Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvoj odborných kompetencií budúcich technikov pre európsky trh práce
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060442
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:28580 €
Sumár projektu:Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch pripravuje žiakov pre kľúčový strojársky a elektrotechnický priemysel v regióne, ale aj mimo regiónu. Súčasná odborná prax ukazuje, že žiaci majú odborné vedomosti, zručnosti v študovanom odbore, ale majú málo skúseností s priemyselnou výrobou v zahraničí. V školskom roku 2017/2018 sme realizovali projekt v rámci programu Erasmus+ v zahraničných strojárskych firmách. Projekt mal pozitívne ohlasy medzi žiakmi a ich rodičmi, medzi zamestnancami ale aj v širšej verejnosti. Zároveň realizovaná stáž bola veľkým prínosom pre účastníkov, ktorí ju absolvovali, v súvislosti s naplnením učebných osnov v zvolenom študovanom odbore. Škola chce opäť využiť prostredníctvom programu Erasmus+ možnosť odbornej stáže našich žiakov v zahraničí, s cieľom nadobudnúť kľúčové odborné kompetencie v záujme kvalitnej odbornej prípravy a zabezpečenia rozvoja praktických zručností a skúseností v reálnom pracovnom prostredí renomovaných firiem pôsobiacich na medzinárodnom trhu práce. Našim zámerom je skvalitňovanie odborného vzdelávania, oboznámenie sa s novými technológiami, technikami a pracovnými postupmi v pracovnom prostredí hostiteľských organizácií a uznávanie nadobudnutých poznatkov a výsledkov vzdelávania v kvalifikačnom profile účastníka v súlade so Školským vzdelávacím programom. Naplnením hlavného cieľa dosiahneme zvýšenie profesijnej uplatniteľnosti účastníkov v štúdijných odboroch našej školy, čím prispejeme k riešeniu nezamestnanosti mladých ľudí. Cieľovou skupinou projektu je 16 žiakov. 8 žiakov študijného strojárskeho odboru mechanik nastavovač, ktorí budú vykonávať dvojtýždňovú odbornú stáž v hostiteľskej organizácií ARMATURY Group, a.s., Dolní Benešov. 8 žiakov študijného elektrotechnického odboru mechanik elektrotechnik a mechanik mechatronik, ktorí budú vykonávať dvojtýždňovú odbornú stáž v hostiteľskej organizácií Elektro Kroměříž a.s., Kroměříž. Hostiteľské organizácie vytvoria cieľovým skupinám vhodné pracovné podmienky v súlade s ich študijným zameraním a ŠkVP pre dané odbory. Plánované aktivity účastníkov mobilitného projektu zo študijného odboru mechanik nastavovač, mechanik elektrotechnik a mechanik mechatronik sú - skvalitniť praktickú výučbu a získať nové poznatky v odbore, zdokonaliť a rozšíriť kompetencie v programovaní a nastavovaní CNC strojov, realizácií výroby súčiastky na CNC stroji, - vytvoriť u žiakov predstavu o fungovaní konkrétneho pracoviska, - skvalitniť praktickú výučbu a získať nové poznatky v odbore a rozšíriť kompetencie pracovať s elektrotechnickými zariadeniami, - rozvoj odbornej zručnosti v oblasti elektrotechniky, zdokonaliť a rozšíriť kompetencie v navrhovaní, zapojení a montáže rozvádzačov NN - overiť vzťah teórie a praxe pri praktickej aplikácií vedomostí a zručností získaných v odborných vyučovacích predmetoch, - aktívne používať odbornú terminológiu, spoznať moderné technológie v praxi - vytvoriť u žiakov predstavu o fungovaní konkrétneho pracoviska, Realizácia projektu bude prebiehať v troch fázach : 1. fáza - príprava - výber účastníkov, uzatváranie zmlúv s účastníkmi, odborná a interkultúrna príprava. 2. fáza - realizácia mobility v predpokladanom termíne marec - máj 2020. 3. fáza - nadväzujúce činnosti - vypracovanie žiackych projektov, prezentácií o odbornej stáži, vypracovanie koncepčných materiálov z pohľadu evalvácie, vyhodnotenie projektu, hodnotenie a uznanie výsledkov účastníkov - ECVET, Europass - mobilita, certifikácia, šírenie a využívanie výsledkov projektu. Očakávané výsledky : rozvoj odborných zručností a kompetencií, zvýšenie kvality vzdelávania implementáciou poznatkov nových CAD/CAM aplikácií v elektrotechnike a strojárstve, aplikácia medzinárodných odborných poznatkov a skúseností do obsahových vzdelávacích štandardov v odborných predmetoch a v odbornom výcviku, zvýšenie motivácie žiakov a pedagógov v ich odbore, schopnosť pracovať v tíme, podpora samostatnosti a zodpovednosti,lepšia uplatniteľnosť na trhu práce. Potenciálnymi dlhodobými prínosmi projektu bude postupná internacionalizácia a modernizácia školy s využívaním európskych prvkov do odborného vzdelávania a prípravy, zvýšenie atraktívnosti školy a jej postavenia v konkurenčnom prostredí stredných škôl, rozvoj medzinárodnej spolupráce s perspektívou ďalšej projektovej spolupráce.
Koordinátor:Stredná odborná škola technická Ul.1.mája 500, Vráble
Vráble