Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvoj učiteľov
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060314
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:3910 €
Sumár projektu:Máme víziu, aby sa naša škola stala medzinárodne otvorenejšou, aby naši žiaci mali možnosť spoznávať svojich rovesníkov z iných krajín, spoznávať ich kultúru, jazyk a zvyky, či spôsoby, akými sa učia. Aby pochopili význam a dôležitosť učenia sa cudzích jazykov a používali ich v reálnom prostredí. Aby boli schopní prijímať a rešpektovať inakosti v podobe inej kultúry, zvykov či tradícii bez predsudkov. Týmto spôsobom viesť našich žiakov a ich príbuzných k tolerancii, akceptácii iných kultúr, aby v nich videli to, čo nás môže obohatiť. Z toho dôvodu plánujeme vyškoliť dvoch našich pedagogických zamestnancov Mgr. Zuzanu Gondekovú a Mgr. Teréziu Čujovú v španielskom Madride organizáciou CERVANTES TRAINING S.L. ponúkajúcou kurzy v oblasti vedenia medzinárodných projektov, získavania finančných prostriedkov, ale i v oblasti výchovy a vzdelávania. Konkrétne ide o dva kurzy, ktoré by mohli naše zamestnankyne absolvovať v termíne od 20. - 26.7.2019 paralelne. "Urobme našu školu viac medzinárodnou" (Let’s make our school more international: European Project Planning, Design, Management and Funding under Erasmus+). Tento kurz by mala absolvovať Mgr. Zuzana Gondeková a kurz "Stratégie na zlepšenie atmosféry v triede a motiváciu študentov na školách" (Strategies for improving classroom atmosphere and student motivation in schools: A modern Challenge for teachers) Mgr. Terézia Čujová. Obe zamestnankyne sú učiteľkami anglického jazyka a teda jazykovo predisponované absolvovať kurzy v anglickom jazyku. Od našich vyslancov následne očakávame sprostredkovanie obsahu kurzov ostatným pedagógom a implementáciu nových prístupov do výchovno-vzdelávacieho procesu. Rovnako máme za cieľ v Španielsku získať kontakty na podobne zamerané výchovno-vzdelávacie organizácie (základné školy), s ktorými by sme vedeli nadviazať medzinárodnú spoluprácu, keďže sa na daných typoch kurzov očakáva vysoký počet účastníkov, a teda reprezentantov rozličných zahraničných škôl.
Koordinátor:Základná Škola Matky Alexie
Bratislava