Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O krok vpred
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060345
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:25355 €
Sumár projektu:Medzi kľúčové oblasti aktivít našej organizácie patrí zlepšenie digitálnych kompetencií učiteľov a žiakov, zaradenie programovania a robotiky do vyučovacích hodín, aplikovanie metódy CLIL do tém nejazykových predmetov, využívanie rôznych nástrojov a aplikácií vo vyučovaní. Realizácia projektu O krok vpred v trvaní takmer 2 rokov nám napomôže oboznámiť sa so základnými koncepciami programovania a s praktickými ukážkami využitia algoritmizácie a kódovania v bežnej výučbe, pracovať s vhodným edukačným softvérom, oboznámiť sa so spôsobmi využitia robotických hračiek a elektronických stavebníc vo vyučovaní, prakticky vyskúšať a využívať cenovo dostupné roboty vo výučbe v ZŠ, zatraktívniť žiakom svet vedy a techniky, zvýšiť úroveň vedomostí v oblasti bezpečného používania digitálnych technológií, zapojiť aj žiakov so ŠVVP, napr. s dyslexiou, žiakov rôznych rás. Dôležité bude naučiť sa jednotlivé kroky zavádzania základov kódovania, programovania a robotiky v našej škole, navrhnúť a zostaviť ich využitie v predmetoch. Prínosom bude tvoriť animácie pomocou Adobe Flash Animation, oboznámiť sa s rozšírenou realitou, výučbou na základe hry Game based Learning, vyskúšať programovacie postupy, napr. aplikáciu Scratch. Chceme sa oboznámiť s ukážkami metodiky, s rozšírením kurikula a zlepšením vzdelávacích postupov. Chceli by sme zaviesť princípy a vyučovacie techniky CLIL do vyučovania vrátane integrácie IKT, plánovať a tvoriť vyučovacie hodiny s využitím CLIL. Pritom zvyšovať jazykové komunikačné kompetencie učiteľov a žiakov v oblasti cudzích jazykov a využiť to pri ďalšej účasti na projektoch Erasmus +. Počas aktivít projektu absolvujeme osem kurzov. Kurz Robotics and Augmented Reality at School na Madeire nás poinformuje, ako zaviesť základy kódovania, programovania a robotiky v našej škole, poskytne nám praktické ukážky využitia robotiky vo výučbe, oboznámime sa s rozšírenou realitou a jej využitím vo vyučovaní. Vďaka kurzu "Digital Classrooms" v Turecku sa naučíme používať "Adobe Flash Animation" a budeme tvoriť animácie. Kurz pod názvom Methodology & ICT Tools for Teachers working with CLIL na Malte nám prinesie spôsoby integrácie CLIL do vyučovania s využitím IKT. Kurz ICT ve vzdělávání a mezinárodních projektech v Portugalsku nám otvorí cestu k novým online aplikáciám a voľne dostupným programom, ukáže nám ako ich využiť na vyučovacích hodinách a v medzinárodných projektoch. Kurz Základy kódování a robotiky v Portugalsku nám umožní prakticky si vyskúšať prácu s robotmi na prvom i druhom stupni ZŠ a online aplikáciami a programami na programovanie. Kurz Enhance Your English Language Skills for Intercultural Communication v Grécku pomôže účastníkom rýchlo zlepšiť ich zručnosti v angličtine, ich úroveň angličtiny čo využijú pri ďalšej účasti na projektoch Erasmus +. Kurz Gamification and Game-Based Learning v Grécku nám prinesie inovatívne spôsoby vyučovania založenom na hre. Kurz Course for Physical Education Teachers v Spojenom kráľovstve nám poskytne možnosť získať nové nápady na vyučovanie telesnej výchovy a prispeje k vyváženiu zdravia a dobrej kondície našich žiakov. Tím deviatich učiteľov našej školy, koordinátor a vedenie našej školy budú v rámci projektu O krok vpred spoločne pracovať na realizácii projektu. Členovia projektového tímu majú záujem o technologické inovácie a pedagogický výskum, interkultúrnu komunikáciu s cieľom zlepšiť kvalitu vzdelávania. Sú otvorení realizácii projektov, chcú zatraktívniť vyučovací proces v oblasti medzinárodnej spolupráce. Naša škola a jej zamestnanci chcú plánovať a upraviť učebné plány, konkrétne plánovať vyučovacie hodiny zahŕňajúce programovanie, robotiku, prácu s tabletom a počítačom a CLIL. Navrhneme zavedenie základov kódovania v našej výučbe v jednotlivých ročníkoch, budeme využívať elektronické stavebnice a robotické hračky. Zatraktívnime žiakom svet vedy a techniky, zvýšime ich záujem o informatiku a neskoršie štúdium v tejto oblasti. Zmení SA ich príprava na vyučovanie, čo sa odzrkadlí aj v lepších výsledkoch. Učitelia a žiaci budú využívať programy, nástroje a aplikácie s ktorými sa zoznámili na vzdelávaní. Vedomosti o rôznych nástrojoch a aplikáciách integrujú do učebných plánov. Vytvoria originálny učebný materiál, ktorý budú využívať všetci učitelia a žiaci, ale aj široká verejnosť, nakoľko budú výstupy projektu zverejnené na webstránke projektu a školy. Metódu CLIL aplikujeme do tém nejazykových predmetov. Zvýšime jazykové komunikačné kompetencie učiteľov a žiakov v oblasti cudzích jazykov, čo využijeme aj pri nadviazaní spolupráce s ľuďmi z iných krajín a v ďalšej účasti na projektoch Erasmus +. V širšom časovom odstupe vyhodnotíme, do akej miery boli výsledky realizácie projektu implementované a posúdime, čo by sme mali zmeniť. Počas realizácie projektu pozveme deti z MŠ, ktorým naši žiaci ukážu, ako programujú. Ku koncu realizácie projektu zorganizujeme v škole pre žiakov súťaž v programovaní robotických hračiek spojenú s prezentáciou Erasmus+.
Koordinátor:Základná škola Dargovských hrdinov 19
Humenné