Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VZDELÁVANIE K ÚSPECHU
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060429
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:28419 €
Sumár projektu:Významom tohto projektu je jednak zapojenie žiakov do procesu a jednak získanie odborných znalostí a skúseností na medzinárodnej úrovni a zároveň pretavenie týchto znalostí na miestnu a regionálnu úroveň. Vybrali sme si zámerne odbor staviteľstvo nakoľko tento odbor z hľadiska súčasného vývoja zaznamenáva rozmach a skúsenosti študentov získané v zahraničí budú mať podstatný vplyv na ich ďalšie smerovanie a orientáciu. Štúdium tohto odboru v zahraničí prinesie pre tento odbor aj v rámci školy ďalšie skúsenosti , ktoré je možné pretaviť do študijných plánov na ďalšie roky pre širší rozhľad absolventov a pre skvalitnenie tohto študijného odboru. Čo sa týka učebného odboru strechár zaradením týchto žiakov do projektu nadobudne škola ďalšie skúsenosti v smerovaní tohto odboru a taktiež skúsenosti týchto študentov sa budeme snažiť dostať do povedomia ostatných žiakov tak , aby sme dosiahli širší rozhľad a skvalitnenie poznatkov týchto žiakov, ktoré neskôr použijú v praxi. Odbor strechár v súčasnej dobe tiež zaznamenáva rozmach, nakoľko stavebná výroba rastie a potreba týchto odborníkov v praxi má podstatný význam pre národné hospodárstvo. Na zahraničnú odbornú prax by sme radi poslali 13 študentov: 1. Staviteľstvo - 6 študenti 3. ročníka, miesto mobility: Praha, Česká republika 2. Strechár - 7 študenti 3. ročníka, miesto mobility: Budapešť, Maďarsko Cieľmi projektu sú: - zabezpečiť skvalitnenie praktickej výučby a získanie nových skúseností v odboroch staviteľstvo a strechár - zameriavať sa na získanie nových poznatkov a skúseností pre kvalitné vykonávanie budúceho povolania - osvojiť si nové technické postupy a nové formy pracovných metód - umožniť získanie nových vedomostí, zručností a návykov v rámci svojho odboru - naučiť sa pracovať so zariadeniami, náradím a s programami, ktoré používajú firmy v zahraničí - precvičiť si už osvojené zručnosti a vedomosti z odboru staviteľstvo pomocou nových technológií - pracovať v teréne, navštíviť stavenisko, overiť postupy betonárskych a murárskych prác, povrchovej úpravy v praxi v zahraničí - pracovať v kancelárii, overiť postupy komunikácie so zákazníkmi, komunikácie s dodávateľmi, prípravy objednávok, práce s počítačovými programami firmy - pracovať v projektovom ateliéri, overiť postupy prípravy stavby, prípravy prefabrikátov - precvičiť si už osvojené zručnosti a vedomosti z odboru strechár pomocou nových technológií - pracovať v teréne, overiť postupy montáže nosných strešných konštrukcií vrátane izolácií, montáže a osadzovania klampiarskych výrobkov, pokrývania striech betónovou krytinou - overiť postupy pokrývania striech keramickou krytinou, vláknito-cementovou krytinou, kovovými krytinami - porovnať už získané vedomosti s postupmi, princípmi a rozdielmi cieľovej krajiny a aplikovať nadobudnuté vedomosti v praxi - vytvorenie predpokladov pre budúcu možnú spoluprácu s firmami, v ktorých sa odborná stáž realizuje
Koordinátor:Stredná odborná škola stavebná- Épitészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky
Nové Zámky