Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Individuálny rast - podmienka rozvoja školy
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060543
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:20390 €
Sumár projektu:Projekt Individuálny rast - podmienka rozvoja školy je projektom zameraným na rozšírenie medzinárodného kontextu Gymnázia sv. Edity Steinovej, ktorého konečnými výchovno-vzdelávajúcimi cieľmi je komplexnejšie prepájanie obsahu jednotlivých predmetov a väčšie prepojenie vyučovacieho obsahu s kompetenciami. Ďalšími cieľmi je zapojenie prevažne osôb, ktoré doteraz neparticipovali na zahraničnej spolupráci a na strategickom rozvoji školy, pričom sledovaný efekt je rovnosť šancí a individuálny rozvoj učiteľa. Predmetný projekt tiež zapája pracovníkov prierezovo - naprieč organizačnou štruktúrov. Voľbou krajín (až 7 členských krajín EÚ vrátane Slovenska) chceme zintenzívniť a prehĺbiť, resp. rozšíriť sieťovanie so zahraničím. Hlavnými a nadväzujúcimi aktivitami sa ako anglicko-slovenské bilingválne gymnázium chceme preorientovať na širšiu základňu členských krajín a čerpať z doteraz nevyužívaných zdrojov blízkych i vzdialenejších členských krajín EÚ a naďalej využívať anglický jazyk ako efektívny nástroj dorozumievania sa. Navyše chceme posilniť rolu ďalších európskych cudzích jazykov v kontexte vyššie uvedených cieľov. Konečným cieľom má byť komplexnejšia a zmysluplnejšia príprava budúcich absolventov do rýchlo vyvíjajúceho sa prostredia trhu práce, pričom chceme dbať najmä o rozvoj kompetencií v rámci obsahu edukačného procesu a prepájaním obsahu interdisciplinárne posilniť univerzálnosť našej vzdelávacej činnosti. Hlavných mobilitných aktivít za zúčastní riaditeľ školy, ktorý absolvuje kurz vo Fínsku zameraný na školský manažment modernej školy, učiteľka Informatiky, metodička a ocenená titulom Učiteľ roka 2018 v prvom ročníku udeľovania tejto ceny, ktorá plánuje absolvovať kurz vo Varšave na tému computational thinking, ďalej dve minuloročné absolventky VŠ a učiteľky predmetu Nemecký jazyk, ktoré plánujú absolvovať intenzívny 12-dňový kurz v Berlíne, venovaný témam CLIL-u a zdokonalenia jazykových zručností, učiteľa Dejepisu v angličtine, ktorá v Spojenom kráľovstve absolvuje školiace aktivity na tému prepájania obsahu odborného vyučovania s jazykom, učiteľka predmetu Ruský jazyk, ktorej kurz je venovaný téme rozvoja myslenia v kontexte výučby cudzieho jazyka realizovaný v Rige, učiteľka predmetu Fyzika, ktorá chce uplatniť ICT vo výučbe Fyziky a absolvuje preto kurz venovaný ICT a Geogebre v Grécku a matematička a vedúca prírodovednej vetvy na škole, ktorá chce takisto absolvovať kurz v Grécku, ale z uhla pohľadu matematiky a vedúcej predmetovej komisie. Nadväzujúce aktivity budú zahŕňať najmä spoluprácu medzi predmetmi a jednotlivými predmetovými komisiami za účelom spoločného plánovania komplexnejšej a zmysluplnejšej výučby, ktorá čiastočne nahradí existujúcu prevažne oddelenú výučbu rôznych predmetov. Výsledkom budú napr. projekty, ktoré budú v sebe zahŕňať vedomosti a kompetencie naprieč disciplínami. Multilaterálny aspekt projektu sleduje stanovený dlhodobejší cieľ sieťavania sa so zahraničnými subjektami a osobami, ktorá nášmu gymnáziu pomôžu otvoreným spôsobom zdieľať osvedčené postupy, ucelené alebo čiastočné výstupy, či dobrú prax, alebo prinesú inú formu spolupráce, napr. potenciálneho partnera do školského partnerstva. Aktívnym zdieľaním výsledkov chce aj naša organizácia prispieť k ich rozširovaniu nielen v rámci školy, ale plánovaný dopad sa vzťahuje aj na ďalšie cieľové skupiny, spoluprácu s jednotlivcami, alebo združeniami.
Koordinátor:Gymnázium sv. Edity Steinovej
Košice