Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nové digitálne a praktické zručnosti študentov, nové príležitosti - kľúč k úspechu
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060438
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:35945 €
Sumár projektu:Projekt s názvom „Nové digitálne a praktické zručnosti študentov, nové príležitosti - kľúč k úspechu“ je koncipovaný pre aktuálne potreby školy - SPŠ vo Svidníku a jeho cieľom je zatraktívniť, modernizovať výchovno-vzdelávací proces v odboroch odevný dizajn a propagačná grafika, a tým v dlhodobom časovom horizonte zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu. Zameranie projektu smerom k tradičným remeselným technikám a zároveň k podpore nových technológií má ambíciu zamedziť stagnovaniu umeleckých odborov a predovšetkým inovovať a rozšíriť obsahový zámer jednotlivých odborov. Výber obsahovej náplne vychádzal z potrieb školy a z analýzy doterajších obsahov. Aktivity, na ktoré je zameraný , v súčasných podmienkach školy nerealizujeme s ohľadom na absenciu technického a materiálového vybavenie. Preto po dohode s hosťujúcimi organizáciami sme analyzovali potreby našej školy a partnerské školy deklarovali možnosti a spôsoby naplnenia našich vízií . Všetky strany sa súčasne dohodli aj na spôsobe hodnotenia a uznávania výsledkov, na základe presne definovaných výstupov. Projekt plánuje s uskutočnením dvoch turnusov, jeden turnus určený pre žiakov študijného odboru odevný dizajn a druhý turnus pre odbor propagačná grafika. Prvý turnus počíta so skupinou desiatich účastníkov a jednej sprevádzajúcej osoby a druhý turnus desiatich účastníkov a jednej sprevádzajúcej osoby, v celkovom počte 20 žiakov a dve sprevádzajúce osoby. Plánovaná dĺžka jedného turnusu je 14 dní. V rámci prvého turnusu, ktorý bude realizovaný so Střední škola umeleckoprumyslova Ústi nad Orlici sa do projektových aktivít zapoja žiaci z odboru odevný dizajn. Aktivity, ktoré budú realizovať, sú zamerané na získanie špecifických digitálnych zručností v práci so systémom CAD pre odevný priemysel. Po osvojení si práce s programami PDS Tailor a NestMaker vytvoria účastníci stáže v programe technickú dokumentáciu modelov šiat, ktoré budú následne po návrate zo stáže slúžiť ako základ pre zhotovenie kolekcie modelov dámskych šiat počas hodín odevnej tvorby. Druhý turnus bude prebiehať v spolupráci s partnerskou Strednou umelecko-priemyselnou školou v Českom Krumlove a projekt bude určený žiakom odboru propagačná grafika. V projektových aktivitách pôjde prioritne o podporu inovácií vyučovania grafického dizajnu, a jeho presah do trojrozmerného vnímania a myslenia, nakoľko žiaci budú mať možnosť realizovať svoje tvorivé koncepty klasickou metódou modelovania s hlinou a následne aj pomocou 3D tlačiarne PRUSA i3 MK2 . Ako námet pre tvorbu plastických objektov sme zvolili pamätihodnosti a zaujímavosti nášho regiónu/mesta v snahe podporiť a prezentovať náš región aj v zahraničí. Očakávaným výstupom budú trojrozmerné objekty – reliéfy realizované tradičnou technikou modelovania v hline, ako aj objekty zhotovené za pomoci softvéru CINEMA 4D R19 a následne vytlačené na 3D tlačiarni. Všetky informácie o projekte a jeho výstupoch budú postupne zverejnené v tlačových a audiovizuálnych médiách, na sociálnej sieti i na webovej stránke školy. Súčasťou ich následnej prezentácie budú aj módne prehliadky , súťažné prehliadky v odevnom dizajne i v grafike a priestorovej tvorbe, prezentačné výstavy a predajné akcie v priestoroch školy a v meste. Za dlhodobý prínos možno považovať získané skúsenosti a kompetencie, ktoré budú žiaci uplatňovať pri svojom ďalšom odbornom raste a predpokladáme, že aj po skončení štúdia na našej škole, budú mať študenti oveľa väčšiu možnosť uplatnenia sa na trhu práce práve v umeleckých agentúrach, odevných firmách, ale aj pri pokračovaní v štúdiu na vysokých školách umeleckého zamerania. V neposlednom rade je projekt prínosom aj v rámci interkulturálnych a jazykových vzťahov. Mladí ľudia majú možnosť spoznávať inú kultúru, národ, jeho tradície, históriu, spoznávať kultúrne a historické pamiatky a zažívať autentickú atmosféru veľkomesta. Je to možnosť nadviazať nové kontakty, priateľstvá s českými študentmi a tak získať jazykové schopnosti a zručnosti a overiť si ich v priamej komunikácii.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola Svidník
Svidnik