Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prax dopravákov pre potreby praxe III
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060444
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:30230 €
Sumár projektu:Projekt "Prax dopravákov pre potreby praxe III" realizuje Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene v spolupráci so sprostredkovateľskou agentúrou Agamos, s.r.o. sídliacou v Českej republike a s firmami pôsobiacimi v Českej republike a v Poľsku. Naša škola sa už 49 rokov venuje vzdelávaniu stredoškolskej mládeže a je jasne profilovaná v oblasti dopravy. V súčasnej dobe je jednou z posledných priemysloviek v Banskobystrickom samosprávnom kraji. To ju zaväzuje k udržiavaniu "priemyslováckej" tradície vysokej kvality vzdelávania a k snahe neustále napredovať. Slogan školy znie :"Život je pohyb, pohyb je doprava!" Je v ňom zakotvená dynamika procesov v neustále sa rozvíjajúcom odvetví dopravy, ktorá sa nachádza vo všetkých oblastiach hospodárstva. Svoje pevne vybudované dobré meno šíri ďaleko za rámec samosprávneho kraja. Dlhodobým cieľom našej školy a zároveň aj cieľom projektu je modernizácia vzdelávania a internacionalizácia prostredníctvom zahraničnej spolupráce s firmami a školami. Realizáciou projektu chceme zvýšiť kvalitu odbornej praxe žiakov našej školy, zlepšiť úroveň ich kľúčových kompetencií a zručností. Zahraničnou praxou získajú naši žiaci priamy kontakt s konkrétnou firmou a majú jedinečnú možnosť ju porovnať s obdobnou na Slovensku. V odbornej oblasti sú cenné nové vedomosti a zručnosti, ako aj prehĺbenie už nadobudnutých kompetencií. Súčasťou celého procesu je aj uvedomenie, že vzhľadom na rýchly rozvoj techniky nastáva nutnosť neustáleho vzdelávania sa . Predpokladáme, že v zahraničných firmách prídu naši žiaci do styku s novinkami vo svojich odboroch a získajú tu aj nové skúsenosti. Škola je živý, dynamický a neustále sa rozvíjajúci organizmus, ktorý, ak má správne napredovať, musí byť v pohybe a posúvať smerom hore nielen žiakov, ale aj pedagógov. Projekt "Prax dopravákov pre potreby praxe III" je krátkodobá mobilita žiakov, ktorá sa delí na dva turnusy. Do projektu chceme zapojiť žiakov druhých a tretích ročníkov všetkých odborov školy, aby sme docielili konkurenciu a aby sa žiaci snažili dosahovať čo najlepšie študijné výsledky. Zároveň budeme mať k dispozícii väčší počet žiakov a tak docielime to, že na prax vyberieme z nášho pohľadu tých, ktorí majú skutočný záujem pracovať na sebe a vzdelávať sa v danej oblasti. Do prvého turnusu sme zaradili štyroch žiakov druhého a tretieho ročníka z odboru elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách. Mobilita sa uskutoční v Českej republike v meste Havířov vo firme Advanced World Transport, a.s.. Predpokladaný termín mobility sú posledné dva týždne v mesiaci máj 2020. Druhý turnus bude realizovaný vo firmách v Poľsku v meste Krakov v autoservisoch a špedičných firmách. Zúčastnia sa ho šiesti žiaci druhých a tretích ročníkov odboru technika a prevádzka dopravy a tiež šiesti žiaci druhých a tretích ročníkov odboru prevádzka a ekonomika dopravy. Konkrétne by sme chceli vybrať troch žiakov zo zamerania cestná doprava a troch žiakov zo zamerania logistika v doprave. Aj tento turnus plánujeme realizovať posledné dva týždne v mesiaci máj 2020. Pre každé pracovisko budú mať žiaci vypracovanú jednotku vzdelávacích výstupov, ktorou sa budú na praxi v podnikoch pôsobiacich v rôznych oblastiach dopravy riadiť. Predpokladáme, že v Českej republike nenastane problém s porozumením, ale jednotky vzdelávacích výstupov, ktoré budú plniť účastníci krátkodobej mobility v Poľsku budú mať firmy preložené aj do anglického jazyka. Pred odchodom na stáž škola zrealizuje prípravu účastníkov, ktorá sa bude skladať z kultúrnej , odbornej, praktickej a jazykovej časti. Je nevyhnutné, aby si naši žiaci svoje odborné, profesijné i osobnostné skúsenosti overili na širšej pôde, nielen v škole a na miestach praxe doma, ale aj v zahraničí. Majú tak možnosť, nadobudnúť širší pohľad na fungovanie trhu práce, majú možnosť sledovať ako sa pracuje a komunikuje so zákazníkom i zamestnancom a porovnávať, hodnotiť, tvoriť si vlastný názor. Zároveň si tým môžu prehĺbiť svoje sociálne kompetencie, získať väčšiu samostatnosť, poznať nové kultúrne prostredie a zvýšiť svoju pracovnú mobilitu. Hlavným cieľom projektu je neustále zvyšovanie kvality, odbornej spôsobilosti i všestrannej rozhľadenosti našich žiakov. V súčasnosti je nemysliteľné, aby sme vzdelávali žiakov bez prepojenia na trh práce. Len neustálym zvyšovaním kvality odbornosti našich žiakov dosiahneme ich neobmedzené uplatnenie sa aj v medzinárodnom meradle. Slovensko je členom EU a vďaka tomu sa našim žiakom, získaním medzinárodných certifikátov Europas - mobilita otvorí medzinárodný pracovný priestor. Len skúsenosťami takéhoto rozmeru nadobudnú kompetencie, porovnateľné s inými vyspelejšími krajinami.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola dopravná
Zvolen