Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smart Home - innovative trends in vocational education
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060452
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:126172 €
Sumár projektu:Naša škola zabezpečuje stredné odborné vzdelanie v oblasti hospodárstva - v stavebníctve, ktoré sa musí prispôsobovať najnovším trendom ako napríklad znižovanie nákladov na energie.Jedným z riešení je projektovanie a realizácia tzv.inteligentných domov/Smart Home.Ich funkciou je automatizácia a zjednodušenie všetkých domových systémov. Keďže zámerom školy je poskytovať vzdelanie, ktoré pružne reaguje na potreby trhu a spoločnosti - nadviazali sme spoluprácu so vzdelávacou inštitúciou Vitalis, ktorá spĺňa všetky kritériá na poskytovateľa odbornej praxe v danej problematike. Projekt je primárne zameraný na nadobudnutie takých vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré účastníkom vzdelávacej aktivity umožnia vzdelať sa v danej oblasti.Kľúčovým aspektom projektu je tiež začlenenie školy do medzinárodnej siete organizácií a podnikov spolupracujúcich v oblasti školského a odborného vzdelávania formou participácie na spoločných projektoch v programoch Erasmus+ a aj mimo nich. Zavedením Európsky systém prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave ECVET a Europass Mobility umožníme žiakom získať medzinárodne uznávaný doklad o poznatkoch, zručnostiach a kompetenciách, ktoré získajú absolvovaním odbornej praxe v zahraničí.Tieto dokumenty im môžu neskôr výrazne uľahčiť uplatnenie sa na trhu práce,alebo pokračovať v ďalšom štúdiu. Do projektu sa zapojí spolu 50 žiakov 3.ročníka študijného odboru staviteľstvo a 4 sprevádzajúce osoby. V každom turnuse bude 25 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby ( učiteľka anglického jazyka a učiteľka odborných predmetov. V treťom ročníku žiaci disponujú potrebnými teoretickými vedomosťami, praktickými a jazykovými zručnosťami, ktoré vytvárajú predpoklady úspešného zvládnutia trojtýždňovej vzdelávacej aktivity Smart Home vo Vitalise. Zároveň môžu nadobudnuté a rozvité zručnosti a kompetencie využiť v ďalšom štúdiu v 4.ročníku, počas odbornej praxe na Slovensku, v štúdiu na vysokej škole, alebo v praxi v oblasti stavebníctva. Pre mnohých žiakov, ktorí patria medzi žiakov s poruchami učenia sa a s nedostatkom príležitostí, bude účasť na mobilite znamenať nové skúsenosti, motiváciu a impulzy na skvalitnenie ich zručností a kompetencií a zlepšenie možnosti zamestnať sa na slovenskom a globálnom pracovnom trhu. Sprevádzajúce osoby využijú svoju účasť na mobilite aj na nadviazanie dlhodobej spolupráce s poskytovateľom odbornej praxe vo Vitalise a jeho partnerskými spolupracujúcimi organizáciami. Získajú potrebné skúsenosti na postupné zavedenie neformálneho vzdelávacieho modulu Smart Home – projektovanie tzv.inteligentných domov. Svoje osobné skúsenosti premietnu aj do vyučovania odborných predmetov, požiadaviek na odbornú prax, anglického a nemeckého jazyka. Vďaka získaným poznatkom, zručnostiam a skúsenostiam v zahraničí, škola dokáže pružne reagovať na najnovšie trendy a požiadavky trhu a zamestnávateľov.Absolvovanie odbornej praxe v zahraničí bude znamenať skvalitnenie, zvýšenú atraktívnosť a propagáciu odborného vzdelávania v širšom regióne. Nadviazanie medzinárodných partnerstiev prinesie množstvo nových inšpirácii a skúseností na skvalitňovanie odborného a jazykového vzdelávania na škole a v širšom regióne.Cieľom zapojenia školy do medzinárodných projektov je premeniť ju na modernú a otvorenú európsku vzdelávaciu inštitúciu,ktorá bude schopná produkovať vysokokvalitných odborníkov. Realizácia odbornej praxe v zahraničí okrem zvýšenej atraktívnosti prispeje ku skvalitneniu vyučovania odborných predmetov,, rozvoju odborných kompetencií a podnikateľských zručností žiakov. Zámerom projektu je vybaviť účastníkov mobility kompetenciami a zručnosťami, ktoré im umožnia pripraviť sa na život v modernej, európskej spoločnosti. Projekt prinesie cenné skúsenosti aj žiakom zo znevýhodnených sociálnych pomerov, ktorým sa touto cestou otvárajú nové možnosti sebarealizácie a sebarozvoja s cieľom uľahčiť im uplatnenie sa na domácom či zahraničnom trhu práce.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola stavebná - Építöipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Hurbanovo