Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060397
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:10300 €
Sumár projektu:Kľúčové potreby sa odvíjajú od potrieb žiakov a učiteľov v oblasti rozvoja výučby anglického jazyka. Obsaho projektu je vzdelávanie učiteľov a aplikácia ich získaných poznatkov zo zahraničných kurzov na hodinách anglického jazyka na Slovensku, implementácia získaných zručností aj do iných predmetov. Jednotlivé ciele sú motivovať žiakov, naučiť ich kreatívnemu mysleniu a písaniu, kreatívne využívať formy IKT na rozvoj jazykových kompetencií a zabrániť vyhoreniu alebo strate motivácie zo strany učiteľa smerom k žiakom. Rozvíjať internacionalizáciu, aktualizáciu pohľadov na vzdelávanie a zvyšovanie kvality a monitoringu kvality. Rozšíriť vyučovanie anglického jazyka v rámci predmetov finančná gramotnosť a spoločenské vedy a biológia. V projekte budú zapojení piati účastníci, ktorí sú učiteľmi anglického jazyka na gymnáziu, majú niekoľkoročné skúsenosti s výučbou a sú motivovaní naučiť sa nové metódy a zručnosti v oblasti výučby. Aktivity sú plánované v jednom týždni, kedy učitelia vycestujú a zúčastnia sa kurzov v Anglicku na rozvoj praktických zručností. Predpokladáme, že daný projekt napomôže zatraktívniť výučbu na našej škole a tým aj zvýši počet žiakov, ktorí sa uchádzajú o štúdium na našej škole. Anglickému jazyku venujeme zvýšenú pozornosť a rovnako sa usilujeme o prepojenie technickej a čitateľskej gramotnosti s anglickým jazykom. Budeme sa preto usilovať o posilnenie medzipredmetových vzťahov na hodinách anglického jazyka a rozvíjať vyššie spomínané kompetencie a druhy gramotnosti. Chceme sa viac zapojiť do rôznych medzinárodných projektov, ako sú DOFE a e-Twinning, vyhľadať si strategických partnerov v sieti európskych škôl, kde sa chceme etablovať ako škola podporujúca európske myslenie, vychovávajúca žiakov k úcte ku kultúre a tradíciám vlastného národa, k ekologickému mysleniu a zdravému životnému štýlu.
Koordinátor:Gymnázium Ladislava Novomeského
Bratislava