Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Získaj nové zručnosti pre lepšiu prácu v Európe
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060426
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:41080 €
Sumár projektu:Mobilitný projekt je zameraný na získanie pracovných zručností žiakov pri výkone odbornej praxe v zahraničí, overenie ich odborných jazykových schopností v praxi a porovnanie požiadaviek zamestnávateľov na pracovný výkon v krajinách Európskej únie. Hlavným cieľom projektu je umožniť žiakom školy získať osobné skúsenosti v zahraničí, plniť pracovné povinnosti a zadané úlohy, prispôsobiť sa novému spoločenskému a pracovnému prostrediu, zvýšiť ich motiváciu do práce, flexibilitu a pracovnú mobilitu a schopnosť aktívne komunikovať v anglickom jazyku v multikultúrnom prostredí Veľkej Británie. Špecifické ciele projektu sú: a) rozvíjať odborné jazykové, komunikačné a sociálne zručnosti žiakov, b) rozvíjať pracovné schopnosti žiakov prostredníctvom výkonu odbornej praxe v zahraničí, c) overiť získané teoretické vedomosti žiakov pri výkone odbornej praxe v multikultúrnom prostredí, d) poznať geografiu, históriu, kultúru a životný štýl obyvateľov Veľkej Británie, e) rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov pri pobyte v zahraničí, f) rozvíjať multikulturalizmus a vzájomnú toleranciu medzi žiakmi školy a obyvateľmi Európskej únie, g) certifikovať dosiahnuté kompetencie žiakov cez vybrané prvky nástroja ECVET v podmienkach školy, h) porovnať požiadavky zamestnávateľov zo Slovenska a Veľkej Británie na kompetencie žiakov v oblasti umenia a dizajnu. Do projektu mobility bude zapojená skupina 15 žiakov 3. ročníka vo veku od 17 rokov do 18 rokov, ktorí absolvujú prípravný jazykový a kultúrny kurz a odbornú stáž vo vybraných firmách a podnikoch vo Veľkej Británii so zameraním na oblasť umenia a dizajnu. Obsah výkonu odbornej praxe v zahraničí korešponduje s odbornou praxou žiakov na Slovensku a s profilom absolventa študijných odborov skupiny 82 Umenie a umelecko-remeselná tvorba. Projekt bude realizovaný počas 18 mesiacov (od 01. 07. 2019 do 31. 12. 2020), obsahuje prípravnú fázu (prípravný jazykový a kultúrny kurz), realizačnú fázu (výkon odbornej praxe žiakov v zahraničí) a záverečnú fázu (propagácia, medializácia a diseminácia výstupov mobility). Stáž žiakov (zahraničná odborná prax) sa uskutoční v Londýne v auguste 2020 - septembri 2020. Súvislej odbornej praxe v zahraničí sa zúčastnia žiaci spolu so sprevádzajúcou osobou. Žiaci budú vybraní na výkon odbornej praxe podľa objektívne stanovených kritérií, vypracujú štruktúrovaný životopis a vyplnia nevyhnutné formuláre ku výkonu praxe. V prípravnom kurze získajú praktické informácie o pracovnom pobyte a životnom štýle vo Veľkej Británii, ktoré využijú pri výkone odbornej praxe. Žiaci aktívne využijú získané vedomosti a zručnosti zo školského prostredia v praktickej činnosti - odborná komunikácia v anglickom jazyku, výkon odbornej praxe v oblasti grafického, priestorového a reklamného dizajnu, elektronický a osobný styk s verejnosťou, odborné umelecké práce a pod. Odborné jazykové zručnosti žiakov z anglického jazyka na úrovni B1 podľa SERR sú nevyhnutnou podmienkou účasti žiakov na odbornej praxi v zahraničí. Odborná prax v zahraničí prispeje ku osobnostnému rozvoju žiakov, zvýši ich motiváciu do odborného jazykového vzdelávania a ku výkonu odborných činností umeleckého zamerania v praxi. Pobytom v zahraničí sa rozvinie záujem žiakov o poznanie dejín, kultúry, umenia a životného štýlu obyvateľov Európskej únie. Ubytovanie a stravovanie žiakov budú zabezpečené v anglicky hovoriacich rodinách. Účastníci stáže spoznajú počas odbornej praxe pracovný štýl obyvateľov Veľkej Británie, získajú praktické pracovné návyky a možnosť aktívnej komunikácie v anglickom jazyku. Nezastupiteľnú úlohu pri organizačnom zabezpečení odbornej stáže má sprevádzajúca osoba, ktorá pripraví jazykový a kultúrny prípravný kurz, urobí výber účastníkov stáže podľa stanovených kritérií, zaistí dopravu a poistenie pre účastníkov stáže a primerané pridelenie žiakov na pracovné stáže (v súčinnosti s ADC College v Londýne). V priebehu stáže bude sprevádzajúca osoba zabezpečovať monitoring programu, komunikáciu so sprostredkovateľskou organizáciou a s firmami a organizáciami, kde budú umiestnení účastníci odbornej stáže. Očakávaným výstupom projektu je zlepšenie odborných jazykových zručností žiakov, získanie nových pracovných skúseností európskeho rozmeru a overenie získaných teoretických vedomostí umeleckého zamerania v praxi. Účastníci stáže získajú "Europass - Mobility", „Certifikát ECVET“ a účastnícke certifikáty. Účasť žiakov školy na odbornej praxi vo Veľkej Británii zvýši ich konkurencieschopnosť na európskom trhu práce. Výsledky mobility budú implementované do obsahu základnej pedagogickej dokumentácie školy. Prínosom projektu je porovnanie požiadaviek zamestnávateľov na absolventov študijných odborov skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba.
Koordinátor:Súkromná stredná umelecká škola
Žilina