Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšenie kvality výučby cudzích jazykov využívaním CLIL v spojení s novými technológiami vo výučbe
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060410
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:3630 €
Sumár projektu:Na našej škole realizujeme vyučovanie anglického jazyka tretím rokom. Táto forma výučby sa za ten čas stala zaujímavou, atraktívnou a hlavne efektívnou, a preto ju chceme postupne rozšíriť na ďalšie ročníky. Zároveň naša škola disponuje veľmi modernou počítačovou učebňou. Všetky spomínané možnosti chceme využiť pri vyučovaní na našej škole, no hlavne v oblasti efektívneho využívania informačno komunikačných technológií nám chýbajú potrebné skúsenosti. Z tohto dôvodu je cieľom nášho projektu zorganizovať mobilitu zamestnancov, vyslať ich na štrukturované kurzy v zahraničí, kde by pod vedením skúsených lektorov, kde by tieto vedomosti a skúsenosti načerpali. Naši pedagógovia sa pomocou absolvovaných kurzov získajú potrebné schopnosti pre efektívnejšiu implementáciu a istejšiu prácu pri používaní informačno-komunikačných technológií na vyučovaní, ako aj potrebné skúsenosti pre vyučovanie anglického jazyka formou CLIL a budú schopní vytvárať vlastné materiály na výučbu. Od mobility očakávame, že obohatí skúsenosti a poznatky našich pedagógov v oblasti využitia technológií v triede, škole a inom vzdelávacom prostredí. Vyskúšajú si všetky predstavované programy a budú schopní s nimi pracovať, ovládať ich a získajú spôsobilosti na implementáciu informačno-komunikačných technológií do každodenného procesu vyučovania. Taktiež získajú poznatky o teórii a princípoch CLIL a technológii, ktorá môže byť použitá v CLIL, budú schopní analyzovať techniky vyučovania a praktické spôsoby integrácie CLIL do vyučovania. Taktiež si prehĺbia svoje poznatky v oblasti učebných pomôcok a hodnotenia pri vyučovaní formou CLIL. Diskusiou so svojimi kolegami na kurze, ktorí pochádzajú z rôznych krajín ako aj s kvalifikovanými lektormi spozná rôzne uhly pohľadu a nápady na implementáciu získaných poznatkov do svojho vyučovacieho procesu. Vzdelávaní učitelia spoznajú relevantné zdroje, ktoré im umožnia sa ďalej vzdelávať v tejto oblasti a počas kurzu si navyše rozvinú svoje schopnosti komunikácie v anglickom jazyku. Z dlhodobého hľadiska očakávame, že sa pod vplyvom týchto faktorov zvýši úroveň výučby anglického jazyka na našej škole a zároveň bude táto výučba inovatívna a atraktívna, bude motivovať našich žiakov a priláka ďalších záujemcov o štúdium. Pred vycestovaním pedagógov na mobility si zorganizujeme spoločné stretnutie, na ktorom si preberieme prípravu na jednotlivé mobility a znovu si prejdeme ciele a očakávané výstupy a výsledky, ktoré by nám spomínané mobility mali priniesť. Následne naši pedagógovia vycestujú na mobility, kde chýbajúce skúsenosti načerpajú. Následne ich po návrate implementujú do školských vzdelávacích programov. očakávame, že výsledkom mobilít bude modernejšie a zaujímavejšie vyučovanie na našej škole, ktoré osloví ďalších záujemcov o štúdium a zvýši reputáciu našej školy. O výsledkoch projektu, našej implementácii do výučby budeme informovať prostredníctvom záverečnej správy, na našich internetových stránkach a v miestnych novinách. Získané vedomosti a skúsenosti budeme šíriť ďalej medzi kolegov, a predstavíme ich rodičom našich žiakov a aj záujemcom o štúdium počas Dňa otvorených dverí na našej škole. Po ukončení projektu zostaneme v kontakte s našimi hostiteľskými organizáciami, ich lektormi a absolventami kurzov, aby sme mohli spoločne zdieľať naše nápady na implementáciu získaných poznatkov v praxi a naďalej tak vzájomne obohacovať svoje poznatky, z čoho budeme neustále a dlhodobo profitovať.
Koordinátor:Základná škola Borodáčova 2
Bratislava