Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvíjaj svoju kreativitu v Európe!
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060427
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:60048 €
Sumár projektu:Do projektu sme v tomto roku zapojili dva odbory: grafik digitálnych médií a reklamná tvorba. Z týchto odborov plánujeme vyslať na stáž 14 a 10 študentov štvrtého ročníka na tri týždne. Naši študenti vycestujú do Rakúska, presnejšie do Viedne. Čas stáže sme vymedzili na september/október 2019. Študijný odbor reklamná tvorba popri tlačovej reklame sa zoberá i tvorbou webových stránok, multimediálnych prezentácií, videosekvencií a 3D grafiky. Dôraz je kladený na šírenie reklamy formou dynamických webových stránok s podporou redakčných systémov. Od zahraničnej odbornej praxe študentov očakávame: - najmä zdokonalenie sa v odbornej terminológii, ktorá je v oblasti reklamnej tvorby hlavne v anglickom jazyku - zdokonalenie sa v tvorbe webovej stránky a komplexnejších animácií - spoznať v praxi fungovanie medzinárodných organizácií, procesy tvorby, ako aj rôzne fázy prípravy reklamy a reklamnej grafiky -okrem odborných kompetencií očakávame najmä zdokonalenie sa v odbornej terminológii -spoznanie kultúry a života v Rakúsku, ktoré patrí medzi krajiny s najrozvinutejším grafickým a reklamným priemyslom, čím môže poskytnúť našim žiakom veľa príležitostí v ich odbornom raste V prípade odboru grafik digitálnych médií projekt bude zameraný na zlepšenie odborných kompetencií odborného predmetu grafický dizajn digitálnych médií, ktorý je zároveň dôležitou časťou odbornej zložky praktickej aj teoretickej časti maturitnej skúšky v odbore grafik digitálnych médií. Od zahraničnej odbornej praxe študentov očakávame: - rozšírenie a zdokonalenie praktických zručností v aplikácii vektorových a bitmapových editorov pri tvorbe 2D grafiky najmä v reklamnej tvorbe -nadobudnúť zručnosti v prepresse, presse a postpresse -spoznať v praxi fungovanie medzinárodných organizácií, procesy tvorby, ako aj rôzne fázy prípravy reklamy a reklamnej grafiky -okrem odborných kompetencií očakávame najmä zdokonalenie sa v odbornej terminológii -spoznanie kultúry a života v Rakúsku, ktoré patrí medzi krajiny s najrozvinutejším grafickým a reklamným priemyslom, čím môže poskytnúť našim žiakom veľa príležitostí v ich odbornom raste Projekt by sme realizovali preto, aby sme mohli umožniť študentom zahraničnú odbornú prax v takých spoločnostiach, ktoré sa orientujú na IT sektor, hlavne na digitálne médiá, resp. na reklamnú tvorbu. Reálna práca v spoločnosti pomôže študentom získať akúsi predstavu o ich možnostiach po ukončení štúdia, teoretické vedomosti sa pretransformujú do praktických zručností a študenti získajú cenné skúsenosti nielen zo svojho odboru, ale aj zo života ľudí v zahraničí. Samostatná práca a fungovanie v zahraničí môžu slúžiť študentom ako impulzy k ďalšiemu, príp. k celoživotnému vzdelávaniu.
Koordinátor:Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice
Košice