Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A- digi škola -Rozšírenie digitálnej kompetencie pedagógov v angličtine a v reálnych predmetoch
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060398
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:15400 €
Sumár projektu:Základná škola Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským v Štúrove bola založená v roku 1950 a je jedna z najväčších v menšinových škôl v regióne s počtom žiakov cca 650, kde počet vyučujúcich je 58. Prioritou rozvoja školy je vybaviť žiakov takými kompetenciami, ktoré by im v budúcnosti umožnili po skončení nižšieho sekundárneho vzdelania kontinuálne pokračovať vo vzdelávaní s rozšírenými digitálnymi, jazykovými (materinský, štátny a anglický jazyk) kompetenciami a zvýšiť ich motiváciu, sebahodnotenie, sebadôveru vo vlastných hodnotách. Predpokladmi úspešnej realizácie tejto myšlienky sú kvalitne pripravení učitelia využívajúci inovované formy a metódy zamerané na aktívneho žiaka. Vďaka novým poznatkom a zručnostiam, ktoré získa celý kolektív školy počas realizácie projektu, v kombinácii s ich činným a tvorivým prístupom, doterajšími pedagogickými skúsenosťami, spoluprácou ďalšími učiteľmi v regióne, vzniknú hodnotné výstupy projektu zamerané na vytváranie efektívneho prostredia pre učiacich sa. Erasmus+ projekt KA101, A-digi school projekt know-use-develop prispeje ku kvalitnému naplneniu krátkodobých cieľov, ktoré zabezpečia udržateľnost školy na dlhšiu dobu. Cieľom je žiakom národnostnej menšiny zabezpečiť takú cestu vyučovania, aby získali plnohodnotné občianstvo a obstáli aj na medzinárodnej úrovni. Preto žiadame o grant, aby sme tieto plány vedeli realizovať, a to so zvýšením digitálnej a spolu jazykovej kompetencie učiteľa pomocou mobility na medzinárodnej úrovni. Učiteľ má byť príkladom žiaka, tým pádom je dôležité rozšíriť obzor učiteľa, aby bol informovaný, ako učia v zahraničných školských inštitútoch. Musíme zabezpečiť učiteľom, ale aj žiakom regiónu transparentnosť európskeho vyučovacieho systému. Plánujeme založiť multidisciplinárny tím- na podporu práce pedagógov- zosilniť spoluprácu medzi pedagógmi učiace jazyky a odborné predmety pomocou využívaním digitalizovaného učiva. Inováciou školských metód, kde vývoj dieťaťa je v centre záujmu, posilníme spoluprácu medzi učiteľmi zo základných škôl v regióne, a to s zdieľaním nadobudnutých poznatkov. Škola začlení do všetkých predmetov kompetencie a skúsenosti nadobudnuté počas realizácie projektu do svojho strategického vývoja. Realizácia projektu a naplnenie týchto cieľov celkovo prinesie obrovské zmeny vo vyučovacom procese žiakov základnej školy takého malého mesta a okolia. Z pedagogických zamestnancov piati sa zúčastnia na medzinárodnom projekte. Sú to tri učiteľky odborných predmetov- v oblasti biológie, chémie, matematiky, fyziky (kde sa vyžaduje čoraz väčšia potreba znalosti cudzieho jazyka) a dve učiteľky vyučujúce anglický, slovenský a maďarský jazyk. Komisia sa rozhodla zapojiť ich do projektu, lebo predpokladajú, že podporou motivovaných, kreatívnych kolegov sa zlepší celý proces školských aktivít a v prvom rade sa podporí dôležitý účastník, a to žiak. Cieľom školy je rozvíjať vzdelávanie učiteľov v rámci projektu a hlavne doplnenie odbornosti celého kolektívu po teoretickej i praktickej stránke v oblasti využívania IKT vo výuke. Od účastníkov projektu očakáva, že behom 2 roka rozšíria modernizáciu našej školy tak, že získané vedomosti, zručnosti a kompetencie aplikujú vo vzdelávacom procese v jazykoch a odborných predmetoch. Realizáciou aktivít projektu môžeme dosiahnuť zvýšenie reputácie školy, zvýšenie sa počtu zapísaných detí do prvého a piateho ročníka, lepšie žiacke prospechy, lepšie výsledky na celoštátnom testovaní deviatakov, uplatnenie žiakov národnostnej menšiny na trhu práce, spokojných rodičov, dokonca zvýši sa uznanie práce učiteľov, budú motivované pre ďalšie vzdelávanie. Aktivity projektu sú naplánované na 24 mesiacov, ktoré pomôžu postupne dosiahnuť ciele projektu, a to modernizovať celý vyučovací proces, inovovať obsah vzdelávania. Aktivity zavedú organizáciu ku kvalitatívnym zmenám v príprave žiakov a k novému spôsobu práce so žiakmi. Zmeny sa začínajú vzdelávaním učiteľov, získané vedomosti a nadšenia následne odovzdávajú kolektívu a pre ďalších učiteľov v regióne na konkrétnych akciách, podujatiach, workshopoch školy, kde aktívnymi spoluúčastníkmi budú práve žiaci. Pokrokom bude, že individuálne alebo v skupinách vytvorené digitálne učivá z jazykov a odborných predmetov budú sprístupnené pre všetkých kolegov, tým podporia vývoj multidisciplinárneho vzdelávania, eliminujú separáciu predmetov. Aktivity projektu nadväzujú na aktuálne dianie v oblasti školskej reformy, ako na podporu inovatívnych metód a formy vyučovania. V centre Európskeho plánu rozvoja našej základnej školy sú žiaci z malého mesta a jeho okolia, ich motivácia, vzdelávanie, získavanie nových zručností a poznatkov, rozvoj ich tvorivosti, osobný vývoj, sebapoznávanie, upevňovanie ich sebavedomia.
Koordinátor:Základná škola Endre Adyho s vjm, Ady Endre Alapiskola
Štúrovo