Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internship abroad-real skills for life
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060440
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:85690 €
Sumár projektu:Na základe analýzy silných a slabých stránok školy sme vymenovali oblasti, v ktorých sme bližšie špecifikovali potreby zabezpečujúce rozvoj, modernizáciu, internacionalizáciu a zadefinovali sme stratégiu školy. Realizáciou tohto projektu, ktorého ciele vychádzajú z úloh ktoré sme si stanovili v EPR chceme realizovať potreby školy: 1. Zabezpečiť stáže pedagogických zamestnancov a manažmentu školy v zahraničných podnikoch a školách s cieľom: - zlepšiť a rozšíriť jazykové kompetencie manažmentu školy - zlepšiť a rozšíriť jazykové kompetencie učiteľov odborných predmetov - rozšíriť odborné pedagogické kompetencie zamestnancov a posilniť zlepšenie kvality vo výučbe 2. Vytvoriť partnerstvá národného rozmeru súvisiace s rôznymi mobilitnými aktivitami školy s cieľom: - rozšíriť odborné a jazykové kompetencie zamestnancov školy - zvýšiť schopnosť realizácie medzinárodných projektov a tým zvýšiť schopnosť udržať zmeny súvisiace s modernizáciou a internacionalizáciou školy - rozšíriť poznanie tradícii, zvykov partnera, kultúrnej osobitosti rôznych národov, - zvýšiť schopnosť reagovať na jazykovú a kultúrnu rozmanitosť. 3. Zabezpečiť stáže a odbornú prax žiakov v odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium v zahraničných podnikoch s cieľom: - prepojiť teoretickú a praktickú odbornú prípravu žiakov v domácom a cudzojazyčnom prostredí - vytvoriť podmienky pre rozvíjanie generických kompetencií žiakov v cudzojazyčnom prostredí – písomná a ústna komunikácia, spoločensko-komunikačné a prezentačné zručnosti, práca v tíme, rozvoj kritického a analytického myslenia, schopnosť viesť iných, samostatné učenie sa - rozšíriť odborné jazyk kompetencie žiakov v cudzojazyčnom prostredí - posilniť informačnú a digitálnu gramotnosť žiakov - posilniť samostatnosť a rozhodnosť žiaka v neznámom prostredí - posilniť aktívny proces učenia sa prostredníctvom podpory praxe - posilniť rozvoj mäkkých zručností (komunikačné a osobnostné predpoklady) - zabezpečiť uznanie dokumentov získaných účastníkmi zahraničnej praxe (Europass mobilia a ECVET), ktoré sú súčasťou ŠKVP dodatkom k záverečným výstupom žiakov (maturitné vysvedčenie). Plánované obdobie mobilit pre prax žiakov je 6 týždňové obdobie na jeseň 2019, a ďalšie v roku 2020 ako vyplýva z dohody medzi školou (Obchodnou akadémiou a návrhu zo strany dohodnutých firiem v Almere). Po predošlých skúsenostiach s partnerskou školou a firmami, ktoré spolupracujú s touto školou vieme, že stanovené ciele sú reálne. Vieme, že zabezpečia kvalitné podmienky vo firmách a tiež vieme, aké sú možnosti vo firmách z hľadiska poskytnutia odborného rastu pre žiakov a aj pre učiteľov. Žiaci, sú študenti piateho ročníka bilinguálneho odboru a učitelia sú učitelia odborných predmetov v anglickom jazyku a zástupkyňa školy, ktorá vyučuje predmet cvičná firma. Pracovný čas, ktorý žiaci trávia na pracovisku je 6-8 hodín denne od pondelka do piatka stanovený podľa požiadaviek, ktoré pracovné zameranie či zadanie má. Aby sme dokázali hodnotiť a uznať získané vedomosti, zručnosti a kompetencie, každý mentor vo firme je oboznámený s prílohami Memoranda o vzdelávacích výstupoch a o ich hodnotení (príloha tejto prihlášky) a plnenie komunikuje so žiakom a s učitelom OA. Na záver mobility, účastníci počas prezentačného stretnutia ktoré spoločne organizujeme prezentujú svoje novozískané vedomosti, zručnosti a kompetencie (včetne odborných a komunikačných) a tiež tak predstavia firmu verejnosti, v ktorej tieto zručnosti získavali. Očakávaný dopad vidíme v tom, že prehĺbením spolupráce školy so zamestnávateľmi môžeme zabezpečiť vyššiu kvalitu odborného vzdelávania, prípravy a praktických zručností žiakov orientovaných smerom k vyššej zamestnanosti absolventov. Žiaci, ktorí absolvovali plnohodnotnú prax v zahraničí sa vracajú so skúsenosťami v oblastiach, ktoré im my v našom prostredí nevieme poskytnúť a vďaka nim sú prospešní pre rožňavské firmy ktoré obchodujú v rámci EU, teda sa zvyšuje predpoklad že ak sa rozhodnú po škole ísť do praxe, znižuje sa tým miera nezamestnanosti v Rožňave. Pre firmy sú títo absolventi zaujímaví kvôli praktickým zručnostiam ktoré majú a pre možnosti získať nové kontakty v podnikateľskom prostredí v Holandsku a zvýšiť tým prílev zahraničného kapitálu. So zamestnávateľmi úzko spolupracujeme aj vďaka tomu, že z partnerskej školy žiaci absolvujú mobilitu - prax v Rožňave a po minulých skúsenostiach v podnikoch, tieto sú otvorené aj ďalšej spolupráci, pretože chápu kontext a aj ciele, ktoré v škole sledujeme. S týmito podnikmi má škola od budúceho šk.roku naplánovaný aj systém duálneho vzdelávania pre našich budúcich žiakov. Výsledky projektu a aktivity realizované v rámci neho prezentujeme na webových stránkach školy, na sociálnych sieťach, prostredníctvom spoločnej brožúry, v rámci Dňa otvorených dverí a taktiež zapájaním sa do súťaží: EU týždeň odborných zručností, GENE.com a na eTwinning a SEG platforme a vysielaným šotom v RVTV.
Koordinátor:Obchodná akadémia v Rožňave
Rožňava