Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávanie pre budúcnosť
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060409
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9110 €
Sumár projektu:Projekt Gymnázia, Kukučínova 4239/1, Poprad s názvom Vzdelávanie pre budúcnosť nadväzuje svojím obsahom na strategické piliere školy EXCELENTNOSŤ - KVALITA - INOVÁCIA stanovené Európskym plánom rozvoja. Naša škola je moderná, otvorená a demokratická škola disponujúca odborným i materiálnym potenciálom schopným zabezpečiť špičkovú úroveň vzdelávania a výchovy žiakov. Kľúčovou potrebou v oblasti vzdelávania a výchovy je cielene a plánovito pracovať s postupnosťou zavádzania prvkov efektívneho učenia v škole a budovať európsky rozmer školy. V oblasti ďalšieho štúdia našich absolventov pozorujeme v posledných rokov nárast počtu žiakov študujúcich v zahraničí. Vzhľadom na globalizáciu a európsku integráciu je nárast mobility študentov i pracujúcich signálom, že požiadavky na vzdelaných a kvalifikovaných ľudí sa budú neustále zvyšovať spolu so zvyšujúcou sa konkurenciou. Tu vidíme priestor na implementáciu projektov európskej mobility a spolupráce. Na troch pilieroch sme postavili strategické ciele, ktoré sa prelínajú s kľúčovými oblasťami aktivít školy, ktoré chceme zlepšiť. Sú to inovovanie metód vyučovania, zavádzanie prvkov efektívneho učenia, kvalita vyučovania vo vzťahu k dosahovaniu úspechov v externých meraniach, digitálne technológie a bezpečné komunikačné siete pre zmysluplné učenie a budovanie európskeho rozmeru školy. Cieľmi projektu je absolvovať štruktúrované kurzy na zabezpečenie excelentnej výučby, preskúmať nové spôsoby vzdelávania a implementácie prvkov efektívneho učenia a digitálnych technológií vo výučbe, zdokonaliť si jazykové schopnosti a schopnosť pracovať v multikultúrnom pracovnom prostredí, získať zručností v plánovaní, manažovaní a implementácii európskych projektov a vytvoriť sieť budúcich partnerov participujúcich na zvyšovaní úrovne vzdelávania a výchovy pri výmene skúseností a postupov dobrej praxe. Účastníkmi projektu sú člen manažmentu školy a traja učitelia. Člen manažmentu školy sa okrem riadiacich povinností venuje aj projektovej činnosti v škole. Učiteľka anglického jazyka sa aktívne podieľa na činnosti so žiakmi v školskej knižnici, pripravuje podujatia aj v anglickom jazyku, učiteľka matematiky a fyziky sa dlhodobo venuje štúdiu talianskeho jazyka a zaslúžila sa o jeho zaradenie do kurikula školy ako cudzieho jazyka. Učiteľka matematiky a informatiky sa venuje oblasti dotykových technológií. V rámci činností projektu absolvujú účastníci mobilít štyri štruktúrované kurzy v zahraničí na podporu profesionálneho a osobného rozvoja. Člen manažmentu školy absolvuje na Malte štruktúrovaný kurz Kľúč úspechu - Európsky projektový manažment v škole, ktorý je zameraný na rozvoj kompetencií pre manažment a implementáciu Erasmus+ projektov. Kurz Výučba cudzích jazykov absolvuje učiteľka anglického jazyka a poskytne jej návod ako rozvíjať jazykové kompetencie súčasných žiakov. Štruktúrovaný kurz Taliansky jazyk a kultúra pre učiteľov a učiacich sa absolvuje učiteľka matematiky a fyziky, ktorá už v minulosti navštevovala základný kurz talianskeho jazyka a naďalej sa venuje jeho štúdiu a chce si doplniť svoju kvalifikáciu s perspektívou vyučovania talianskeho jazyka ako aj využitia metódy CLIL u nás v škole. Učiteľka matematiky a informatiky absolvuje štruktúrovaný kurz IKT vo výučbe a medzinárodných projektoch, v ktorom bude objavovať svet online aplikácií a voľne dostupných programov. Každý účastník si podľa charakteru absolvovaného štruktúrovaného kurzu počas mobility pripraví prezentáciu pre ostatných pedagogických pracovníkov, ktorá bude obsahovať konkretizované prvky efektívneho učenia (konkrétne inovatívne metódy) v škole alebo využívanie digitálnych technológií vo výučbe. Každá mobilita bude denne zdokumentovaná fotograficky, formou on-line denníka, vrátane vyhodnotenia aktivít a činností. Výsledky vzdelávania účastníka počas aktivity, ich šírenie a využívanie výsledkov projektu zabezpečíme pomocou tzv. otvoreného prístupu k výstupom z mobilitných aktivít projektu na podporu efektíveho učenia. Účastník bude povinný sprístupniť všetky vzdelávacie zdroje a pomôcky získané vďaka podpore z projektu. Tieto materiály budú bezplatne a ľahko dostupné, pričom prístup k nim bude otvorený a umožňovať ich opätovné použitie, úpravu a ďalšie rozširovanie. K dlhodobým prínosom projektu zaraďujeme prenos získaných kompetencií prepojených s profesijným profilom účastníkov na žiakov, učiteľov a do výučby, šírenie a intenzívne využívanie prvkov efektívneho učenia v rámci školy. Výsledky a výstupy vzdelávaní sú voľne prístupné na webovom sídle školy, zaznamenali sme zdokonalenie jazykovej vybavenosti učiteľov a väčšiu podporu a propagáciu mobilitných aktivít u učiacich sa. Prínosom bude aj vytvorenie bezpečnej komunikačnej siete partnerov (doma i v zahraničí) a väčšia motivácia a uspokojenie v každodennej práci.
Koordinátor:Gymnázium
Poprad