Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K spoločnému cieľu rôznymi cestami
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060375
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:24120 €
Sumár projektu:Základná škola Okružná 17 v Michalovciach patrí k najväčším školám v Košickom kraji. V mnohých rebríčkoch figuruje na popredných miestach resp. v prvej desiatke najlepších základných škôl. Učitelia našej školy sa snažia sledovať trendy vo vzdelávaní a neustále sa zlepšovať vo svojich predmetoch aj metódach výučby. Škola chce žiakom aj ich rodičom poskytnúť čo najlepšie výchovné i vyučovacie prostredie. Práve preto sme sa rozhodli pre túto mobilitu, ktorá poskytne našim učiteľom ďalší impulz do ich práce a nepochybne i motiváciu do ďalšieho vzdelávania a zlepšovania sa. Prioritami rozvoja počas tejto mobility sú inovácia a modernizácia vyučovacieho procesu, zlepšovanie profesionálnych a jazykových kompetencií pedagogických aj ostatných zamestnancov školy, ďalej pripraviť školu na zmeny z hľadiska medzinárodných vzťahov, vytvorenie siete partnerských inštitúcií s cieľom projektovej spolupráce, výmeny skúseností a osvedčených postupov. Po absolvovaní mobilít očakávame, že naši učitelia budú vysokokvalifikovaní odborníci pripravení na inklúziu z hľadiska spôsobilosti, ale aj etických hodnôt a v neposlednom rade očakávame postupnú transformáciu školy na modernú, v európskom kontexte konkurencieschopnú vzdelávaciu inštitúciu s cieľom úpravy Školského vzdelávacieho programu uvedeným smerom. Kľúčovými oblasťami aktivít našej školy sú ľudské zdroje, lebo iba skúsení učitelia koordinovaní skúseným manažmentom dokážu napĺňať výzvy európskeho rozvoja. Ďalej žiaci vo výchovno-vzdelávacom procese, pretože škola musí žiakom odovzdať nielen vedomosti ale vštepiť im aj hodnoty, ktoré sú dôležité pre chod s fungovanie spoločnosti 21. storočia, medzi ne určite patrí inklúzia, teda začlenenie všetkých do jednej spoločnosti. Chceme aby sa naši žiaci stali aktívnymi európskymi občanmi, rešpektujúcimi iné kultúry ale zároveň chrániacimi si vlastnú národnú identitu a dedičstvo. Práve prostredníctvom tohto projektu budeme participovať v medzinárodných projektoch podporujúcich tieto hodnoty. Umožníme žiakom nájsť si kamarátov v európskych krajinách, spoločne pracovať na pridelených úlohách, v ďalších nadväzujúcich projektoch aj navštíviť cudzie krajiny. Ďalšou oblasťou, v ktorej by sme sa radi zlepšovali je využívanie metódy CLIL (obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie), ktorú považujeme za jeden z najefektívnejších nástrojov na zdokonalenie komunikácie našich žiakov v anglickom jazyku a zároveň integrácie do európskej siete. Budeme venovať zvýšenú pozornosť žiakom zo znevýhodneného prostredia alebo so špeciálnymi potrebami a hľadať optimálne podmienky pre ich integráciu do medzinárodných aktivít. Kľúčoví zamestnanci zapojení do projektu sú učitelia na prvom a druhom stupni našej ZŠ, zástupca školy pre druhý stupeň a psychologička. Vyučujú cudzie jazyky (anglický jazyk, ruský jazyk), prírodovedné predmety (fyzika, geografia, chémia) a informatiku. Naši pedagógovia sú po odbornej stránke kvalifikovaní zamestnanci, ktorí však napriek svojej vysokej odbornosti potrebujú kvalitný impulz na uplatňovanie zmien v oblasti výučby v inkluzívnom prostredí školy a uplatňovaní metódy CLIL na svojich vyučovacích hodinách. Naši učitelia prešli mnohými aktualizačnými a inovačnými vzdelávaniami, práve preto sme sa rozhodli uchádzať sa o tento grant, aby mali možnosť nadobudnuté vedomosti prehĺbiť a uplatniť ich v praxi aj na zahraničnej škole, čo považujeme za neoceniteľnú skúsenosť. Spolu sme sa rozhodli 12 učiteľov. Aktivity, ktoré sme sa rozhodli realizovať sú absolvovanie kurzov venujúcich sa inklúzii a metóde CLIL. Tieto kurzy poskytnú našim učiteľom kvalitný zdroj informácií pomocou ktorých očakávame naplnenie našich cieľov spomenutých vyššie. Vďaka hospitačnej činnosti v partnerskej škole v Taliansku budú môcť odpozorovať metódy využívajúce v inom školskom prostredí a vďaka výučbe v zahraničí si vyskúšať vlastné metódy a formy učenia v inklúznom prostredí so zahraničnými študentami. Medzi naše očakávania a taktiež prínosy tohto projektu patrí naplnenie našich cieľov, ktoré sme si stanovili, zlepšenie učebného štýlu učiteľov, inovovanie metód a foriem výučby v inkluzívnom prostredí školy a využívaní metód CLIL, vytvorenie inkluzívneho prostredia v našej škole pre všetkých žiakov, sebavedomejší a istejší vyučovací proces zo strany vyučujúcich a v neposlednom rade vytvorenie obrazu školy ako modernej inštitúcie, ktorá neustále pracuje na svojom zdokonalení sa a skvalitnení školského prostredia.
Koordinátor:Základná škola Michalovce Okružná 17
Michalovce