Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cestujme za poznaním
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060310
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:11795 €
Sumár projektu:Projekt "Cestujme za poznaním" plánujeme zrealizovať v priebehu 12 mesiacov, v trvaní od 01.10.2019 do 30.09.2020. Hlavným cieľom mobilitného projektu je poskytnúť učiteľom stretnutia s kolegami z iných štátov a získať nástroje na zefektívnenie svojej činnosti, otvoriť priestor na rozvoj vlastnej kreativity, zvýšiť svoje odborné sebavedomie, získať informácie o rôznych typoch vzdelávacích systémov a všetky získané pozitívne podnety preniesť do svojej každodennej práce s kolegami a so žiakmi. Čiastkovými cieľmi sú: - skvalitniť manažment, - zabezpečiť odborný a profesijný rast na báze sprostredkovania inovatívnych obsahov a metód vo vyučovaní, - pripraviť podmienky pre postupný prechod od integrácie k inklúzii, - zdokonaliť používanie IKT vo vyučovacom procese, - zlepšiť jazykové kompetencie v cudzích jazykoch, - získať informácie o aplikovaní metódy CLIL v praxi , - spoznávať kultúru, históriu, zvyky a tradície iných krajín, - získať skúsenosť s organizovaním medzinárodného projektu, - zvýšiť sebavedomie a uspokojenie v každodennej práci. Očakávame, že všetky nadobudnuté skúsenosti, schopnosti, vedomosti a zručnosti prispejú k skvalitneniu vyučovacieho procesu a naplnia sa ním naše potreby v rámci európskeho plánu rozvoja. Cestu do zahraničia volíme ako správnu cestu za poznaním. Vzdelávanie v interkultúrnom prostredí ponúka príležitosť pre úspešné začlenenie sa do súčasného procesu globalizácie. Chceme pracovať čo najefektívnejšie v súlade s európskymi trendmi a preto sa potrebujeme učiť od tých, ktorí sú pred nami a sú ochotní podeliť sa o svoje skúsenosti. Projektu sa zúčastní 5 účastníkov, každý v inom kurze.Prvá pracuje so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zameriava sa vytváranie podmienok pre inkluzívne vzdelávanie. Druhá pracuje ako učiteľka pre primárne vzdelávanie vyučuje aj anglický jazyk. Tretia vyučuje slovenský a nemecký jazyk pre nižšie stredné vzdelávanie. V projekte je zapojené aj vedenie školy v zastúpení zástupkyne riaditeľa školy, ktorá vyučuje v primárnom stupni vzdelávania anglický jazyk a riaditeľa školy s aprobáciou fyzika a základy techniky. S kľúčovými potrebami a cieľmi našej školy úzko súvisí výber nasledovných kurzov a aktivít.Účastníci navštívia päť štruktúrovaných kurzov: 1.kurz: Identifikácia prekážok vzdelávania - špeciálne vzdelávacie potrieb.Aktivity sú zamerané na základné špeciálno - pedagogické pojmy, Dyslexia, Dyspraxia, Dyscalcilia, ADD, ADHD - terminológiu, históriu diagnostiku všeobecný prehľad, psychológiu, liečebné postupy, 2.kurz: Základy kódovania a robotiky vo vyučovaní. Aktivity sú zamerané na workshop s minirobotmi, programovaciu platformu Scratch, programovanie na tabletoch, outdoorovú aktivitu s tabletmi , tematický poznávací výlet do Lisabonu - zhromaždenie digitálnych záznamov pre záverečný projekt a pre outdoorové výukové aktivity, hodinu kódu, záverečnú práca, výstup, vlastný projekt, 3.kurz Sociálne učenie vo vyučovaní. Aktivity sú zamerané na vnímanie, techniky tvorivosti, rozvoj tímových zručností, skupinovú dynamiku a skupinové hry, cvičenia a hry z improvizačného divadla, zlepšenie komunikačných zručností, interkultúrnu výmenu a vytváranie sietí účastníkov z rôznych európskych krajín, 4.kurz:Program CLIL. Aktivity sú zamerané na program CLIL, metodiku práce s autentickým textom, plánovanie lekcií, záujem o motiváciu, navrhovanie vyučovacích hodín, špecifické techniky CLIL a ich aplikáciu na vlastný predmet, vytváranie materiálov pre CLIL, 5.kurz: názov kurzu: Riadenie v oblasti vzdelávania.Aktivity sú zamerané na pojmy - vedenie, vodca, ako vytvárať dobré pracovné vzťahy, efektívnu tímovú prácu a manažment, skupinové formovanie, tímovú dynamiku a vedenie - teoretické a praktické postupy, praktické vodcovské schopnosti , spätnú väzbu a hodnotenie. Očakávame, že vyškolení účastníci kurzov budú motiváciou pre ďalších pedagógov školy a aktívny osobnostný a profesijný rozvoj sa pre zamestnancov stane prirodzenou potrebou. Skvalitňovaním jazykových kompetencií učiteľov i žiakov, bude stúpať motivácia vzdelávať sa v cudzích jazykoch, spoznávať krajiny, vymieňať si skúsenosti, vedomosti, či vytvárať nové sociálne väzby. V strategickom plánovaní vidíme rozvoj našich žiakov v interkultúrnych vzťahoch s ďalšími perspektívnymi partnerskými školami. Očakávame, že sa nám v našej škole podarí postupne vytvoriť podmienky pre inkluzívne vzdelávanie, kde nájde priestor pre naplnenie výchovno-vzdelávacích očakávaní každý jednotlivec.K naplneniu týchto vízií je nevyhnutný kvalitný manažment, ktorý vedie odborne fundovaný a sociálne vyzretý vodca.Naše úspechy budeme s radosťou šíriť ďalej a staneme sa poradcami v rozhodovaní našich nasledovníkov, akou cestou sa vybrať.
Koordinátor:Základná škola Jozefa Horáka
Banská Štiavnica