Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EuroMobilita - cesta k úspechu
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060448
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:21678 €
Sumár projektu:V súčasnej dobe už nie je dostačujúce poskytovať žiakom iba formálne inštitucionálne vzdelávanie na pôde školy. Ale dôležité je začleniť do výchovno-vzdelávacieho procesu v odbornom vzdelávaní aj neformálne učenie sa prostredníctvom mobilít žiakov. Projekt "EuroMobilita-cesta k úspechu" reaguje na potrebu internacionalizácie a modernizácie vzdelávacieho procesu Strednej zdravotníckej školy. Cieľmi projektu sú zlepšiť kvalitu v odbornom vzdelávaní a príprave zdravotníckych pracovníkov, rozšíriť odborné vedomosti, zručnosti a kompetencie žiakov v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a ich následnú implementáciu do odborných predmetov, posilniť rozvoj osobnosti, sebadôveru a sebavedomie žiakov v zmenených pracovných a spoločensko-kultúrnych podmienkach zdravotníckeho zariadenia s európskym rozmerom, zvýšiť motiváciu žiakov zúčastniť sa na budúcom vzdelávaní a odbornej príprave (vyššie odborné štúdium alebo vysokoškolské štúdium) po absolvovaní mobility v zahraničí, posilniť atraktivitu a prestíž školy na trhu vzdelávania v regióne šírením výsledkov získaných v projekte. Hlavnou aktivitou v projekte je 3 týždňová mobilita pre žiakov v odbornom vzdelávaní a príprave žiakov. Plánovanej mobility sa zúčastní 6 žiakov 4. ročníka v študijnom odbore zdravotnícky asistent a 4 žiaci 2. ročníka v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra. Jedná sa o žiakov, ktorí majú potrebné vstupné vedomosti z poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti o chorých, ktoré si budú rozširovať a upevňovať v zdravotníckom zariadení Fakultní nemocnice Brno v Českej republike. Ďalej žiaci získajú prehľad o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v nemocnici s európskym rozmerom, o možnostiach uplatnenia sa na európskom trhu práce. Získajú schopnosť prispôsobiť sa zmeneným organizačným, odborným, jazykovým a interkultúrnym podmienkam zdravotníckeho zariadenia v inej krajine. Predpokladáme, že projekt posilní motiváciu účastníkov mobility zúčastňovať sa ďalších európskych projektov (aj po skončení štúdia na našej škole, napr. na vysokej škole), učiť sa cudzie jazyky, zúčastňovať sa na mimoškolských aktivitách, študovať na vysokej škole alebo na vyššom odbornom štúdiu. Projekt poskytne zároveň aj spätnú väzbu učiteľom o kvalite odbornej, humánnej a interkultúrnej príprave žiakov pre ich samostatnú činnosť v rámci zdravotníckeho povolania v medzinárodnom prostredí. Očakávame, že dlhodobým prínosom projektu bude podpora realizácie ďalších medzinárodných projektov žiakov aj učiteľov našej školy a podpora atraktivity študijných odborov v zdravotníckych povolaniach pre potenciálnych uchádzačov o štúdium na našej škole.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola
Bratislava 57