Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvýšenie kvality vzdelávania a úrovne internacionalizácie Strednej odbornej školy strojníckej v systéme duálneho vzdelávania odbornou stážou učiteľov v Španielsku
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060364
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9560 €
Sumár projektu:Stredná odborná škola strojnícka v Považskej Bystrici pracuje na možnosti vytvorenia kvalitného systému duálneho odborného vzdelávania, ktoré sa vyznačuje vysokou kvalitou odborných znalostí učiteľov ktorá sa následne prenáša na žiakov pri ich príprave a uplatnení v zamestnaní. Duálne vzdelávanie poskytované školou má byť moderné, atraktívne a na medzinárodnej úrovni. To je hlavný dôvod, prečo sme sa rozhodli realizovať projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania a úrovne internacionalizácie Strednej odbornej školy strojníckej v systéme duálneho vzdelávania odbornou stážou učiteľov v Španielsku“. Stredná odborná škola strojnícka v Považskej Bystrici chce pokračovať v transformácii systému odborného vzdelávania skvalitnením výučby odborných predmetov súvisiacich s CNC obrábaním prostredníctvom odbornej stáže učiteľov na strednej odbornej škole v Španielsku. Učiteľom odborných predmetov školy, ktorí sa ešte nezúčastnili odbornej stáže v zahraničí, chýba prehĺbenie a skvalitnenie odborných a jazykových zručnosti získaných hospitáciou odborného vyučovania v zahraničí, ktoré nie je možné nadobudnúť hospitáciou vyučovania na Slovensku v podmienkach strednej odbornej školy. Absolvovaním odbornej stáže na španielskej odbornej škole Salesianos Trinidad v Španielsku dostanú učitelia možnosť eliminovať tieto deficity a tiež získať skúsenosti ktoré využijú na odstránenie stagnácie v oblasti internacionalizácie školy. Diseminácia výsledkov získaných projektovými aktivitami prispeje k zatraktívneniu odborného vzdelávania a prejaví sa v lepšom nábore žiakov 9. ročníka základných škôl hlavne pre veľmi žiadané a v súčasnosti nedostatkové odbory obrábač kovov a mechanik nastavovač. Odbornej stáže v španielskej škole Salesianos Trinidad sa zúčastnia štyria učitelia odborných predmetov. Učitelia boli vybraní na základe ich kvalifikačných predpokladov, jazykových predpokladov a predchádzajúcich skúseností práce na projektoch financovaných Európskou úniou, ako aj potenciálu ich schopností využiť vedomosti nadobudnuté odbornou stážou v zahraničí v prospech ich odbornej školy. Počas odbornej stáže v dĺžke 2 týždne budú učitelia prostredníctvom hospitácií aktívne sledovať priebeh odborného vyučovania, pričom sa zamerajú na prvky CNC obrábania, v ktorých sa chcú zdokonaliť a využiť v odborných predmetoch programovanie CNC strojov, technológia a strojárka technológia odborov 2411 K mechanik nastavovač – programátor CNC a 2433 H obrábač kovov. Popri zdokonaľovaniu sa v tejto oblasti si osvoja prvky hodnotenia ECVET, ktoré využijú pri hodnotení odborných zručností žiakov odborov 2411 K mechanik nastavovač – programátor CNC a 2433 H obrábač kovov. Odborná stáž ponúka učiteľom hľadať možnosti internacionalizácie ich školy vytvorením hodnotenia ECVET pre hore uvedené odbory, čo im umožní sa zapojiť do ďalších projektov v rámci programu Erasmus+ a výzvy KA 102 ako aj do európskej siete poskytovateľov odborného vzdelávania v duálnom systéme a súčasne prenášať dosiahnuté výsledky žiakov naprieč členskými krajinami Európskej únie. Okrem toto učitelia využijú možnosti zosieťovania sa s ostatnými poskytovateľmi odborného vzdelania a strojárskymi podnikmi v Španielsku, s ktorými spolupracuje sprostredkovateľská organizácia euroMind Projects a hostiteľská organizácia Salesianos Trinidad. Zosieťovanie s hore uvedenými španielskymi organizáciami škola využije pri realizácii ďalších projektov v rámci programu Erasmus+. Projekt bude stredná odborná škola strojnícka priebežne vyhodnocovať mierou efektivity zavádzania a implementácie nových postupov a metodík získaných hospitáciou vyučovania v španielskej škole Salesianos Trinidad do vyučovania odborných predmetov technológia, strojnícka technológia a CNC programovanie odborov 2411 K mechanik nastavovač – programátor CNC a 2433 H obrábač kovov. Ako stredná odborná škola v duálnom systéme vzdelávania chceme realizáciou projektových aktivít chceme prispieť k zlepšeniu celkovej úrovne duálneho vzdelávania v okrese Považská Bystrica, na úrovni Trenčianskeho kraja, Slovensku, ako aj členských štátov Európskej únie. Chceme sa ako odborná škola zaradiť medzi kvalitné a moderné európske vzdelávacie inštitúcie v odbornom vzdelávaní strojárskych a elektrotechnických odborov, vyhľadávanými žiakmi 9. ročníkov pre ich uznávanú kvalitu a inováciu vyučovania. Na základe reálnej dosiahnuteľnosti cieľov navrhovaného projektu radi poskytneme pomoc ostatným stredným odborným školám, ktoré majú záujem o odbornú stáž učiteľov na odbornej škole v zahraničí. Chceme budovať strategické partnerstvá so španielskymi organizáciami, a tým vytvoriť úzke vzťahy medzi teoretickým a praktickým odborným vyučovaním, ktoré sa následne prejaví lepším uplatnením absolventov školy na celoslovenskom ako aj európskom trhu práce.
Koordinátor:Stredná odborná škola strojnícka Športovcov 341/2 Považská Bystrica
Považská Bystrica