Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kvalitné učenie a riadenie školy v digitálnej ére
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060369
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:5440 €
Sumár projektu:Projekt Kvalitné učenie a riadenie školy v digitálnej ére je zameraný na odbornú prípravu 2 pedagogických a 2 riadiacich zamestnancov školy v Estónsku. Vychádza z nášho poznania, že kľúčom ku kvalitnému vzdelávaniu je kvalitný pedagóg. Aktivity vzdelávacej mobility sa uskutočnia počas 1 týždňa na partnerských školách Tallinna Teeninduskool a Tallinna Polütehnikum v Tallinne a budú korešpondovať s cieľmi stanovenými v kontexte Európskeho plánu rozvoja školy: zabezpečiť kvalitné odborné, jazykové a multikultúrne vzdelávanie pedagógov a manažérov školy, rast modernizácie a internacionalizácie školy, skvalitnenie vyučovania a riadenia vzdelávacích procesov, zdieľanie inovačných metód, foriem a skúseností z manažérskej praxe s kolegami v Estónsku s cieľom vzájomného učenia sa, vytvorenie nového, perspektívneho, dlhodobého partnerstva so školami v Talline. Účastníkmi vzdelávacej mobility budú 2 členovia manažmentu školy - riaditeľ školy a zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie, zároveň projektový manažér, a 2 pedagogickí zamestnanci: odborný učiteľ ekonomických predmetov a výpočtovej techniky v odbore a majster odbornej výchovy pre oblasť IT. Účastníci v prijímajúcich SOŠ absolvujú pozorovanie, hospitácie na vybraných vyučovacích hodinách, workshopy, exkurzie na vybraných zmluvných pracoviskách, diskusie s manažmentom a pedagógmi škôl s cieľom podporiť svoj profesionálny a osobný rozvoj, osvojiť si inovácie v odbore a „osvedčené postupy“ v edukácii, marketingu a manažmente škôl s následnou implementáciou do obsahu nášho ŠkVP a ďalších koncepčných dokumentov školy. Rámcový základ pre nové partnerstvo sme vytvorili podpísaním Memoranda o spolupráci, v ktorom sme stanovili ciele vzdelávacej mobility, kvalifikácie účastníkov, jednotky vzdelávacích výstupov, postupy a kompetencie pri hodnotení, zdokumentovaní, validácii a uznávaní získaných kompetencií účastníkov. V súlade s novou legislatívou sme vytvorili aj vzory Dohody o vzdelávaní obsahujúce jednotky vzdelávacích výstupov, vzdelávacie výstupy, postupy a kritériá hodnotenia, spôsob ich hodnotenia a uznania, hodnotiace listy účastníka ako aj osobný plán práce a rozvoja účastníka vzdelávacej mobility. Účastníci odbornej prípravy absolvujú povinnú prípravu zameranú na medzikultúrne vzdelávanie, cudzojazyčné kompetencie, plnenie úloh a prevenciu rizík. Monitoring účastníkov zabezpečí sledovanie ich pokroku vo viacerých etapách pred, počas a po skončení mobility. Zhodnotiť splnenie cieľov projektu nám pomôžu stanovené kvantitatívne a kvalitatívne indikátory. Využívané hodnotiace metódy a nástroje budú pozorovanie, rozhovory, analýza, syntéza, porovnávanie, metódy optimálnej komunikácie, hodnotiace dotazníky, prezenčné listiny, články o projekte v printových a elektronických médiách, atď. Informácie o projekte budeme v rámci školy šíriť cez web a fb stránku školy, mimo našej organizácie využijeme tradičné aktivity zamerané na publicitu školy. Z diseminačných prostriedkov a aktivít využijeme najmä osobné rozhovory, grafické a video prezentácie účastníkov mobility, info tabule v priestoroch školy, publikácie a tlačoviny školy, články do printových a ďalších médií (vrátane sociálnych), európskych informačných nástrojov, tvorbu a distribúciu propagačného materiálu o projekte, tvorbu správ účastníkov, miestne a regionálne výstavy, atď. Očakávame silný dopad projektu na účastníkov vzdelávacej mobility v podobe získania nových vedomostí a kompetencií vo svojom odbore, marketingu a manažmente školy, zdokonalenia sa v komunikácii v anglickom jazyku, líderstve, transferu nových skúseností do osobného i pracovného života, validácie získaných kompetencií hostiteľskými organizáciami ako aj domovskou školou, posilnenia multikultúrneho vedomia, rastu motivácie k celoživotnému vzdelávaniu sa. Pre školu prinesie projekt rast kvality vyučovania prostredníctvom implementácie získaných poznatkov a skúseností do ŠkVP a koncepčných dokumentov školy, rozšírenie siete partnerov v zahraničí, zlepšenie imidžu a postavenia školy v konkurenčnom prostredí stredných škôl v meste Levice a okolí, nové skúseností s tvorbou a realizáciou európskych projektov.
Koordinátor:Stredná odborná škola,Pod amfiteátrom 7, Levice
Levice