Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvýšenie hodnotv odborného vzdelávania
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060433
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9215 €
Sumár projektu:Hlavným cieľom projektu je rozvoj profesionálnych vedomostí a zručností žiakov učebného odboru cukrár-kuchár. Žiaci spoznajú neformálnym spôsobom inú pracovnú aj sociálnu kultúru, životný štýl, zvyky. Žiaci budú mať možnosť porovnať, v čom si obe kultúry zostali po rozdelení Československa podobné a v čom sa odlišujú. Po profesijné stránke očakávame, že žiaci budú mať možnosť, overiť si svoju znalosť a zručnosť v odbore v reálnej praxi a konfrontovať ich s rovnako starými žiakmi partnerskej školy. Budú mať tiež možnosť zoznámiť sa s novými pracovnými postupmi, technológiami, metódami a receptúrami. U žiakov odbore cukrár-kuchár bude odborný výcvik zameraný na poznanie národných špecialít a spôsobov ich prípravy. Chceme tým motivovať žiakov k ďalšiemu vzdelávaniu, aby sme im uľahčili štart do reálneho pracovného života. Veľmi dôležitým aspektom tohto projektu, je zapojenie žiakov učebných odborov, najmä zo sociálne slabých rodín, ktorí majú len malú šancu hradiť prax v zahraničí sami. Pre mnohých z nich by taká cesta bola prvým dlhodobým pobytom nielen mimo SR, ale dokonca mimo domova. Stáž by potom pre nich bola prínosom aj v posilnení ich sebadôvery a samostatnosti. V priebehu 12 mesiacov prebehne celkom 1 stáž, zúčastnnia sa jej 4 žiaci a 1 pedagogický pracovník, ktorý vďaka tieňovanie, bude mať možnosť porovnať metódy pedagogickej práce a rozšíriť svoje odborné schopnosti. Tie potom bude môcť odovzdať aj žiakom, ktoré sa stáže nezúčastnia. Projekt je zameraný na posilnenie odbornej praxe prostredníctvom zapojenia našich žiakov do odborného výcviku v partnerskej škole. Stáže bude trvať 14 dní, žiaci budú pracovať v odborných dielňach partnerskej školy a v zmluvných pracoviskách školy. Projekt si kladie za cieľ podporiť žiakov odborov cukrár-kuchár v získavaní nových a používanie už získaných vedomostí a zručností, ktoré si počas štúdia osvojili. Očakávame, že vďaka tomu, že v projekte budú žiaci plniť pracovné úlohy spolu s žiakmi z partnerskej školy, budú prehlbovať ako svoje pracovné i odborné kompetencie, ako aj komunikačné schopnosti, naučia sa samostatne riešiť problémy, pohybovať sa v cudzom prostredí, porovnávať kultúrne tradície oboch krajín. Vďaka porovnaní s úrovňou znalostí a zručností žiakov partnerskej školy budú môcť posúdiť úroveň svojich vlastných schopností, a to v praxi v inej krajine, čo pre nich môže byť do budúcna motiváciou k vyšším cieľom a sebavzdelávanie.
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta
Galanta