkov, pre školu aj pre žiakov, a širšie okolie. Po skončení každého vzdelávacieho kurzu sa napíše odborný článok do pedagogického časopisu o obsahu kurzu a o získaných vedomostiach a zručnostiach. O programe a o kurzoch dáme vedieť aj v miestnej tlači, natočíme krátke video pre miestnu televíziu a budeme
Koordinátor:Gymnázium Petra Pázmana s vjm-Pázmány Péter Gimnázium
Nové Zámky