Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Získanie a rozvoj interkultúrnych kompetencií a kompetencií v oblasti projektového managementu na európsky rozvoj Gymnázia Janka Kráľa
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060574
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6435 €
Sumár projektu:Názov nášho projektu je: Získanie a rozvoj interkultúrnych kompetencií a kompetencií v oblasti projektového managementu na Európsky rozvoj Gymnázia Janka Kráľa. Projekt bude trvať 24 mesiacov (od 1.6.2019 do 31.5.2021). Ciele projektu v oblasti školy zahŕňajú integráciu a kooperáciu učiteľov v rôznych interných oblastiach, posilnenie pocitu spolupatričnosti spoločnou účasťou na príprave, realizácii a evaluácii mobilít. Ďalej plánujeme podporovať kvalitatívny management vo vyučovacom procese účasťou na vhodných mobilitách a budovanie internacionálnych výmien a mobilít ako prípravu na európsky trh práce. Ciele projektu v oblasti učiteľov zahŕňajú zvyšovanie kvality výmenou dobrej praxe v rôznych oblastiach výuky, zvyšovanie kvality metodických a jazykových kompetencií účasťou na mobilitách a projektovou činnosťou. Ďalej považujeme za dôležité motivovanie učiteľov výmenou nápadov a postupov s učiteľmi z iných krajín, ktorí pracujú s podobnými triedami a získanie multikultúrnych kompetencií a kompetencií v oblasti cudzích jazykov. Veľký význam pripisujeme aj posilneniu interkultúrnych kompetencií a tolerancie voči iným národnostiam a tiež reflexii vlastnej kultúry. Ciele projektu v oblasti žiakov zahŕňajú integráciu a prepojenie rôznych typov škôl na optimálne využitie vo výučbe, motivovanie žiakov relevantnými témami v reálnejších a primeranejších situáciách. Jedným z cieľov je možnosť získať medzinárodné kontakty a medzinárodné skúsenosti, dôsledkom čoho je aj podpora žiakov pri výbere štúdia alebo práce v nadväznosti na potreby európskeho trhu práce. Projektový management budú vykonávať traja učitelia, ktorí sa vyškolia v oblasti projektového manažmentu a budú fungovať ako koordinátori školy pre medzinárodné kontakty a výmenu žiakov. Doteraz pôsobili v oblasti medzinárodných aktivít, partnerstiev prostredníctvom e-Twinning projektov, vyhľadávaním cezhraničných európskych partnerstiev, podporou pôsobenia zahraničných lektorov v projekte organizácie AIESEC. Absolvovali v minulostí stáže a hospitácie v iných krajinách. Zúčastňujú sa na školeniach a vzdelávaniach ERASMUS+. Disponujú teda potrebnými vedomosťami a schopnosťami na prípravu mobilít. Všetci účastníci sú pripravení angažovať sa aj v mimoškolskom čase. Účastníci boli vybraní na základe jazykových kompetencií, organizačných schopností, predchádzajúcich skúseností a ich záujmu o spoluprácu na projekte. Sú to ľudia, ktorí sú otvorení multikultúrnemu svetu, zaujímajú sa o iné kultúry, zvyky a tradície. Traja zamestnanci sa zúčastnia týždenného kurzu v oblasti projektového managementu v Heraklione na Kréte, v Grécku, ktorý organizuje inštitút Ifel z Hamburgu (www.ifel-institut.eu) Improvement of intercultural and projectmanagement skills in Europe. Po návrate budú účastníci informovať a viesť kolegov a budú pôsobiť ako interní projektoví manažéri programu Erasmus plus. Učitelia budú navštevovať rôzne vzdelávania a využijú možnosť získania kontaktov a vhodného projektového partnera. Seminár absolvuje jeden účastník v anglickom jazyku v termíne od 6. do 11. októbra 2019 a dvaja účastníci v nemeckom jazyku od 13. do 18. októbra 2019. Okrem toho sa zameriame na podporu a rozvíjanie motivácie kolegov pre európske témy a projekty a na rozvíjanie interkultúrnych vedomostí a znalostí z oblasti projektového managementu. Naša škola sa chce aktívne zapájať do medzikultúrnych projektov pre rozšírenie a zlepšenie zručností managementu projektov. Očakávame vytvorenie nových vzťahov s viacerými európskymi školami, ktoré chceme získať na vzdelávacom seminári. Tvorba nových vzťahov je dôležitá pre možnosť mobility našich pedagógov a študentov a tým ich pripraviť na európsky trh práce a priblížili sa európskej myšlienke. Naša škola potrebuje získať nové znalosti o dôležitých európskych programoch financovania študentských výmenných projektov a o ich kritériách, informácie o financovaní školy, rovnako ako ukážky dobrej praxe iných škôl, aby sme si zabezpečili dlhodobú udržateľnosť tohto projektu. Zlepšenie kompetencií v oblasti projektového managementu pomôže v jeho implementácii. Začlenenie iných európskych krajín do projektov našej školy zlepší kvalitu interkultúrneho vzdelávania a zvýši tak šance pre mladých ľudí uplatniť sa na európskom trhu práce.
Koordinátor:Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce
Zlaté Moravce