Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buďme najlepší v európskom odbornom vzdelávaní
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060436
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:98646 €
Sumár projektu:Profil účastníkov: v mobilite rátame s 30 žiakmi z odborov autoopravár - mechanik, strojárstvo, mechanik elektrotechnik a škola podnikania. Žiaci školy, ktorí budú zapojení do projektu, absolvujú odbornú prax v rôznych podnikoch a firmách z odvetvia automobilového, strojárskeho, elektrotechnického a ekonomického. Žiakov budú počas stáže sprevádzať dvaja učitelia zo školy (jeden odborný vyučujúci a jeden učiteľ cudzích jazykov). Cieľom projektu je predovšetkým rozvoj odborných vedomostí a praktických zručností účastníkov stáže. Okrem toho je dôležitým cieľom aj internacionalizácia našej školy prostredníctvom účasti na medzinárodnom projekte. U účastníkov by sme chceli ďalej rozvinúť jazykové kompetencie a aj sociálne kompetencie (začlenenie sa do kolektívu, práca v tíme a pod.). Žiaci i učitelia zapojení do projektu budú môcť spoznať systém odbornej prípravy v inej členskej krajine Európskej únie. Žiaci i učitelia tak budú mať možnosť rozšíriť si svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti nadobudnuté počas štúdia v škole. Po návrate zo stáže môžu žiaci čerstvo nadobudnuté skúsenosti úspešne zúročiť v podmienkach vlastnej školy, partnerských firiem a organizácií. Žiaci i učitelia si vďaka svojmu pobytu v zahraničí zlepšia svoje odborné vedomosti a zručnosti, okrem toho sa zdokonalia po stránke jazykovej a stáž prispeje k ich komplexnému osobnostnému rozvoju. Účastníci stáží spoznajú novú krajinu, získajú nové osobné i pracovné kontakty, ktoré im môžu po ukončení štúdia na strednej škole otvoriť ďalšie možnosti uplatnenia sa na pracovnom trhu v zahraničí. Dôležitý bude i interkulturálny a sociálny aspekt projektu. Účasť školy, jej žiakov a zamestnancov na projekte by mal znamenať prínos ako pre školu, tak i pre zamestnávateľov a zvolenský región, resp. banskobystrický kraj. Hlavným prínosom tohto projektu pre žiakov je: získanie nových praktických zručností, získanie cenných skúseností do budúcnosti pre žiakov pochádzajúcich z banskobystrického regiónu s nedostatkom pracovných príležitostí, rozvoj osobnosti žiaka, vplyv na jeho sebavedomie a podpora samostatnosti. Ďalším dôležitým prínosom je schopnosť žiaka porovnať kvalitu pracovného prostredia na Slovensku a v zahraničí a v neposlednom rade využiť svoje komunikačné a jazykové schopnosti. Pre školu a učiteľov bude významným prvkom zapojenia sa do projektu získanie cenných skúseností zo spolupráce so zahraničnou prijímajúcou organizáciou a vybudovanie partnerských vzťahov na medzinárodnej úrovni, ktoré prispejú k prenosu informácií a skúseností z jednej krajiny do druhej. Zároveň vďaka týmto mobilitám budú absolventi mať vyššiu kvalifikáciu a tým sa zvýši prestíž školy v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Vďaka spolupráci so zahraničnými partnermi plánujeme do budúcnosti rozvíjať vzťahy našej slovenskej partnerskej spoločnosti Continental s.r.o. s našimi zahraničnými partnermi v Španielsku. Projekt by sa mal uskutočniť v štyroch turnusoch. 1. turnus: stáž pre žiakov (29/09/2019 - 19/10/2019), 2. turnus: stáž pre učiteľov(01/03/2020 - 07/03/2020), 3. turnus: stáž pre žiakov (24/05/2020 - 13/06/2020), Erasmus Pro (01/03/2020 - 31/05/2020).
Koordinátor:Stredná odborná škola technická
Zvolen