Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zváranie v medzinárodnej praxi
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060443
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:8016 €
Sumár projektu:Zúčastňujúce sa inštitúcie projektu: 1. Stredná odborná škola technická– Műszaki Szakközépiskola /SOŠT – MSZKI/ bola založená ako učilište pri komárňanských lodeniciach. Momentálne je štátnou školou, ktorej zriaďovateľom je KŠÚ Nitra. Školu navštevuje 402 žiakov. Teoretickú a praktickú výchovu vykonáva 53-členný pedagogický zbor . Škola je vysielajúcou inštitúciou v projekte. 2.Békéscsabai Szakképzési Centrum v Békešskej Čabe od 1.7.2015 funguje ako škola, ktorá pod jednotným názvom zlučuje osem členských škôl. Jednou z členských škôl je aj Trefort Ágoston Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. V škole sa dá študovať 114 odborov, napr. elektronika - elektrotechnika, strojníctvo, klampiar, vodoinštalatér,doprava, informatika, obchod, pohostinstvo, cestovný ruch, drevopriemysel, stavebný priemysel, služby. Účastníci: 4 študenti odboru mechanik-elektrotechnik Ciele projektu počas firemnej praxe v Maďarsku: Získanie praktických odborných vedomostí v modernom európskom priemysle Oboznámenie žiakov s historickým, kultúrnym a stavebným dedičstvom Maďarska Rozvoj samostatnosti a schopnosti riešenia problémov Rozvoj schopnosti spolupráce Očakávané výsledky: Žiacke referáty. Fotky a videá, ktoré budú pripravené počas firemnej praxe. Zápisnice, pracovné denníky a referáty projektovej skupiny Posilnenie osobných schopností a zručností a kompetencie žiakov, posilnenie odbornej motivácie. Zlepšenie kvality odborného výcviku na vysielajúcej škole Získanie firemných odborných skúseností – zapracované v centrálnych programoch vzdelávania stredných odborných škôl. Zatraktívnenie našej školy, zvýšenie záujmu firiem o absolventov našej školy Kroky realizácie: Informovanie partnerov. Tvorba pracovného programu. Výber vycestujúcich. Kultúrna, duševná a odborná príprava vybraných žiakov. Definitívna úprava pracovného programu v spolupráci medzi vysielajúcou a hostiteľskou inštitúciou. Uzavretie zmluvy medzi partnermi zúčastnených v projekte. Realizácia mobility /vycestovanie, monitorovanie, mentorstvo/ Zhrnutie a vyhodnotenie skúseností zodpovednou osobou miesta výcviku, koordinátorom firiem a koordinátorom projektu Strednej odbornej školy technickej Propagácia výsledkov /diseminácia/ Záverečné hodnotenie, referát /správa/, zužitkovanie výsledkov
Koordinátor:Stredná odborná škola technická - Müszaki Szakközépiskola Komárno
Komárno