Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naša škola v centre komunity
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060415
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:23970 €
Sumár projektu:Projektový tím Základnej školy Sitnianska 32 - sídlisková škola vybudovaná v intraviláne mestskej časti Sásová v Banskej Bystrici - po prvýkrát podáva prihlášku v grantovom programe Európskej komisie: Erasmus +. Inštitúcia si premyslela oblasť rozvoja, jeho ciele, potreby a dopad, zahrnula ich do Európskeho plánu rozvoja školy ako aj do tvorby nového kurikula. Prostriedkom rozvoja a naplnenia cieľov bude realizácia dvanástich medzinárodných školení, ktoré poskytnú širší rozmer pre inovácie ako akékoľvek lokálne vzdelávanie. Vysielať sa bude jedenásť pedagogických zamestnancov a jeden odborný. Inštitúcia prišla do bodu, z ktorého môže vykročiť do Európy a úspešne sa postaviť medzi európske školy, ktoré ponúkajú vysoký štandard nielen vzdelávania ale aj práce s komunitou. Ciele projektu sú definované v týchto dvoch oblastiach: 1. Sociálne zázemie školy a komunity sídliska Sásová - Tvoriť pozitívnu klímu v pedagogickom kolektíve ako aj v triedach školy. - Budovať tímového ducha v triednych kolektívoch. - Zvyšovať motiváciu žiakov k štúdiu, odblokovať zablokovaných žiakov, poukázať im na potrebu vzdelania pre život európskeho občana. - Podporiť spoluprácu s rodičmi s cieľom spoločne prekonávať a konštruktívne integrovať žiakov s výchovno-vzdelávacími špeciálnymi potrebami. - Podporiť osobnostný rozvoj žiakov, zvýšiť ich sebavedomie, podnikavosť, viesť ich k porozumeniu svojej európskej identity. - Sprostredkovať kultúrne poznávanie cieľových krajín celej inštitúcii – rozširovanie horizontov. - Úspešne bojovať proti šikane, šovinizmu a rasizmu a prekonávať strach z iných kultúr. - Poskytnúť terapeutické prostredie pre žiakov ovplyvnených traumou. - Podporiť prácu s imigrantmi, komunitou z Poľska ako aj prácu s marginalizovanými skupinami. 2. Skvalitnenie výučby cudzích jazykov – s dôrazom na celosvetový jazyk anglický - Zaviesť metódu CLIL ako inovatívny nástroj k výučbe jazyka na prvom a druhom stupni. - Získať ďalšie inovatívne metodologické prístupy k výučbe anglického jazyka ako je hra, premena triedy na herňu, využitie humoru ako tvorcu komunikatívnych vyučovacích hodín na druhom stupni. - Zvýšiť motiváciu žiakov učiť sa cudzí jazyk s cieľom pripraviť ich pre lepší život v EÚ: otvoriť im možnosti vzdelávať sa na bilingválnych stredných školách, školách v zahraničí, ako aj zvýšiť ich šance presadiť sa neskôr na trhu práce v profesiách vyžadujúcich plynulú komunikáciu v anglickom jazyku /šport, turizmus, medzinárodné vzťahy, veda a výskum, vzdelávanie/. - Zlepšiť jazykovú úroveň vysielaných pedagógov vyučujúcich predmetný jazyk, rozšíriť ich slovnú zásobu, vylepšiť prízvuk, umožniť im kontakt s hovoreným jazykom v krajinách, kde sa anglicky hovorí. - Priniesť aktuálnu formu cudzieho jazyka na stredné Slovensko, osvojiť si frázy, slang, umožniť im sledovať vývoj jazyka priamo na „mieste činu“ - Rozšíriť horizonty – byť v kontakte a v spolupráci s pedagogickými pracovníkmi z iných krajín – prednostne z EÚ – získať priateľov z pedagogických kruhov pre budúcu spoluprácu – kontinuálnu výmenu dobrej praxe.
Koordinátor:Základná škola Sitnianska 32
Banská Bystrica